ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29211
55%
111:1
อนุบาล 3459
45%
19:1
ระดับปฐมวัย13720
19%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 241115
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 410515
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 57916
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
17%
115:1
ระดับประถมศึกษา454287
81%
615:1
รวมทั้งสิ้น5849107
100%
813:1