ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
8%
13:1
อนุบาล 24913
35%
113:1
อนุบาล 314721
57%
121:1
ระดับปฐมวัย191837
26%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131023
22%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 251116
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 36713
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 411920
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 641014
13%
114:1
ระดับประถมศึกษา4856104
74%
617:1
รวมทั้งสิ้น6774141
100%
916:1