ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2141226
60%
126:1
อนุบาล 310717
40%
117:1
ระดับปฐมวัย241943
31%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 15914
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 351015
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 410717
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 571320
21%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 610515
15%
115:1
ระดับประถมศึกษา445397
69%
616:1
รวมทั้งสิ้น6872140
100%
818:1