ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24812
55%
112:1
อนุบาล 35510
45%
110:1
ระดับปฐมวัย91322
24%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4369
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5178
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
19%
19:1
ระดับประถมศึกษา192847
52%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1819
43%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2123
14%
13:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3549
43%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น14721
23%
37:1
รวมทั้งสิ้น424890
100%
118:1