ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2271845
48%
223:1
อนุบาล 3282149
52%
225:1
ระดับปฐมวัย553994
17%
424:1
ประถมศึกษาปีที่ 1272855
17%
318:1
ประถมศึกษาปีที่ 2252550
15%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 3302454
16%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 4203555
17%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 5283866
20%
233:1
ประถมศึกษาปีที่ 6212849
15%
225:1
ระดับประถมศึกษา151178329
61%
1325:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161531
26%
216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2252550
43%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3191736
31%
218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6057117
22%
620:1
รวมทั้งสิ้น266274540
100%
2323:1