ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211415
42%
115:1
อนุบาล 314721
58%
121:1
ระดับปฐมวัย251136
18%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 111819
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121224
20%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 38917
14%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 49514
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101323
19%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 691221
18%
121:1
ระดับประถมศึกษา5959118
59%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15712
27%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28614
31%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 391019
42%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น222345
23%
315:1
รวมทั้งสิ้น10693199
100%
1118:1