ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 218927
66%
127:1
อนุบาล 35914
34%
114:1
ระดับปฐมวัย231841
28%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 181119
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 271118
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 371017
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 412618
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 591019
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 69817
16%
117:1
ระดับประถมศึกษา5256108
72%
618:1
รวมทั้งสิ้น7574149
100%
819:1