ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2639
56%
19:1
อนุบาล 3347
44%
17:1
ระดับปฐมวัย9716
26%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1819
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 36511
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4268
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
17%
18:1
ระดับประถมศึกษา222446
74%
68:1
รวมทั้งสิ้น313162
100%
88:1