ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
56%
15:1
อนุบาล 3224
44%
14:1
ระดับปฐมวัย549
38%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
27%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
20%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
20%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
13%
12:1
ระดับประถมศึกษา51015
63%
63:1
รวมทั้งสิ้น101424
100%
83:1