ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 313720
100%
120:1
ระดับปฐมวัย13720
9%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171330
20%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161026
17%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 3131023
15%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 481220
13%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121224
16%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121527
18%
127:1
ระดับประถมศึกษา7872150
67%
625:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19918
33%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212416
30%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 316420
37%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น371754
24%
318:1
รวมทั้งสิ้น12896224
100%
1022:1