ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3325
100%
15:1
ระดับปฐมวัย325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 58412
29%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
19%
18:1
ระดับประถมศึกษา231942
89%
67:1
รวมทั้งสิ้น262147
100%
77:1