ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
13%
11:1
อนุบาล 3347
88%
17:1
ระดับปฐมวัย448
14%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 24-4
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3617
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 56410
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 651116
33%
116:1
ระดับประถมศึกษา282149
86%
68:1
รวมทั้งสิ้น322557
100%
87:1