ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-11
50%
11:1
อนุบาล 31-1
50%
11:1
ระดับปฐมวัย112
15%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3112
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
36%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 52-2
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
9%
11:1
ระดับประถมศึกษา7411
85%
52:1
รวมทั้งสิ้น8513
100%
72:1