ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
27%
13:1
อนุบาล 3718
73%
18:1
ระดับปฐมวัย9211
17%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 33811
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 56511
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 67411
21%
111:1
ระดับประถมศึกษา262753
83%
69:1
รวมทั้งสิ้น352964
100%
88:1