ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2131326
63%
126:1
อนุบาล 37815
37%
115:1
ระดับปฐมวัย202141
19%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 1211132
18%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 2151328
16%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 3241135
19%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 4122133
18%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101525
14%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121527
15%
127:1
ระดับประถมศึกษา9486180
81%
630:1
รวมทั้งสิ้น114107221
100%
828:1