ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

57

เพศชาย 13 /23%
เพศหญิง 44 /77%

ในโรงเรียน

1,785

เพศชาย 498 /28%
เพศหญิง 1287 /72%

ในสำนักงาน

84

ศึกษานิเทศก์20 /24%
เจ้าพนักงานธุรการ11 /13%
นักทรัพยากรบุคคล8 /10%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
นักการภารโรง5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป4 /5%
ผู้อำนวยการกลุ่ม3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว2 /2%
พนักงานราชการ1 /1%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%

ในโรงเรียน

2,327

ครู1567 /67%
ผู้อำนวยการโรงเรียน264 /11%
เจ้าหน้าที่ธุรการ252 /11%
ครูอัตราจ้าง112 /5%
พนักงานราชการ71 /3%
ครูพี่เลี้ยง45 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน5 /0%
2 /0%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

84

ชำนาญการ28 /33%
27 /32%
ชำนาญการพิเศษ12 /14%
ไม่มีวิทยฐานะ10 /12%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,327

ไม่มีวิทยฐานะ843 /36%
ชำนาญการพิเศษ778 /33%
542 /23%
ชำนาญการ140 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

84

ปริญญาโท35 /42%
27 /32%
ปริญญาตรี16 /19%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /6%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,327

ปริญญาตรี1167 /50%
ปริญญาโท559 /24%
542 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา32 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 /1%
ปริญญาเอก7 /0%

ในสำนักงาน

1

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ทรงศิลป์  บุตรแก้วกลุ่มอำนวยการ

ในโรงเรียน

32

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง เตือนใจ กมลรัตน์บ้านไก่คำ
2นาง จงรักษ์ ศรีเดชชุมชนบ้านน้ำปลีก
3นาง บรรจง บุ่งหวายก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
4นาย กิตติศักดิ์ ไกรโสภาโสกโดนคำไหลคำเตย
5นาง รัตนา ประธานเมืองอำนาจเจริญ
6นาง นิตยา สามาอาพัฒน์เมืองอำนาจเจริญ
7นาง เสถียร สะดีวงศ์อนุบาลอำนาจเจริญ
8นาง วยุรี แพทย์รักษาบ้านโนนดู่
9นาง ปิวะภา ดารากรณ์บ้านบาก
10นาย เทวา สายสิงห์ห้วยไร่หาดทรายมูล
11นาย มงคล ขันตีบ้านคำปอแก้วคำไหล
12นาย ประมวล รื่นเริงเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
13นาย สว่าง โล่ห์คำหินเกิ้งธารศิลา
14นาง ศิริพร(ศิรพร) พุฒชาตอนุบาลปทุมราชวงศา
15นาง อรวรรณ เถาว์โทบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
16นางสาว เพ็ญศรี สมน้อยบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
17นาง ธนัช พรสี่บ้านอุ่มยางหนองดั่ง
18นาง ศรีประภา นนท์พละบ้านหนองคล้า
19นาง ธนภรณ์ กุลเสรีบ้านคึมข่า
20นาง ยุพา ทวีบุญบ้านนาสะอาด
21นาย ธนูศิลป์ สาริพันธ์บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
22นาย สมชัย เกษโมฬีบ้านหนองไฮ
23นาง พิสมัย พระสุนินชุมชนบ้านคำพระ
24นางสาว ฐิติรัตน์ จริยาโสวรรณหนองยอดู่ในวิทยา
25นาง จิรภานันท์ สายสุดคุรุประชาสรรค์
26นาย สว่าง สุรำไพบ้านชะแงะ
27นาย ภูทอง ไชยจันทร์อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
28นาง วาสนา ชวนชมหนองไหลคึมน้อยวิทยา
29นาย ประมวล กรีฑาพลบ้านสร้างถ่อ
30นาง ทองฤทธิ์ หมายมีบ้านสร้างถ่อ
31นาง จิราพร ศรีเมืองบ้านหนองแก้ว
32นาย ทวีชัย จูมศิลป์บ้านคำเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH