จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7963,727290-4,813
เดินเท้า9834015-453
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5261,950189-2,665
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1721,43686-1,694
จักรยานยืมเรียน-1--1
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51516-36
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า11--2
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2712-21
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ274-13
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-6--6
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-43-7
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-2--2
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า1---1
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21118-31
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า--1-1
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21012-24
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-6
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1010-20
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-21-3
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-56-11
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33-6
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7---7
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า7---7
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85--13
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-3--3
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ82--10
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-52-7
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-51-6
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.510--15
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ410--14
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-105-15
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า--1-1
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-83-11
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.166-13
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ163-10
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเดินเท้า-1--1
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเดินเท้า-1--1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.417--21
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ48--12
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า22--4
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า2---2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52--7
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-43-7
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-43-7
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58--13
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเดินเท้า53--8
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.810--18
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ69--15
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--4
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.418--22
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38--11
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2946--75
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-5--5
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2941--70
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35--8
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเดินเท้า-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-2--2
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7467--474
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-2--2
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6256--262
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1209--210
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26141--167
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-2--2
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26118--144
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21--21
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.133919--1,052
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-12--12
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ81379--460
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52528--580
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.98--17
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า7---7
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28--10
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41--5
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41--5
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13-4
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.221--23
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ212--14
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.485-17
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-1--1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ454-13
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--4
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33--6
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.172-10
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า11--2
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.102931-70
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-1--1
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ102627-63
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24-6
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.356-14
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ344-11
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4---4
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า1---1
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3---3
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-2--2
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1769--86
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า1763--80
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.263810-74
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-42-6
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26327-65
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่ง