จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7913,831281-4,903
เดินเท้า11133225-468
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4931,769139-2,401
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1871,729115-2,031
จักรยานยืมเรียน-12-3
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.61810-34
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-1--1
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1146-21
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ534-12
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47--11
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า45--9
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.236-11
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-21-3
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ214-7
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47--11
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5715-27
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า--1-1
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5511-21
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-114-15
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-3--3
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-74-11
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า1---1
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-2--2
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-52-7
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า--1-1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-51-6
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.76--13
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเดินเท้า-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ76--13
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจักรยานยืมเรียน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3158-26
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-1--1
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3143-20
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5-5
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-71-8
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113--14
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เดินเท้า-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จักรยานยืมเรียน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10--10
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.57--12
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56--11
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเดินเท้า-1--1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.623--29
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-1--1
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ613--19
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-3--3
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเดินเท้า-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-65-11
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-64-10
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18--9
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเดินเท้า-3--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47--11
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45--9
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเดินเท้า-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.124--25
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-2--2
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112--13
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.65--11
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า1---1
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52--7
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3310--43
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า31--4
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ309--39
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.313--16
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ313--16
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า1---1
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเดินเท้า-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-3--3
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58541--599
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-3--3
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39255--294
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19283--302
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22106--128
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า11--2
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2083--103
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122--23
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.881,080--1,168
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-17--17
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36343--379
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52720--772
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.64--10
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า1---1
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54--9
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16-7
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-6
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.721--28
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-1--1
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ66--12
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ114--15
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-92-11
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-1--1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-72-9
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-74-11
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เดินเท้า-1--1
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-54-9
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จักรยานยืมเรียน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.162627-69
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า1-4-5
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ152313-51
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-38-11
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน--2-2
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.167-14
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ146-11
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-5--5
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2668--94
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า2461--85
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26--8
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4---4
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4---4
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1393-43
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-52-7
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ131--32
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-132-15
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-11-2
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-101-11
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-1--1
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.49--13
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเดินเท้า-1--1
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47--11
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองจักรยานยืมเรียน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3134-20
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-72-9
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ362-11
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-1--1
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41--5
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า1---1
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-41-5
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-4--4
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1215--27
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-1--1
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111--12
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111--12
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.517--22
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-2--2
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ514--19
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเดินเท้า-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงจักรยานยืมเรียน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.345-12
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-1--1
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ324-9
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.284-14
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเดินเท้า-11-2
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ153-9
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยจักรยานยืมเรียน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-51-6
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า-1--1
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-251-26
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า-7--7
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-151-16
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.714--21
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า72--9
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10138-31
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10138-31
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16--16
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-2--2
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.132-6
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-21-3
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.127--28
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123--24
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.96467--563
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า19--10
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3990--129
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56368--424
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า-1--1
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2148--69
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า1639--55
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ59--14
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเดินเท้า-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจักรยานยืมเรียน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28--10
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-1
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-1--1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.175538-110
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเดินเท้า132-6
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8258-41
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ82728-63
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจักรยานยืมเรียน-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-1--1
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113-5
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า--1-1
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-3
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1194-24
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-22-4
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1161-18
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.132--15
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเดินเท้า112--13
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกจักรยานยืมเรียน-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.104--14
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า2---2
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ84--12
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เดินเท้า-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จักรยานยืมเรียน-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17203-40
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเดินเท้า10131-24
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ762-15
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเดินเท้า-2--2
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเดินเท้า-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเดินเท้า-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเดินเท้า-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเดินเท้า-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10--10
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเดินเท้า-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเดินเท้า-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเดินเท้า-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1626--42
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเดินเท้า-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1625--41
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตจักรยานยืมเรียน-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเดินเท้า-1--1
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2153-20
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2142-18
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314--17
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาเดินเท้า36--9
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--2-2
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาเดินเท้า-1--1
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาเดินเท้า-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาจักรยานยืมเรียน-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.914--23
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า913--22
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า-2--2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า-1--1
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1104-15
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-2--2
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ142-7
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า11--2
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.163015-61
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า--1-1
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13236-42
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ378-18
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-21-3
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.719--26
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-2--2
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ711--18
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.225-9
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า-1--1
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-5
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-2-3
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเดินเท้า-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมจักรยานยืมเรียน-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42014-38
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-11-2
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3162-21
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1311-15
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.225--27
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ217--19
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62--8
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเดินเท้า6---6
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาจักรยานยืมเรียน-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเดินเท้า-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจักรยานยืมเรียน-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.156-12
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า--1-1
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ125-8
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--4
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า1---1
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-3--3
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.155-11
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ132-6
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3131-17
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า2111-14
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51--6
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.131-5
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-1--1
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-3
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-1--1
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.49205--254
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-19--19
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47150--197
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ235--37
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-1--1
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า1---1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า1---1
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-1--1
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--4
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า1---1
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.195-15
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ193-13
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเดินเท้า-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายจักรยานยืมเรียน-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22--22
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเดินเท้า-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16--16
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานจักรยานยืมเรียน-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-6--6
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19--10
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-3--3
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2135--56
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-2--2
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2133--54
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือเดินเท้า-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือเดินเท้า-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์เดินเท้า-1--1
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือเดินเท้า-4--4
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือเดินเท้า-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือเดินเท้า-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยเดินเท้า-1--1
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยจักรยานยืมเรียน-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยเดินเท้า-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยจักรยานยืมเรียน-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32--5
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยเดินเท้า-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยจักรยานยืมเรียน-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยเดินเท้า-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยจักรยานยืมเรียน-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-31-4
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยเดินเท้า-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยจักรยานยืมเรียน-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.223621-79
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือเดินเท้า-72-9
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122411-47
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1058-23
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52211-38
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือเดินเท้า--1-1
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ262-10
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3168-27
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือจักรยานยืมเรียน-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ