4,887

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน93219.07%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา4228.64%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3497.14%
ข้อมูลสถานศึกษา3306.75%
คณะกรรมการ2304.71%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1743.56%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1503.07%
ผลสอบ O-Net1473.01%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1392.84%
ตารางจำแนก.เพศ1262.58%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1022.09%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1012.07%
สถิติ/บริการ971.98%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน971.98%
โครงการในโรงเรียน941.92%
ภาพรวมระดับจังหวัด941.92%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ921.88%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น871.78%
แนวโน้ม จำนวน นร.851.74%
บุคลากรเกษียณอายุ841.72%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ801.64%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ801.64%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา771.58%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา631.29%
รายงานบริหารงบประมาณ621.27%
นร.จำแนกตามอายุ601.23%
ผลสอบ NT591.21%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง561.15%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน480.98%
นร.จำแนกตามความพิการ460.94%
ผลสอบ RT460.94%
ตรวจผลการเรียน นร.360.74%
นร.จำแนกตามสัญชาติ340.70%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด320.65%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส300.61%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ300.61%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด270.55%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง270.55%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.250.51%
นร.จำแนกตามศาสนา210.43%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.33%