3,358

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน76822.87%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.83%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3018.96%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2216.58%
คณะกรรมการ1303.87%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1133.37%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1103.28%
สถิติ/บริการ972.89%
ผลสอบ O-Net892.65%
ภาพรวมระดับจังหวัด822.44%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง772.29%
ตารางจำแนก.เพศ742.20%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน732.17%
โครงการในโรงเรียน702.08%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง651.94%
แนวโน้ม จำนวน นร.581.73%
สรุป นร.รายชั้นเรียน571.70%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ531.58%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ471.40%
นร.จำแนกตามอายุ431.28%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ421.25%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น371.10%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา361.07%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา351.04%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน341.01%
รายงานบริหารงบประมาณ300.89%
ผลสอบ NT290.86%
บุคลากรเกษียณอายุ290.86%
นร.จำแนกตามความพิการ290.86%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง270.80%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.68%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.68%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.63%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส190.57%
ผลสอบ RT180.54%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.48%
ตรวจผลการเรียน นร.130.39%
นร.จำแนกตามศาสนา120.36%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.33%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.27%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ70.21%