5,720

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน105518.44%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา5219.11%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด5169.02%
ข้อมูลสถานศึกษา3305.77%
คณะกรรมการ2634.60%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2364.13%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2133.72%
ผลสอบ O-Net1702.97%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1392.43%
ตารางจำแนก.เพศ1382.41%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1162.03%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1152.01%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1111.94%
บุคลากรเกษียณอายุ1091.91%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1091.91%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1061.85%
โครงการในโรงเรียน1021.78%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ1001.75%
สถิติ/บริการ971.70%
ภาพรวมระดับจังหวัด941.64%
แนวโน้ม จำนวน นร.931.63%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา881.54%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ861.50%
รายงานบริหารงบประมาณ831.45%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง731.28%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา701.22%
ผลสอบ NT661.15%
นร.จำแนกตามอายุ631.10%
ผลสอบ RT530.93%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน530.93%
ตรวจผลการเรียน นร.490.86%
นร.จำแนกตามความพิการ490.86%
นร.จำแนกตามสัญชาติ370.65%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส360.63%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด320.56%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ300.52%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง280.49%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด270.47%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.250.44%
นร.จำแนกตามศาสนา230.40%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.28%