ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปฏิบัติงานไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษรวม
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก03260011
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0101002
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0302005
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก07510013
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0102003
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0302005
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0203005
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย01090010
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย040100014
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0412007
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0101002
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0503008
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้05260013
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0305008
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0202004
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0101002
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้0101002
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย0402006
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย0204006
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย0202004
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย0120003
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย0206008
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย0510006
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้05070012
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้0105006
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0401005
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้01270010
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0104005
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0201003
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0303006
37010031 บ้านนายมเมืองนายมลำเซบาย08030011
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายมลำเซบาย0225009
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายมลำเซบาย0401005
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายมลำเซบาย0202004
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0215008
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0401005
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0302005
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0310004
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0401005
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้าลำเซบาย0102003
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้าลำเซบาย07250014
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้าลำเซบาย1002003
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้าลำเซบาย0403007
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีกลำเซบาย0103004
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีกลำเซบาย0302005
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีกลำเซบาย0403007
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีกลำเซบาย010120013
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0101002
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง0014005
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง0204006
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง0203005
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง0213006
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง04260012
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง0203005
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง0612009
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง0202004
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง0511007
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่งเสมาลือ0201003
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0310004
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง060230029
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง0603009
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0239340066
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0212005
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว04160011
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว1105007
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0303006
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0205007
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0212005
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่050100015
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0205007
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่1002003
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0203005
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว08440016
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0301004
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0122005
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0503008
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่04190014
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว09160016
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว07470018
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว06160013
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง26160015
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย010120013
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง0004004
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง0404008
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย07140012
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย0612009
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0203005
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่งดงคำเดือย020100012
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0303006
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0302005
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่งดงคำเดือย07350015
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0114006
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่งพระมงคลมิ่งเมือง0212005
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง060120018
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง0313007
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง0501006
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง08250015
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0104005
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0222107
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0214007
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง07040011
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0203005
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0104005
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อดงคำเดือย014120017
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อดงคำเดือย013010014
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน010140015
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0603009
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0412007
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0102003
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน09270018
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0106007
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0203005
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม02260010
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0104005
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0125008
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0203005
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน018171027
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0302005
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0303006
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0402006
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0302005
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0305008
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม09140014
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้06160013
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0401005
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้03070010
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้1202005
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้05060011
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้1003004
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0202004
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0700007
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม07230012
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม011460021
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0303107
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้05361015
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0103004
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0300003
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0241007
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วยนาวังกุดปลาดุก0601007
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0203005
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0223007
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลานเทพนิมิต06080014
37010148 บ้านจานลานพนาจานลานเทพนิมิต01470012
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลานเทพนิมิต0101002
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลานเทพนิมิต0102003
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลานเทพนิมิต0232007
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลานเทพนิมิต0203005
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลานเทพนิมิต0122005
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลานเทพนิมิต0112004
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนาเทพนิมิต0201003
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนาเทพนิมิต05070012
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพระเหลา0303006
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพระเหลา0302005
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพระเหลา03360012
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพระเหลา0112004
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอนพระเหลา0114006
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอนพระเหลา1501007
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอนพระเหลา0111003
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอนพระเหลา05170013
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอนพระเหลา0303006
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอนพระเหลา0201003
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอนพระเหลา0303006
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอนพระเหลา0121004
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม06130010
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม0504009
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม0203005
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม0401005
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา032130018
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา1004005
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา0123006
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม0212005
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม0102003
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม011110013
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา05080013
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0204006
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0016007
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา13080012
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0104005
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา03090012
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม031100014
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม0305008
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม0302005
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา050140019
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา0303006
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา0306009
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา0211004
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0103004
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์09270018
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0100001
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0202004
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0203005
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0402006
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0202004
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1200003
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0303006
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน041110016
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0102003
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย43220011
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0302005
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0301004
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0101002
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0412007
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0202004
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0003003
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0212005
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0203005
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0105006
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0403007
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0102003
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์053110019
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์0312006
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์0311005
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์0702009
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0601007
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0201003
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0211004
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย1503009
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0106007
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย030120015
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0201003
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1301005
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0303006
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0202004
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0103004
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์0111003
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์0203005
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์0101002
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์04070011
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบังเสมาลือ0504009
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบังเสมาลือ0300003
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบังพระศรีเจริญรัตน์0201003
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบังเสมาลือ0203005
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบังเสมาลือ0413008
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบังเสมาลือ0103004
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยางลือชัย13060010
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยางลือชัย0413008
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลางลือชัย03170011
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลางลือชัย0304007
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลางลือชัย0207009
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือยเสมาลือ043120019
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือยเสมาลือ0207009
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย1105007
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย0205007
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมดลือชัย0200002
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ0301004
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ042100016
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ0402006
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ0203005
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจลือชัย0200002
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจลือชัย0301004
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจลือชัย0103004
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อดงคำเดือย0412007
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH