ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปฏิบัติงานไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษรวม
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก02260010
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0101002
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0201003
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก05520012
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0102003
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0401005
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0202004
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0108009
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย05080013
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0512008
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0101002
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0603009
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้06240012
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0502007
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0101002
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0100001
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้0101002
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย0302005
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย0203005
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย0201003
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย0010001
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย0205007
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย0510006
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้09010010
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้0116008
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0101002
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0135009
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0103004
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0211004
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0301004
37010031 บ้านนายมเมืองนายมลำเซบาย07030010
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายมลำเซบาย03160010
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายมลำเซบาย0401005
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายมลำเซบาย0202004
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0214007
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0410005
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0200002
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0311005
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก0400004
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้าลำเซบาย0111003
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้าลำเซบาย0421007
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้าลำเซบาย1001002
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้าลำเซบาย0402006
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีกลำเซบาย0101002
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีกลำเซบาย0402006
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีกลำเซบาย0403007
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีกลำเซบาย0108009
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0101002
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง0012003
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง0304007
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง0203005
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง0211004
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง05240011
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง0202004
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง08120011
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง0201003
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง0501006
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่งเสมาลือ0201003
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0210003
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง060190025
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง0502007
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0249290062
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0211004
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว05150011
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว1104006
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0302005
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0205007
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0212005
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่05090014
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0103004
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่1000001
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0202004
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว09430016
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0301004
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0021003
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0503008
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่04170012
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว08060014
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว06470017
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว06150012
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง29140016
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย09020011
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง0004004
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง0502007
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย0511007
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย0612009
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0203005
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่งดงคำเดือย020100012
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0204006
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0302005
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่งดงคำเดือย06340013
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0214007
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่งพระมงคลมิ่งเมือง0212005
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง09090018
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง0312006
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง0501006
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง08240014
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0104005
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0323109
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0214007
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0603009
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0103004
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0102003
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อดงคำเดือย09100010
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อดงคำเดือย010010011
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน09030012
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน07120010
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0401005
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0102003
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน09160016
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0106007
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0201003
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม02260010
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0105006
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0224008
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0302005
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน016071024
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0202004
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0302005
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0402006
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน0301004
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0404008
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม07040011
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0405009
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0402006
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้03070010
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้1202005
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้05060011
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้1104006
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0202004
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0701008
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม08230013
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม06340013
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0303107
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้06361016
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0102003
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0200002
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0432009
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วยนาวังกุดปลาดุก0601007
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0103004
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0223007
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลานเทพนิมิต06080014
37010148 บ้านจานลานพนาจานลานเทพนิมิต01540010
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลานเทพนิมิต0101002
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลานเทพนิมิต0302005
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลานเทพนิมิต0331007
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลานเทพนิมิต0203005
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลานเทพนิมิต0221005
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลานเทพนิมิต0102003
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนาเทพนิมิต0100001
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนาเทพนิมิต06070013
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพระเหลา0402006
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพระเหลา0311005
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพระเหลา03360012
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพระเหลา0112004
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอนพระเหลา0122005
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอนพระเหลา1501007
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอนพระเหลา0211004
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอนพระเหลา06270015
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอนพระเหลา0304007
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอนพระเหลา0400004
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอนพระเหลา0303006
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอนพระเหลา0120003
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม0513009
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม0504009
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม0302005
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม0401005
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา04290015
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา1003004
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา0223007
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม0211004
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม0001001
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม011100012
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา06080014
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0202004
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0016007
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา03070010
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0103004
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา05060011
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม03190013
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม0306009
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม0302005
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา06080014
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา0303006
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา0306009
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา0321006
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0103004
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์010250017
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0101002
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0101002
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0202004
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0402006
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0200002
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1100002
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0403007
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน161100018
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0102003
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย43120010
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0310004
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0301004
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0100001
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย0511007
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0201003
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0002002
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0302005
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0202004
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0304007
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0403007
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0101002
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์04390016
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์0211004
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์0310004
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์0602008
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0601007
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0201003
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0201003
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย1503009
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0105006
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย04090013
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0300003
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1301005
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0303006
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0100001
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน0102003
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์0111003
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์0201003
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์0100001
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์0405009
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบังเสมาลือ1503009
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบังเสมาลือ0300003
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบังพระศรีเจริญรัตน์0201003
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบังเสมาลือ0203005
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบังเสมาลือ0412007
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบังเสมาลือ0103004
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยางลือชัย1203006
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยางลือชัย0412007
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลางลือชัย03160010
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลางลือชัย0303006
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลางลือชัย0207009
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือยเสมาลือ043120019
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือยเสมาลือ0107008
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย1304008
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย0304007
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมดลือชัย0200002
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ0301004
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ04280014
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ0402006
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ0201003
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจลือชัย0200002
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจลือชัย0301004
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจลือชัย0202004
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อดงคำเดือย0610007
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH