จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด3912350-212
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ3911950-208
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-4--4
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1328--41
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1328--41
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1558--73
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1557--72
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-1--1
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด157038-123
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ157038-123
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด723--30
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ723--30
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2235--57
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ2235--57
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1445--59
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1445--59
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด229169-182
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ229068-180
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม--1-1
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-1--1
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3010662-198
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ3010662-198
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2458--82
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ2458--82
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด416--20
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ416--20
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3065--95
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ3065--95
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด419962-202
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ419962-202
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3672--108
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ3672--108
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด523--28
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ523--28
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด317--20
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ317--20
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1343--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ1343--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด639--45
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ639--45
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2054--74
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ2053--73
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-1--1
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1636--52
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1636--52
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1522--37
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1522--37
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1761--78
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1761--78
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2143--64
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ2143--64
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4313245-220
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ4313245-220
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2999--128
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ2999--128
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1629--45
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ1629--45
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด228231-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ228231-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2168--89
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ2168--89
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด515--20
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ514--19
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-1--1
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1661--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ1661--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด24100--124
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายพุทธ2499--123
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอิสลาม-1--1
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด29102--131
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายพุทธ29102--131
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1338--51
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายพุทธ1338--51
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายคริสต์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายซิกส์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด528--33
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายพุทธ528--33
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายคริสต์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายซิกส์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4691--137
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ4690--136
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-1--1
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1134--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1134--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1837--55
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1837--55
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด944--53
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ943--52
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-1--1
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด726--33
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ726--33
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด324--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายพุทธ324--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด196630-115
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายพุทธ196630-115
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด223--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายพุทธ223--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1538--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายพุทธ1538--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด232--34
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายพุทธ231--33
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอิสลาม-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1544--59
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายพุทธ1544--59
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2176--97
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายพุทธ2176--97
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายคริสต์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายซิกส์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด17106--123
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายพุทธ16106--122
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอิสลาม1---1
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด416--20
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ416--20
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2879--107
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ2879--107
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2264--86
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ2163--84
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์11--2
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1268--80
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1268--80
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1544--59
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1544--59
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด31101--132
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ31101--132
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2688--114
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ2688--114
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด3587--122
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ3587--122
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1236--48
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1235--47
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2272--94
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ2272--94
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด821--29
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือพุทธ821--29
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออิสลาม-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือคริสต์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือซิกส์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออื่นๆ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด-32--32
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ-32--32
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด126744--870
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ123741--864
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม22--4
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์11--2
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด23186--209
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ23185--208
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-1--1
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2791,663--1,942
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ2771,657--1,934
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม24--6
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-2--2
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1134--45
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ1034--44
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม1---1
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2591--116
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ2590--115
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-1--1
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2778--105
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ2778--105
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด838--46
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ838--46
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2580--105
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ2580--105
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2883--111
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ2783--110
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม1---1
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด308038-148
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ308038-148
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด24100--124
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ24100--124
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1028--38
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ1028--38
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1834--52
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ1834--52
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3311242-187
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ3311142-186
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-1--1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1732--49
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ1732--49
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1343--56
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ1343--56
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2257--79
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ2257--79
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด4911251-212
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ4911251-212
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4310480-227
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ4310476-223
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม--1-1
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์--2-2
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์--1-1
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3410867-209
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ3310867-208
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม1---1
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด30102--132
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ30102--132
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด3312749-209
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ3312749-209
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด72162--234
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยพุทธ72162--234
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2348--71
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ2348--71
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2683--109
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ2683--109
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด258418-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยพุทธ258418-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด8226272-416
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยพุทธ8126172-414
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอิสลาม11--2
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1463--77
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยพุทธ1463--77
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด6223990-391
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยพุทธ6223690-388
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-2--2
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยคริสต์-1--1
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1151--62
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยพุทธ1151--62
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1139--50
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยพุทธ1139--50
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด277940-146
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยพุทธ277840-145
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-1--1
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2655--81
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยพุทธ2655--81
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1862--80
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1862--80
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด111357139-607
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ111357139-607
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1353--66
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ1353--66
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2226--48
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ2226--48
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด197022-111
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ197022-111
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด50187--237
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ50187--237
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด45124--169
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ45124--169
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2666--92
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ2666--92
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2781--108
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ2781--108
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด3182--113
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ3182--113
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1754--71
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ1754--71
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด4110531-177
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยพุทธ4110531-177
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5310149-203
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยพุทธ5310148-202
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอิสลาม--1-1
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด409524-159
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ409524-159
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด186924-111
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ186924-111
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1759--76
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ1759--76
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด514--19
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ514--19
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด3911150-200
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ3911050-199
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-1--1
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1966--85
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ1966--85
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1245--57
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ1245--57
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2812439-191
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ2812239-189
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-2--2
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด240--42
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ240--42
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1773--90
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ1772--89
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-1--1
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1255--67
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ1255--67
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด131619--750
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ131618--749
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-1--1
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1340--53
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ1340--53
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2148--69
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ2148--69
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1340--53
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ1340--53
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1035--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ1035--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2991--120
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ2990--119
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-1--1
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2611447-187
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ2611447-187
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด165724-97
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ165624-96
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-1--1
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1139--50
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ1139--50
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2191--112
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ2191--112
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1442--56
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ1442--56
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด31102--133
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ31101--132
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-1--1
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2680--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ2680--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1033--43
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ1033--43
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1466--80
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ1466--80
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด5016349-262
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ5016249-261
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-1--1
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด75295148-518
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ74292148-514
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-1--1
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์12--3
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2068--88
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ2068--88
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด188350-151
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ188350-151
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด418--22
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ418--22
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด726--33
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ726--33
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด227528-125
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ227528-125
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1428--42
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกพุทธ1428--42
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1132--43
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ1132--43
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2582--107
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ2582--107
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด358726-148
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตพุทธ358726-148
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด199566-180
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตพุทธ199565-179
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอิสลาม--1-1
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด229--31
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตพุทธ229--31
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด320--23
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตพุทธ320--23
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1857--75
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตพุทธ1857--75
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1136--47
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตพุทธ1136--47
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1761--78
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตพุทธ1761--78
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด528--33
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตพุทธ528--33
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตพุทธ1437--51
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอื่นๆ1---1
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด52161--213
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตพุทธ52160--212
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตคริสต์-1--1
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1850--68
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพุทธ1850--68
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอิสลาม-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาคริสต์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาซิกส์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2142--63
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพุทธ2142--63
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาคริสต์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาซิกส์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2711243-182
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพุทธ2711243-182
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาคริสต์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาซิกส์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด618--24
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพุทธ618--24
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอิสลาม-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาคริสต์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาซิกส์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2562--87
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาพุทธ2562--87
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาคริสต์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาซิกส์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1258--70
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาพุทธ1257--69
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาคริสต์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาซิกส์-1--1
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด840--48
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาพุทธ740--47
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอิสลาม1---1
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาคริสต์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาซิกส์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด209848-166
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาพุทธ209848-166
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาคริสต์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาซิกส์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2265--87
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาพุทธ2265--87
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาคริสต์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาซิกส์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1027--37
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาพุทธ1027--37
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาคริสต์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาซิกส์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1146--57
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาพุทธ1145--56
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอิสลาม-1--1
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาคริสต์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาซิกส์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด925--34
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาพุทธ825--33
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอิสลาม1---1
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาคริสต์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาซิกส์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2172--93
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ2171--92
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-1--1
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1864--82
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ1864--82
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด843--51
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ843--51
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด936--45
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ936--45
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5721382-352
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ5721382-352
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1652--68
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1652--68
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1939--58
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1939--58
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2363--86
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ2362--85
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-1--1
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด422--26
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ422--26
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด4920584-338
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ4920384-336
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-2--2
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด158030-125
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ158030-125
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด2474--98
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ2472--96
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-1--1
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-1--1
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด41101--142
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ41101--142
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด176417-98
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ176417-98
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1131--42
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1131--42
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด66263--329
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ66262--328
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-1--1
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด359442-171
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ359441-170
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม--1-1
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด39114--153
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ39114--153
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด625--31
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ625--31
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5823968-365
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ5823968-365
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด3077--107
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ3077--107
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1358--71
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1358--71
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1442--56
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1442--56
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1116--27
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ1116--27
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด3410554-193
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ3410554-193
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1329--42
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1329--42
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1943--62
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1943--62
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1357--70
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1356--69
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-1--1
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2961--90
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ2961--90
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด824--32
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ824--32
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1924--43
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1924--43
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1770--87
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1770--87
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด4011962-221
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ4011962-221
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1041--51
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1041--51
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด275639-122
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ275639-122
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1132--43
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ1132--43
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด849--57
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ849--57
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด437--41
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ437--41
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด28111--139
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ28111--139
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด838--46
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ838--46
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด625--31
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ625--31
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1244--56
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1244--56
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด234--36
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ234--36
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด114922-82
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ114822-81
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-1--1
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1779--96
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1679--95
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม1---1
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1127--38
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1127--38
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด93343--436
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ92343--435
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม1---1
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1887--105
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1886--104
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-1--1
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด622--28
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ622--28
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2347--70
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ2347--70
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1040--50
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ1040--50
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1127--38
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ1127--38
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1113--24
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ1113--24
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2480--104
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ2480--104
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด143715-66
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ143715-66
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด3412147-202
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ3412147-202
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด26--8
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ26--8
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1866--84
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1866--84
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1465--79
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1465--79
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด734--41
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ734--41
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1980--99
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพุทธ1980--99
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอิสลาม-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานคริสต์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานซิกส์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานพราหมณ์/ฮินดู-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด943--52
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ943--52
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1023--33
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1023--33
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2152--73
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ2152--73
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด47131--178
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ47130--177
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-1--1
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด209829-147
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือพุทธ209829-147
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด828--36
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือพุทธ828--36
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1333--46
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1333--46
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด130--31
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือพุทธ130--31
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2167--88
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือพุทธ2167--88
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด934--43
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือพุทธ934--43
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด2092--112
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยพุทธ2091--111
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยคริสต์-1--1
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด4796--143
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยพุทธ4796--143
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด35110--145
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยพุทธ35110--145
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1969--88
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยพุทธ1969--88
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด184919-86
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยพุทธ184919-86
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด104314147-565
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือพุทธ104312147-563
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือคริสต์-2--2
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด3911150-200
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือพุทธ3810448-190
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือคริสต์172-10
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด26108--134
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยพุทธ26107--133
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยคริสต์-1--1
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1746--63
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยพุทธ1746--63
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด418--22
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยพุทธ418--22
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด816--24
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือพุทธ816--24
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2814452-224
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือพุทธ2814452-224
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด543--48
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือพุทธ543--48
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด554--59
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือพุทธ554--59
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออิสลาม-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือคริสต์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือซิกส์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออื่นๆ-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด414--18
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยพุทธ414--18
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1221--33
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยพุทธ1221--33
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1155--66
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยพุทธ1155--66
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอิสลาม-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยคริสต์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยซิกส์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอื่นๆ-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยข้อมูลผิดปกติ-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด44171--215
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยพุทธ43171--214
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอิสลาม1---1
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----


230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH