จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,78420,4902,604-28,878
พุทธ5,76020,4362,592-28,788
อิสลาม15295-49
คริสต์6236-35
ซิกส์--1-1
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ32--5
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4412052-216
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ4411952-215
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-1--1
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1233--45
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1233--45
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1653--69
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1652--68
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-1--1
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด96829-106
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ96829-106
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด823--31
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ823--31
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1337--50
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1337--50
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2038--58
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ2038--58
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด348858-180
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ348857-179
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม--1-1
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3910056-195
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ3910056-195
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1669--85
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1669--85
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด517--22
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ517--22
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2785--112
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ2785--112
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4310156-200
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ4310156-200
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3179--110
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ3179--110
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1340--53
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ1340--53
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด112--13
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ112--13
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1145--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ1145--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1343--56
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1343--56
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1758--75
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1757--74
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-1--1
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1241--53
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1141--52
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม1---1
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1326--39
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1326--39
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1859--77
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ1859--77
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3255--87
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพุทธ3255--87
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอิสลาม-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยคริสต์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซิกส์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4611943-208
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ4611943-208
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด22102--124
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ22102--124
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1137--48
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ1137--48
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด217643-140
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ217643-140
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2062--82
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ2062--82
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด511--16
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ510--15
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-1--1
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1964--83
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พุทธ1964--83
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อิสลาม-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้คริสต์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซิกส์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด26104--130
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายพุทธ26104--130
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2696--122
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายพุทธ2696--122
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1538--53
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายพุทธ1538--53
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายคริสต์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายซิกส์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด727--34
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายพุทธ727--34
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายคริสต์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายซิกส์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4292--134
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ4291--133
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-1--1
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1332--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1332--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1842--60
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1344--57
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ1344--57
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด331--34
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกพุทธ331--34
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1023--33
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายพุทธ1023--33
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด215420-95
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายพุทธ215420-95
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด626--32
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายพุทธ626--32
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายพุทธ1842--60
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด323--26
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายพุทธ322--25
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอิสลาม-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2541--66
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายพุทธ2441--65
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายคริสต์1---1
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2576--101
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายพุทธ2576--101
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอิสลาม-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายคริสต์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายซิกส์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด41120--161
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายพุทธ41119--160
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอิสลาม-1--1
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายคริสต์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายซิกส์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด315--18
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายพุทธ315--18
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอิสลาม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายคริสต์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายซิกส์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายพราหมณ์/ฮินดู-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2578--103
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ2578--103
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1862--80
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1761--78
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์11--2
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1768--85
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1768--85
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1947--66
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1947--66
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2399--122
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ2399--122
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2694--120
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ2694--120
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด45100--145
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ45100--145
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1237--49
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1236--48
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2970--99
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ2970--99
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด813--21
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือพุทธ813--21
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออิสลาม-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือคริสต์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือซิกส์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือพราหมณ์/ฮินดู-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออื่นๆ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด425--29
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ425--29
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด107731--838
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ104729--833
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม21--3
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์11--2
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด29176--205
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ29175--204
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-1--1
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2731,666--1,939
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ2711,658--1,929
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม16--7
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-2--2
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ1---1
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1131--42
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ1030--40
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม11--2
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2897--125
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ2896--124
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-1--1
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1873--91
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ1873--91
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1336--49
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ1336--49
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2468--92
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ2468--92
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2986--115
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ2886--114
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม1---1
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด248544-153
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ248544-153
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด19102--121
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ19102--121
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด728--35
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ728--35
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1131--42
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ1131--42
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4311338-194
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ4311238-193
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-1--1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ1537--52
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1641--57
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ1641--57
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1951--70
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ1951--70
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด4211655-213
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พุทธ4211655-213
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อิสลาม-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่คริสต์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซิกส์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด489269-209
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ489265-205
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม--1-1
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์--2-2
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์--1-1
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3211163-206
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ3211163-206
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3094--124
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ3094--124
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด4012641-207
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ4012641-207
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด59160--219
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยพุทธ59160--219
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2354--77
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ2354--77
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1983--102
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ1983--102
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด208027-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยพุทธ208027-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด6527575-415
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยพุทธ6427575-414
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอิสลาม1---1
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2254--76
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยพุทธ2254--76
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5123397-381
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยพุทธ5123296-379
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-11-2
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1248--60
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยพุทธ1248--60
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1243--55
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยพุทธ1243--55
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด277830-135
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยพุทธ277730-134
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-1--1
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2765--92
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยพุทธ2765--92
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1356--69
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองพุทธ1356--69
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอิสลาม-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองคริสต์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองซิกส์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด118353112-583
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ118353112-583
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1847--65
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ1847--65
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2430--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ2430--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด186921-108
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ186921-108
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด51181--232
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ51181--232
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด37136--173
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ37136--173
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2368--91
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ2368--91
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1986--105
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ1986--105
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด3281--113
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ3281--113
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1262--74
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงพุทธ1262--74
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอิสลาม-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงคริสต์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงซิกส์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงพราหมณ์/ฮินดู-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด3411428-176
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยพุทธ3411428-176
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอิสลาม-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด4910540-194
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยพุทธ4910539-193
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอิสลาม--1-1
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยคริสต์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยซิกส์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยพราหมณ์/ฮินดู-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด389728-163
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ389728-163
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด206622-108
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ206622-108
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1558--73
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ1558--73
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด618--24
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ617--23
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-1--1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด4610652-204
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ4610552-203
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-1--1
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2263--85
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ2263--85
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1345--58
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ1345--58
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3511450-199
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ3511250-197
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-2--2
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด835--43
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ835--43
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2263--85
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ2263--85
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1348--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ1348--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด101622--723
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ101622--723
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด939--48
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ939--48
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1649--65
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ1649--65
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2040--60
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ2040--60
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1232--44
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพุทธ1232--44
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอิสลาม-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนคริสต์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซิกส์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนพราหมณ์/ฮินดู-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2086--106
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ2085--105
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-1--1
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด299954-182
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ299954-182
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด205530-105
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ205430-104
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-1--1
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1142--53
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ1042--52
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ1---1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2386--109
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ2386--109
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1350--63
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ1350--63
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด32106--138
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ32105--137
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-1--1
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2284--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ2284--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด929--38
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ929--38
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1666--82
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ1666--82
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด4216857-267
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ4216657-265
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-2--2
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด76298130-504
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพุทธ76295130-501
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอิสลาม-1--1
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามคริสต์-2--2
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซิกส์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามพราหมณ์/ฮินดู-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1171--82
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ1171--82
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด198958-166
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ198958-166
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด215--17
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ215--17
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด426--30
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ426--30
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด217627-124
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ217627-124
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด934--43
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกพุทธ934--43
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอิสลาม-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกคริสต์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกซิกส์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกพราหมณ์/ฮินดู-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด530--35
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ530--35
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2177--98
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พุทธ2177--98
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อิสลาม-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้คริสต์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซิกส์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้พราหมณ์/ฮินดู-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด308225-137
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตพุทธ308225-137
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด259055-170
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตพุทธ259055-170
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด330--33
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตพุทธ330--33
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด519--24
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตพุทธ519--24
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1951--70
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตพุทธ1951--70
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1244--56
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตพุทธ1244--56
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด2255--77
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตพุทธ2255--77
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด624--30
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตพุทธ624--30
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1039--49
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตพุทธ939--48
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอิสลาม-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตคริสต์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอื่นๆ1---1
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด52177--229
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตพุทธ51176--227
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอิสลาม1---1
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตคริสต์-1--1
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตซิกส์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตพราหมณ์/ฮินดู-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1651--67
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพุทธ1651--67
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอิสลาม-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาคริสต์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาซิกส์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1651--67
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพุทธ1651--67
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาคริสต์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาซิกส์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด239642-161
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพุทธ239642-161
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาคริสต์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาซิกส์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด416--20
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพุทธ416--20
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอิสลาม-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาคริสต์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาซิกส์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2052--72
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาพุทธ2052--72
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาคริสต์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาซิกส์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด959--68
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาพุทธ959--68
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาคริสต์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาซิกส์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1536--51
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาพุทธ1436--50
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอิสลาม1---1
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาคริสต์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาซิกส์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด209243-155
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาพุทธ209243-155
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาคริสต์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาซิกส์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2961--90
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาพุทธ2961--90
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาคริสต์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาซิกส์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1026--36
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาพุทธ1026--36
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาคริสต์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาซิกส์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด446--50
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาพุทธ446--50
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาคริสต์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาซิกส์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1028--38
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาพุทธ1028--38
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอิสลาม-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาคริสต์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาซิกส์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2466--90
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ2466--90
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1565--80
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ1565--80
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1542--57
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ1542--57
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1034--44
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ1034--44
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5921291-362
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ5921291-362
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1346--59
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1346--59
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1737--54
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1737--54
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2754--81
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ2753--80
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-1--1
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด716--23
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ716--23
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด5619083-329
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ5618983-328
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-1--1
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด206929-118
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ206929-118
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด3479--113
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ3477--111
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-1--1
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-1--1
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด34108--142
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ34108--142
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด196112-92
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ196112-92
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1233--45
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1233--45
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด48242--290
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ48241--289
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-1--1
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด319940-170
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ319939-169
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม--1-1
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด30117--147
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ30117--147
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด528--33
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพุทธ528--33
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอิสลาม-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมคริสต์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมซิกส์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมพราหมณ์/ฮินดู-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด6022982-371
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ5922982-370
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม1---1
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด2476--100
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ2476--100
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1664--80
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1664--80
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1636--52
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพุทธ1636--52
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอิสลาม-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาคริสต์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาซิกส์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาพราหมณ์/ฮินดู-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1021--31
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพุทธ1021--31
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอิสลาม-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวคริสต์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซิกส์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวพราหมณ์/ฮินดู-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด3010051-181
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ3010051-181
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1837--55
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1837--55
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1242--54
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1242--54
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1151--62
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ1150--61
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-1--1
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2462--86
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พุทธ2462--86
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อิสลาม-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์คริสต์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ซิกส์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์พราหมณ์/ฮินดู-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด822--30
37010200 บ้านดู่พัฒนา