จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,168910--29,228
ผอม31354--2,171
ค่อนข้างผอม30367--2,452
สมส่วน2,076681--19,828
ท้วม12038--1,280
เริ่มอ้วน18743--2,043
อ้วน16925--1,442
ค่านอกเกณฑ์-2--12
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด3912350-212
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม593-17
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม1124-17
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน268941-156
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม12--3
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน372-12
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน34--7
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1328--41
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม1---1
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม14--5
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน921--30
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-1--1
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน22--4
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1558--73
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม115--16
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม14--5
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน935--44
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม13--4
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน2---2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน11--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด157038-123
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกผอม31--4
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-41-5
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน105733-100
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม--2-2
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-21-3
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน261-9
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด723--30
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-3--3
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน617--23
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม11--2
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2235--57
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม13--4
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม11--2
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1423--37
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม11--2
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน13--4
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน44--8
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1445--59
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม47--11
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม14--5
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน823--31
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-5--5
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-3--3
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน13--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด229169-182
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม168-15
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-142-16
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน215949-129
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-34-7
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-56-11
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-4--4
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3010662-198
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม355-13
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม3711-21
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน237838-139
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-63-9
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-51-6
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน153-9
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์--1-1
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2458--82
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม15--6
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม26--8
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1838--56
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม11--2
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน15--6
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน13--4
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด416--20
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-1--1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม11--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน313--16
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-1--1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3065--95
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม411--15
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-3--3
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน2340--63
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม14--5
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน13--4
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน14--5
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด419962-202
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม1052-17
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม7115-23
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน217044-135
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม133-7
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน146-11
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน161-8
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์--1-1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3672--108
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม31--4
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม34--7
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน2760--87
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม21--3
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-2--2
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน14--5
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด523--28
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม21--3
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน319--22
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-2--2
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-1--1
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด317--20
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน315--18
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1343--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม15--6
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม14--5
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1132--43
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-1--1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-1--1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด639--45
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-3--3
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม13--4
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน426--30
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-1--1
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-2--2
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน14--5
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2054--74
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม11--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม25--7
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1434--48
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม14--5
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน27--9
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-3--3
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1636--52
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม52--7
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม12--3
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน925--34
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-2--2
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-1--1
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน14--5
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1522--37
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม72--9
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม22--4
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน514--19
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม11--2
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-1--1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-2--2
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1761--78
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม82--10
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม57--12
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน445--49
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-1--1
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-5--5
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-1--1
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2143--64
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม27--9
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม17--8
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1622--38
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-3--3
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน11--2
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน13--4
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4313245-220
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม381-12
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม297-18
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน338529-147
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม113--14
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน467-17
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-111-12
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2999--128
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม58--13
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม58--13
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1772--89
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม15--6
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-4--4
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน12--3
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1629--45
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม21--3
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม56--11
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน918--27
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-1--1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-1--1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-2--2
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด228231-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม191-11
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม172-10
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน175622-95
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-51-6
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน2-3-5
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน152-8
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2168--89
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม113--14
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม311--14
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1429--43
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม17--8
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน15--6
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน13--4
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด515--20
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-2--2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-3--3
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน49--13
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม1---1
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-1--1
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1661--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม1118--29
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-8--8
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน534--39
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-1--1
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด24100--124
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายผอม18--9
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม17--8
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสมส่วน1768--85
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายท้วม-3--3
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน28--10
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอ้วน36--9
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด29102--131
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายผอม24--6
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม53--8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสมส่วน1772--89
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายท้วม-5--5
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-12--12
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอ้วน56--11
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1338--51
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายผอม32--5
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม18--9
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสมส่วน721--28
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายท้วม-4--4
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน23--5
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอ้วน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด528--33
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายผอม-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-4--4
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสมส่วน316--19
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายท้วม-3--3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน13--4
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอ้วน12--3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4691--137
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม122--14
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม44--8
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน2368--91
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม35--8
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน110--11
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน32--5
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1134--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกผอม66--12
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-8--8
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน516--21
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-1--1
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-2--2
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-1--1
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1837--55
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-4--4
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม11--2
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน1428--42
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม1---1
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน23--5
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-1--1
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด944--53
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม2---2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-1--1
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน533--38
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-3--3
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-6--6
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน21--3
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด726--33
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม27--9
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม14--5
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน413--17
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-2--2
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด324--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายผอม-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสมส่วน318--21
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายท้วม-3--3
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอ้วน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด196630-115
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายผอม24--6
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม442-10
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสมส่วน124521-78
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายท้วม-32-5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-53-8
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอ้วน152-8
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด223--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายผอม-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสมส่วน120--21
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายท้วม-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอ้วน1---1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1538--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายผอม1---1
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสมส่วน924--33
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายท้วม24--6
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน27--9
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอ้วน13--4
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด232--34
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายผอม-3--3
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-2--2
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสมส่วน224--26
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายท้วม-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอ้วน-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1544--59
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายผอม11--2
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-3--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสมส่วน1326--39
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายท้วม-5--5
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-8--8
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอ้วน11--2
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2176--97
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายผอม13--4
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม29--11
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสมส่วน1653--69
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายท้วม-3--3
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน26--8
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอ้วน-2--2
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด17106--123
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายผอม-4--4
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-6--6
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสมส่วน1577--92
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายท้วม17--8
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-6--6
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอ้วน16--7
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด416--20
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-1--1
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน314--17
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม11--2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2879--107
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม63--9
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม42--6
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1854--72
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-3--3
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-11--11
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-6--6
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2264--86
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม31--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม35--8
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1646--62
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-4--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-4--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-4--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1268--80
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม23--5
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม28--10
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน746--53
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-3--3
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน14--5
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-4--4
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1544--59
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม-5--5
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม26--8
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1227--39
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม13--4
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-2--2
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-1--1
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด31101--132
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม-8--8
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม39--12
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน2466--90
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม29--11
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน14--5
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน15--6
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2688--114
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม3---3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม37--10
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1671--87
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-3--3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน26--8
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน21--3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด3587--122
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม13--4
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม47--11
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน2456--80
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม25--7
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน38--11
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน18--9
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1236--48
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม73--10
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม14--5
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน425--29
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-3--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2272--94
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม58--13
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม14--5
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1445--59
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-2--2
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน28--10
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-5--5
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด821--29
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือผอม2---2
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่อนข้างผอม-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสมส่วน614--20
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือท้วม-3--3
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเริ่มอ้วน-3--3
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออ้วน-1--1
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด-32--32
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-7--7
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-5--5
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน-15--15
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-1--1
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-3--3
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-1--1
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด126744--870
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม1150--61
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม1059--69
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน86481--567
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม540--45
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน970--79
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน544--49
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด23186--209
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม-7--7
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม214--16
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน18131--149
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม18--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน218--20
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-8--8
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2791,663--1,942
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม1769--86
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม1392--105
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน1901,112--1,302
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม1692--108
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน22172--194
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน21126--147
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1134--45
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม21--3
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-2--2
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน724--31
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-3--3
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน12--3
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน12--3
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2591--116
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม116--17
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม37--10
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1655--71
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม12--3
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน26--8
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน25--7
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2778--105
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม42--6
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม611--17
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1649--65
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-6--6
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน16--7
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน-4--4
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด838--46
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม2---2
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม-1--1
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน526--31
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-1--1
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน13--4
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน-7--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2580--105
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม13--4
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม25--7
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1760--77
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม14--5
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน26--8
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน22--4
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2883--111
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม514--19
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม614--20
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน1340--53
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม11--2
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน36--9
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-8--8
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด308038-148
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-5--5
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-51-6
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน285427-109
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-42-6
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน294-15
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-34-7
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด24100--124
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม54--9
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม49--13
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน1370--83
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม14--5
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-8--8
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน15--6
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1028--38
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม13--4
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน813--21
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม12--3
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-1--1
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-9--9
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1834--52
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม1---1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-1--1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน1329--42
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม2---2
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน23--5
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-1--1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3311242-187
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม6102-18
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม2185-25
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน216631-118
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม242-8
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน-10--10
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน242-8
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1732--49
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม25--7
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม-3--3
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1419--33
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-3--3
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน11--2
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน-1--1
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1343--56
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม1---1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม25--7
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน731--38
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-3--3
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน24--6
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน1---1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2257--79
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม715--22
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม59--14
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน829--37
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-2--2
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน22--4
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด4911251-212
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม292-13
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม3162-21
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน417643-160
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-31-4
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน262-10
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน121-4
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4310480-227
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม431-8
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม2101-13
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน337169-173
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม131-5
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน1115-17
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน262-10
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์--1-1
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3410867-209
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม2143-19
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม2136-21
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน246751-142
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม254-11
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน381-12
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน112-4
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด30102--132
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-5--5
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม19--10
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน2773--100
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม24--6
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน-5--5
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน-6--6
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด3312749-209
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม381-12
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม5128-25
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน249033-147
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-41-5
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-74-11
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน162-9
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด72162--234
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยผอม189--27
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม2111--32
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสมส่วน30117--147
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยท้วม19--10
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน210--12
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอ้วน-6--6
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2348--71
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม43--7
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม23--5
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1731--48
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-5--5
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-5--5
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-1--1
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2683--109
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม26--8
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม27--9
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน2063--83
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-3--3
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน12--3
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน11--2
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-1--1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด258418-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยผอม-32-5
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม35--8
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสมส่วน216114-96
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยท้วม-5--5
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน17--8
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอ้วน-32-5
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด8226272-416
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยผอม14375-56
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม10399-58
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสมส่วน5515043-248
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยท้วม-81-9
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-119-20
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอ้วน3174-24
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์--1-1
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1463--77
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยผอม25--7
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม25--7
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1045--55
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยท้วม-3--3
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-2--2
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอ้วน-3--3
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด6223990-391
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยผอม2374-34
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม6186-30
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยสมส่วน3219071-293
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยท้วม-72-9
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน1116-18
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอ้วน-61-7
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1151--62
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยผอม12--3
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม-5--5
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1032--42
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยท้วม-6--6
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-4--4
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอ้วน-2--2
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1139--50
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยผอม-3--3
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม1---1
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1029--39
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยท้วม-2--2
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-4--4
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอ้วน-1--1
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด277940-146
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยผอม255-12
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม22--4
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยสมส่วน196332-114
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยท้วม342-9
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-41-5
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอ้วน11--2
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2655--81
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยผอม84--12
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม15--6
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1338--51
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยท้วม-4--4
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน22--4
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอ้วน22--4
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1862--80
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองผอม2---2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม25--7
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1447--61
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-5--5
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-3--3
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-2--2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด111357139-607
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม162311-50
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม213211-64
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน66245104-415
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม4183-25
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน3317-41
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน183-12
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1353--66
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม-4--4
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม-6--6
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน636--42
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-3--3
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน23--5
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน51--6
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2226--48
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม44--8
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม41--5
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1217--29
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม12--3
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน1---1
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-2--2
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด197022-111
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม-61-7
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม313--16
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน134118-72
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม241-7
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน152-8
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-1--1
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด50187--237
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม58--13
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม520--25
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน39126--165
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม15--6
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-14--14
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-14--14
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด45124--169
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม3311--44
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม26--8
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน977--86
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-14--14
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน111--12
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-5--5
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2666--92
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม-3--3
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม14--5
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1747--64
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม54--9
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน23--5
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน15--6
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2781--108
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม13--4
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม57--12
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1461--75
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม32--5
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน16--7
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน32--5
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด3182--113
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม39--12
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม16--7
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน2254--76
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม2---2
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน25--7
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน18--9
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1754--71
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม12--3
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม47--11
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1132--43
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-5--5
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน12--3
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-5--5
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-1--1
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด4110531-177
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยผอม465-15
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม27--9
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยสมส่วน307424-128
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยท้วม15--6
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-82-10
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอ้วน45--9
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5310149-203
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยผอม59--14
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม10131-24
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยสมส่วน336441-138
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยท้วม114-6
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน182-11
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอ้วน361-10
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด409524-159
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม33--6
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม471-12
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน286319-110
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-4--4
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน4141-19
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน143-8
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด186924-111
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม66--12
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม171-9
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน94620-75
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-32-5
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน151-7
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน12--3
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1759--76
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-3--3
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม12--3
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1444--58
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม14--5
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-4--4
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน12--3
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด514--19
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-1--1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน510--15
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-2--2
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-1--1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด3911150-200
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม1106-17
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม5126-23
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน287930-137
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม115-7
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน362-11
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน131-5
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1966--85
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม22--4
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม14--5
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1342--55
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม16--7
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน18--9
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน14--5
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1245--57
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม22--4
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม24--6
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน836--44
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-2--2
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-1--1
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2812439-191
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม15--6
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม182-11
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน229930-151
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-52-7
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน243-9
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน232-7
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด240--42
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-2--2
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน231--33
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-4--4
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-3--3
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1773--90
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม-2--2
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม44--8
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1246--58
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-5--5
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน111--12
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-5--5
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1255--67
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม17--8
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-6--6
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1138--49
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-4--4
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด131619--750
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม2932--61
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม538--43
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน72392--464
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม823--31
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน461--65
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน1373--86
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1340--53
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-2--2
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม13--4
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1027--37
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม11--2
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน12--3
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-5--5
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2148--69
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม13--4
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม14--5
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1829--47
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-3--3
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-8--8
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน11--2
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1340--53
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม45--9
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม29--11
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน619--25
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม14--5
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-2--2
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-1--1
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1035--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-1--1
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม1---1
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน623--29
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม12--3
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน16--7
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน13--4
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2991--120
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม48--12
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม89--17
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1665--81
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-1--1
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-7--7
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน11--2
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2611447-187
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม285-15
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม2145-21
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน208031-131
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-33-6
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-41-5
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน252-9
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด165724-97
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม14--5
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม364-13
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน104319-72
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม12--3
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-1--1
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน111-3
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1139--50
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-4--4
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1128--39
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-3--3
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-1--1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-3--3
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2191--112
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม26--8
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม213--15
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1361--74
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม17--8
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน23--5
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์1---1
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1442--56
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม13--4
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม15--6
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1230--42
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-1--1
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-2--2
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด31102--133
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-5--5
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-5--5
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน2673--99
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-4--4
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน17--8
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน48--12
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2680--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม107--17
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม54--9
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน953--62
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-3--3
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน17--8
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน16--7
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1033--43
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม13--4
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-4--4
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน721--28
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน22--4
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-2--2
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1466--80
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม42--6
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม46--10
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน445--49
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม16--7
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-3--3
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน14--5
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด5016349-262
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม583-16
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม7175-29
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน3510439-178
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-82-10
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน119--20
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน27--9
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด75295148-518
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม2086-34
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม91015-34
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน39233111-383
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม387-18
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน2226-30
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน2143-19
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2068--88
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม23--5
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม15--6
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1446--60
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม15--6
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน13--4
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน16--7
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด188350-151
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม192-12
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-94-13
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน164740-103
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-43-7
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน1131-15
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด418--22
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน314--17
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-2--2
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน11--2
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด726--33
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม53--8
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-3--3
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน216--18
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-2--2
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด227528-125
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-33-6
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม37--10
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน155222-89
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม131-5
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-71-8
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน331-7
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1428--42
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกผอม-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม22--4
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกสมส่วน818--26
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกท้วม-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-5--5
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอ้วน43--7
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1132--43
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม13--4
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม31--4
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน722--29
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-3--3
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-2--2
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2582--107
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม24--6
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม411--15
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1557--72
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน16--7
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน33--6
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด358726-148
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตผอม-8--8
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม2111-14
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตสมส่วน175023-90
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตท้วม252-9
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน97--16
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอ้วน56--11
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด199566-180
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตผอม3143-20
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม3157-25
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตสมส่วน135545-113
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตท้วม-46-10
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-53-8
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอ้วน-21-3
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์--1-1
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด229--31
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตผอม-2--2
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม-1--1
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตสมส่วน125--26
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตท้วม-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-1--1
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอ้วน1---1
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด320--23
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตผอม-2--2
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตสมส่วน316--19
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตท้วม-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-1--1
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอ้วน-1--1
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1857--75
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตผอม-6--6
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม28--10
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตสมส่วน1336--49
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตท้วม1---1
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-4--4
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอ้วน23--5
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1136--47
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตผอม-3--3
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม-2--2
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตสมส่วน826--34
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตท้วม-1--1
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน23--5
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอ้วน11--2
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1761--78
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตผอม2---2
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม36--9
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตสมส่วน1241--53
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตท้วม-4--4
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-7--7
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอ้วน-3--3
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด528--33
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตผอม-2--2
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม-2--2
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตสมส่วน522--27
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตท้วม-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอ้วน-2--2
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตผอม-3--3
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม11--2
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตสมส่วน1227--39
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตท้วม1---1
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-2--2
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอ้วน14--5
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด52161--213
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตผอม1712--29
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม615--21
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตสมส่วน22111--133
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตท้วม37--10
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน28--10
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอ้วน28--10
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1850--68
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาผอม43--7
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่อนข้างผอม25--7
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาสมส่วน633--39
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาท้วม21--3
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเริ่มอ้วน-6--6
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอ้วน42--6
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2142--63
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาผอม14--5
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม24--6
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาสมส่วน1729--46
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาท้วม-1--1
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน13--4
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอ้วน-1--1
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2711243-182
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาผอม273-12
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่อนข้างผอม5103-18
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาสมส่วน178633-136
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาท้วม113-5
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-6--6
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอ้วน221-5
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด618--24
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาผอม1---1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่อนข้างผอม1---1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาสมส่วน211--13
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาท้วม-4--4
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเริ่มอ้วน13--4
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอ้วน1---1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2562--87
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาผอม47--11
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่อนข้างผอม411--15
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาสมส่วน1635--51
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาท้วม-4--4
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-5--5
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอ้วน1---1
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1258--70
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาผอม12--3
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่อนข้างผอม16--7
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาสมส่วน938--47
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาท้วม-7--7
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-4--4
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอ้วน11--2
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด840--48
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาผอม-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่อนข้างผอม2---2
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาสมส่วน633--39
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาท้วม-1--1
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-3--3
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอ้วน-3--3
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด209848-166
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาผอม773-17
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่อนข้างผอม134-8
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาสมส่วน117136-118
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาท้วม-53-8
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาเริ่มอ้วน171-9
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอ้วน-51-6
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2265--87
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาผอม14--5
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่อนข้างผอม15--6
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาสมส่วน1540--55
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาท้วม14--5
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาเริ่มอ้วน35--8
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอ้วน17--8
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1027--37
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาผอม-2--2
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม26--8
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาสมส่วน715--22
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาท้วม-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน12--3
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอ้วน-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1146--57
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาผอม11--2
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม-4--4
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาสมส่วน933--42
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาท้วม12--3
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-5--5
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอ้วน-1--1
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด925--34
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาผอม2---2
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่อนข้างผอม21--3
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาสมส่วน518--23
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาท้วม-2--2
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-2--2
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอ้วน-2--2
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2172--93
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-1--1
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม18--9
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1749--66
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-4--4
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-6--6
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน34--7
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1864--82
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม25--7
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม54--9
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน847--55
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม15--6
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-1--1
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน22--4
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด843--51
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-1--1
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม-4--4
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน631--37
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม11--2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน14--5
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-2--2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด936--45
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม44--8
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม-2--2
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน525--30
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-3--3
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-2--2
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5721382-352
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม3242-29
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม4156-25
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน4815062-260
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม173-11
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน1117-19
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-62-8
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1652--68
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-1--1
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม14--5
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1235--47
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม12--3
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน16--7
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน14--5
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1939--58
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม52--7
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม25--7
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1122--33
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-6--6
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน14--5
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2363--86
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม47--11
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม45--9
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1540--55
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-3--3
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-6--6
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-2--2
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด422--26
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-2--2
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม-1--1
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน315--18
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-1--1
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน11--2
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-2--2
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด4920584-338
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม5107-22
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม5167-28
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน3214559-236
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม3104-17
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน1152-18
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน395-17
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด158030-125
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-5--5
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม152-8
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน105028-88
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม16--7
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน29--11
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน15--6
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด2474--98
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม59--14
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม39--12
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1542--57
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-2--2
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน17--8
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-5--5
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด41101--142
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม152--17
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม44--8
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1876--94
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม11--2
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน312--15
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-6--6
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด176417-98
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม4111-16
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม3122-17
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน72814-49
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-2--2
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน25--7
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน16--7
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1131--42
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม11--2
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม24--6
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน820--28
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-3--3
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-3--3
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด66263--329
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม210--12
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม926--35
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน42177--219
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม210--12
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน525--30
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน615--21
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด359442-171
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม115--16
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม844-16
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน147632-122
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-12-3
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน172-10
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน111-3
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์--1-1
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด39114--153
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม37--10
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม414--18
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน2573--98
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม17--8
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน27--9
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน46--10
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด625--31
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม12--3
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม15--6
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน416--20
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5823968-365
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-84-12
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม2144-20
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน5517750-282
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม1133-17
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-164-20
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-113-14
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด3077--107
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม-10--10
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน2756--83
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน22--4
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน13--4
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1358--71
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม21--3
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม13--4
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน939--48
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-7--7
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-5--5
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน13--4
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1442--56
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม13--4
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1030--40
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม1---1
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน15--6
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน14--5
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1116--27
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-1--1
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม-1--1
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน713--20
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม21--3
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน2---2
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด3410554-193
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม382-13
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม165-12
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน246939-132
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม283-13
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน2114-17
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน231-6
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1329--42
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม58--13
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม23--5
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน614--20
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-1--1
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-3--3
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1943--62
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-3--3
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม35--8
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน1232--44
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน41--5
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1357--70
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม25--7
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-4--4
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน1036--46
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-5--5
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-6--6
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน11--2
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2961--90
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม16--7
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-7--7
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน2140--61
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม34--7
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน32--5
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน12--3
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด824--32
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-2--2
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน617--23
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม1---1
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน12--3
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1924--43
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม8---8
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม31--4
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน819--27
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-4--4
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1770--87
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-2--2
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-1--1
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1147--58
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-5--5
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน56--11
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน19--10
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด4011962-221
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม434-11
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม346-13
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน308043-153
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-94-13
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน3123-18
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-112-13
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1041--51
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม812--20
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน-23--23
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม12--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-1--1
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน1---1
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด275639-122
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-41-5
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-62-8
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน123328-73
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม442-10
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน226-10
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน97--16
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1132--43
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม1---1
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-1--1
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน822--30
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม11--2
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน17--8
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-1--1
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด849--57
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-3--3
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม22--4
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน539--44
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-1--1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-3--3
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน11--2
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด437--41
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-2--2
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน424--28
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-3--3
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-3--3
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-5--5
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด28111--139
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม14--5
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม26--8
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน1982--101
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม14--5
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน48--12
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน17--8
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด838--46
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม11--2
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-5--5
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน624--30
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม13--4
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-1--1
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-4--4
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด625--31
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-1--1
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-5--5
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน613--19
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-2--2
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-1--1
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1244--56
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม31--4
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม26--8
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน530--35
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม12--3
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน13--4
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-2--2
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด234--36
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-1--1
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-3--3
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน221--23
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-2--2
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-4--4
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-3--3
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด114922-82
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-24-6
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-25-7
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน84010-58
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม112-4
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-31-4
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน21--3
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1779--96
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-1--1
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม15--6
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1360--73
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-6--6
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน24--6
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน13--4
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1127--38
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม23--5
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน817--25
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-3--3
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-4--4
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน1---1
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด93343--436
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม819--27
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม622--28
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน65242--307
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม316--19
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน923--32
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน221--23
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1887--105
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม89--17
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม310--13
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน654--60
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-5--5
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-4--4
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-5--5
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์1---1
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด622--28
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-2--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน417--21
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม1---1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-2--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน11--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2347--70
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม82--10
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม24--6
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน1230--42
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม14--5
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-5--5
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-2--2
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1040--50
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม14--5
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-4--4
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน824--32
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-3--3
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน14--5
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-1--1
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1127--38
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม2---2
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม2---2
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน621--27
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-3--3
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-1--1
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน12--3
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1113--24
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม11--2
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม12--3
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน710--17
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน1---1
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน1---1
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2480--104
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม22--4
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-9--9
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน2152--73
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม14--5
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-9--9
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-4--4
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด143715-66
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม24--6
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม22--4
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน72414-45
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม221-5
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน13--4
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-2--2
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด3412147-202
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-22-4
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม4126-22
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน238533-141
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม272-11
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน3102-15
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน252-9
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด26--8
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม11--2
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน14--5
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-1--1
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1866--84
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-3--3
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-3--3
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1445--59
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม26--8
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน27--9
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-2--2
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1465--79
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-3--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม36--9
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1148--59
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-2--2
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-3--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด734--41
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-2--2
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม13--4
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน620--26
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-7--7
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-2--2
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1980--99
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-2--2
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1557--72
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม15--6
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-13--13
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน33--6
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด943--52
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม17--8
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน632--38
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม11--2
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-2--2
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน11--2
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1023--33
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-2--2
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-3--3
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน113--14
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-1--1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-2--2
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน92--11
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2152--73
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม22--4
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-2--2
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน1636--52
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม35--8
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-6--6
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด47131--178
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม317--20
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม411--15
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน2077--97
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม46--10
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน1016--26
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน64--10
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด209829-147
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือผอม5113-19
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม17--8
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือสมส่วน96524-98
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือท้วม33--6
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-82-10
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออ้วน24--6
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด828--36
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือผอม-2--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือสมส่วน622--28
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือท้วม-2--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน11--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออ้วน11--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1333--46
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ผอม44--8
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม33--6
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน520--25
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-3--3
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน12--3
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด130--31
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือผอม1---1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-4--4
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือสมส่วน-23--23
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือท้วม-2--2
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออ้วน-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2167--88
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือผอม18--9
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-7--7
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือสมส่วน1939--58
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือท้วม-3--3
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน19--10
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออ้วน-1--1
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด934--43
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือผอม-1--1
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม13--4
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือสมส่วน825--33
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือท้วม-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-2--2
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออ้วน-3--3
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด2092--112
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยผอม15--6
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม25--7
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยสมส่วน1261--73
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยท้วม-4--4
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน410--14
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอ้วน17--8
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด4796--143
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยผอม15--6
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม310--13
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยสมส่วน3460--94
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยท้วม26--8
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน510--15
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอ้วน25--7
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด35110--145
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยผอม145--19
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม17--8
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยสมส่วน1565--80
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยท้วม28--10
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน214--16
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอ้วน111--12
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1969--88
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยผอม35--8
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม34--7
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยสมส่วน1250--62
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยท้วม14--5
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-3--3
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอ้วน-3--3
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด184919-86
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยผอม-3--3
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-6--6
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยสมส่วน133417-64
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยท้วม1---1
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน221-5
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอ้วน231-6
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-1--1
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด104314147-565
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือผอม81817-43
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม72619-52
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือสมส่วน7121593-379
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือท้วม3117-21
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน6319-46
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออ้วน8132-23
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์1---1
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด3911150-200
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือผอม812-11
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม192-12
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือสมส่วน259338-156
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือท้วม-12-3
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน435-12
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออ้วน141-6
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด26108--134
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยผอม210--12
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม59--14
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสมส่วน1669--85
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยท้วม14--5
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน113--14
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอ้วน13--4
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1746--63
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยผอม2---2
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม11--2
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสมส่วน1030--40
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยท้วม13--4
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน14--5
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอ้วน28--10
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด418--22
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยผอม11--2
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-1--1
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยสมส่วน313--16
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยท้วม-1--1
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-2--2
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอ้วน-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด816--24
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือผอม11--2
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม12--3
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือสมส่วน57--12
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือท้วม-1--1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-5--5
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออ้วน1---1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2814452-224
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือผอม5132-20
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม2104-16
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือสมส่วน1710333-153
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือท้วม-52-7
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-119-20
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออ้วน422-8
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด543--48
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือผอม-4--4
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม15--6
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือสมส่วน329--32
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือท้วม-1--1
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-2--2
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออ้วน12--3
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด554--59
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือผอม16--7
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม13--4
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือสมส่วน243--45
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือท้วม-1--1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-1--1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออ้วน1---1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด414--18
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยผอม-2--2
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม1---1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยสมส่วน29--11
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยท้วม-1--1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-2--2
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอ้วน1---1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1221--33
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยผอม-2--2
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม13--4
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยสมส่วน810--18
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยท้วม-1--1
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน11--2
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอ้วน24--6
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1155--66
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยผอม16--7
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-3--3
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยสมส่วน832--40
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยท้วม12--3
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-9--9
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอ้วน13--4
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด44171--215
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยผอม45--9
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม56--11
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยสมส่วน27134--161
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยท้วม26--8
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน212--14
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอ้วน48--12
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----


230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH