จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,78420,4902,604-28,878
ผอม6541,207118-1,979
ค่อนข้างผอม4491,547223-2,219
สมส่วน3,84314,2301,936-20,009
ท้วม226989107-1,322
เริ่มอ้วน2631,474150-1,887
อ้วน3451,04166-1,452
ค่านอกเกณฑ์424-10
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4412052-216
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม671-14
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม6113-20
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน308443-157
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-51-6
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน173-11
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน161-8
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1233--45
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม11--2
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-4--4
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน523--28
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม21--3
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน11--2
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน33--6
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1653--69
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-2--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน1344--57
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม13--4
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน11--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน13--4
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด96829-106
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกผอม322-7
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-52-7
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน45324-81
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-4--4
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-3--3
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน211-4
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด823--31
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-4--4
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-3--3
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน614--20
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม11--2
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน11--2
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1337--50
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-6--6
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม43--7
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน719--26
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน12--3
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน17--8
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2038--58
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม43--7
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม35--8
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1020--30
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม22--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-5--5
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน13--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด348858-180
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม561-12
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-39-12
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน256239-126
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม354-12
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-75-12
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน15--6
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3910056-195
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-63-9
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม144-9
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน207537-132
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-53-8
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน278-17
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน1631-20
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1669--85
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-5--5
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-7--7
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1549--64
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-2--2
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-3--3
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน13--4
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด517--22
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-2--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม31--4
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน211--13
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-2--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-1--1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2785--112
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม1322--35
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม615--21
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน843--51
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-1--1
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-2--2
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-2--2
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4310156-200
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-73-10
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-94-13
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน397339-151
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม223-7
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน156-12
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน15--6
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์--1-1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3179--110
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-1--1
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม36--9
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน2760--87
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-4--4
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-4--4
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน14--5
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1340--53
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม76--13
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม11--2
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน430--34
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-1--1
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-1--1
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน11--2
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด112--13
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน111--12
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1145--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม24--6
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-3--3
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน932--41
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-4--4
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-1--1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-1--1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1343--56
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม22--4
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม16--7
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1026--36
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-2--2
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-4--4
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-3--3
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1758--75
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม11--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม22--4
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1141--52
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม14--5
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน29--11
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-1--1
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1241--53
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-2--2
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-3--3
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน429--33
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม12--3
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน52--7
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน23--5
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1326--39
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน317--20
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม11--2
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน54--9
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน44--8
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1859--77
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม102--12
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม33--6
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน439--43
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม14--5
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-8--8
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-3--3
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3255--87
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม46--10
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม17--8
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน2434--58
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม11--2
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-3--3
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน24--6
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4611943-208
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม362-11
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม398-20
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน378027-144
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม111--12
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน145-10
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน191-11
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด22102--124
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม111--12
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม29--11
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1769--86
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-3--3
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน25--7
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-5--5
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1137--48
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-12--12
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-8--8
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1015--25
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม1---1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-1--1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-1--1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด217643-140
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม1332-18
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม174-12
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน66031-97
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม111-3
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-21-3
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-34-7
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2062--82
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม16--7
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม16--7
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1539--54
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม14--5
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน12--3
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน15--6
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด511--16
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม1---1
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน28--10
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม12--3
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน11--2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1964--83
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม1115--26
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม49--13
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน339--42
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน11--2
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด26104--130
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายผอม714--21
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม38--11
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสมส่วน1368--81
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายท้วม13--4
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน15--6
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอ้วน16--7
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2696--122
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายผอม-7--7
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม23--5
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสมส่วน1767--84
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายท้วม17--8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน17--8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอ้วน55--10
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1538--53
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายผอม25--7
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม14--5
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสมส่วน1022--32
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายท้วม12--3
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-5--5
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอ้วน1---1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด727--34
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายผอม1---1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-3--3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสมส่วน613--19
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายท้วม-4--4
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-4--4
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอ้วน-3--3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4292--134
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม29--11
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม24--6
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน2961--90
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม37--10
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน37--10
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน34--7
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1332--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกผอม15--6
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม15--6
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน919--28
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน12--3
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน11--2
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม11--2
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-2--2
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน1631--47
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-1--1
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน14--5
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-3--3
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1344--57
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม22--4
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-3--3
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน1031--41
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-2--2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-3--3
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน13--4
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด331--34
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-5--5
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม27--9
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน116--17
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-2--2
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-1--1
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1023--33
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายผอม3---3
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม1---1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสมส่วน522--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายท้วม-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอ้วน1---1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด215420-95
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายผอม141-6
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-3--3
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสมส่วน193716-72
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายท้วม-22-4
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-41-5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอ้วน14--5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด626--32
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายผอม-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสมส่วน320--23
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายท้วม12--3
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน13--4
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอ้วน1---1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายผอม-1--1
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-1--1
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสมส่วน829--37
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายท้วม62--8
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน16--7
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอ้วน33--6
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด323--26
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายผอม13--4
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม12--3
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสมส่วน116--17
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายท้วม-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอ้วน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2541--66
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายผอม12--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม11--2
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสมส่วน2229--51
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายท้วม-3--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-3--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอ้วน13--4
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2576--101
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายผอม-3--3
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม22--4
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสมส่วน1961--80
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายท้วม14--5
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน15--6
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอ้วน21--3
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด41120--161
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายผอม14--5
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-7--7
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสมส่วน3390--123
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายท้วม34--7
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-6--6
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอ้วน49--13
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด315--18
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม11--2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน214--16
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2578--103
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม128--20
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม14--5
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1150--61
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-4--4
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-7--7
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน15--6
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1862--80
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม54--9
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม35--8
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1043--53
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-3--3
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-3--3
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-4--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1768--85
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม54--9
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม-11--11
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1042--52
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม23--5
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-6--6
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-2--2
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1947--66
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม-2--2
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม48--12
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1132--43
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม11--2
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-2--2
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน32--5
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2399--122
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม-5--5
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม14--5
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน2169--90
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-7--7
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน18--9
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-6--6
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2694--120
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม64--10
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม110--11
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1470--84
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม13--4
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน35--8
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน12--3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด45100--145
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม58--13
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม44--8
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน3269--101
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม16--7
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน29--11
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน14--5
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1237--49
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม14--5
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม13--4
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน827--35
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-2--2
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน21--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2970--99
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม45--9
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม47--11
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1348--61
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม42--6
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน23--5
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน25--7
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด813--21
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือผอม2---2
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่อนข้างผอม-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสมส่วน59--14
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือท้วม13--4
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเริ่มอ้วน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออ้วน-1--1
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด425--29
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม38--11
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-4--4
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน112--13
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-1--1
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด107731--838
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม845--53
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม652--58
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน76497--573
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม430--34
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน1064--74
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน343--46
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด29176--205
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม-4--4
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม-9--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน25133--158
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม18--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน116--17
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน26--8
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2731,666--1,939
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม2270--92
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม21114--135
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน1841,082--1,266
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม1194--105
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน17185--202
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน17121--138
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์1---1
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1131--42
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม75--12
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-2--2
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน423--27
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-1--1
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2897--125
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม212--14
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม88--16
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1361--74
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม1---1
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน29--11
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน27--9
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1873--91
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม64--10
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม29--11
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน850--58
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม21--3
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน-7--7
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน-2--2
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1336--49
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-2--2
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม-3--3
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1222--34
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-1--1
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน-4--4
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน14--5
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2468--92
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-2--2
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม25--7
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1747--64
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-3--3
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน25--7
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน36--9
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2986--115
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-5--5
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-15--15
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน2353--76
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม12--3
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน57--12
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-4--4
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด248544-153
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-43-7
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-54-9
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน186227-107
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม351-9
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน254-11
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน145-10
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด19102--121
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม211--13
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม212--14
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน1566--81
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-5--5
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-4--4
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-4--4
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด728--35
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-1--1
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-3--3
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน712--19
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-3--3
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-9--9
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1131--42
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม11--2
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน926--35
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-1--1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน11--2
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-2--2
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4311338-194
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม6---6
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม374-14
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน258430-139
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม461-11
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน182-11
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน481-13
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม11--2
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม-4--4
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1327--40
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-2--2
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน-2--2
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน11--2
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1641--57
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-2--2
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม25--7
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1128--39
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-2--2
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน24--6
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน1---1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1951--70
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม19--10
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม28--10
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน1330--43
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม1---1
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน11--2
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน13--4
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด4211655-213
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม173-11
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม3122-17
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน308047-157
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม37--10
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน291-12
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน312-6
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด489269-209
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม221-5
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม564-15
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน356755-157
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม18--9
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน355-13
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน244-10
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3211163-206
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-105-15
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม2108-20
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน247743-144
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม153-9
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน462-12
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน132-6
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3094--124
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-3--3
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม310--13
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน2268--90
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม14--5
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน36--9
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน13--4
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด4012641-207
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม184-13
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม661-13
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน269629-151
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม223-7
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน291-12
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน353-11
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด59160--219
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยผอม16--7
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม78--15
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสมส่วน45127--172
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยท้วม32--5
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน111--12
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอ้วน26--8
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2354--77
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม24--6
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม44--8
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1539--54
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม24--6
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-1--1
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-2--2
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1983--102
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม16--7
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม-14--14
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1755--72
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-3--3
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน12--3
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-2--2
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-1--1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด208027-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยผอม361-10
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม2101-13
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสมส่วน155621-92
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยท้วม-42-6
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-31-4
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอ้วน-11-2
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด6527575-415
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยผอม6354-45
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม10276-43
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสมส่วน4218353-278
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยท้วม182-11
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน385-16
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอ้วน3135-21
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-1--1
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2254--76
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยผอม31--4
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม16--7
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1641--57
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยท้วม13--4
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-2--2
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอ้วน11--2
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5123397-381
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยผอม774-18
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม9118-28
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยสมส่วน3119475-300
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยท้วม353-11
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน197-17
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอ้วน-7--7
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1248--60
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยผอม23--5
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม26--8
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยสมส่วน630--36
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยท้วม-3--3
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน15--6
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอ้วน11--2
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1243--55
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยผอม-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม22--4
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสมส่วน934--43
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยท้วม-1--1
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน15--6
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอ้วน-1--1
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด277830-135
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยผอม5---5
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม341-8
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยสมส่วน186326-107
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยท้วม142-7
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-71-8
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอ้วน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2765--92
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยผอม33--6
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม27--9
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1742--59
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยท้วม17--8
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน13--4
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอ้วน33--6
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1356--69
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองผอม24--6
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม26--8
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน940--49
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-4--4
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-2--2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด118353112-583
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม10212-33
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม14318-53
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน8624892-426
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม3224-29
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน1212-24
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน3104-17
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์1---1
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1847--65
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม-1--1
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม15--6
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1436--50
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม11--2
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน13--4
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน11--2
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2430--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม62--8
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม4---4
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1424--38
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-1--1
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-1--1
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-2--2
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด186921-108
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม36--9
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม173-11
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน134815-76
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-4--4
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-23-5
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน12--3
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด51181--232
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม56--11
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม512--17
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน41126--167
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-13--13
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-12--12
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-12--12
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด37136--173
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม316--19
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม623--29
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน2477--101
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม15--6
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน111--12
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน24--6
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2368--91
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม-6--6
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม11--2
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน2051--71
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน25--7
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-5--5
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1986--105
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม26--8
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม24--6
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1264--76
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-3--3
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน17--8
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน22--4
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด3281--113
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม12--3
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม43--7
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน2457--81
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม16--7
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน22--4
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-11--11
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1262--74
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม610--16
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม18--9
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน537--42
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-2--2
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-2--2
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-3--3
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด3411428-176
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยผอม1112-14
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม364-13
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยสมส่วน258521-131
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยท้วม-4--4
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน251-8
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอ้วน33--6
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด4910540-194
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยผอม25--7
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม6111-18
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยสมส่วน377234-143
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยท้วม142-7
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน263-11
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอ้วน17--8
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด389728-163
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม18--9
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม561-12
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน286822-118
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม16--7
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน263-11
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน132-6
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด206622-108
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม24--6
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม232-7
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน145220-86
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม14--5
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-2--2
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน11--2
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1558--73
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-5--5
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-2--2
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1543--58
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-4--4
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-2--2
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-2--2
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด618--24
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม1---1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน513--18
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-3--3
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-2--2
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด4610652-204
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม2734-34
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม8106-24
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน108533-128
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม125-8
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-23-5
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-41-5
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2263--85
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม11--2
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม11--2
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1648--64
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม21--3
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน18--9
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน14--5
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1345--58
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม11--2
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม13--4
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน937--46
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม12--3
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-2--2
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน1---1
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3511450-199
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม23--5
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-53-8
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน288941-158
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม353-11
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน271-10
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-51-6
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์--1-1
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด835--43
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม12--3
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-1--1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน730--37
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-2--2
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2263--85
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม11--2
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม24--6
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1846--64
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม13--4
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-7--7
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-2--2
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1348--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม15--6
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-5--5
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1233--45
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-1--1
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-4--4
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด101622--723
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม3132--63
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม344--47
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน41400--441
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม539--44
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน552--57
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน1555--70
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์1---1
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด939--48
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-3--3
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-5--5
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน625--31
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม21--3
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน12--3
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-3--3
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1649--65
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-3--3
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1234--46
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม23--5
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน15--6
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน14--5
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2040--60
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม117--18
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม18--9
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน720--27
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-3--3
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน11--2
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-1--1
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1232--44
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-1--1
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน726--33
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม11--2
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน13--4
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน31--4
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2086--106
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม42--6
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม25--7
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1262--74
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-4--4
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน28--10
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-5--5
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด299954-182
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม154-10
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-107-17
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน256941-135
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม141-6
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน261-9
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-5--5
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด205530-105
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม121-4
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม142-7
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน144225-81
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม221-5
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน1-1-2
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน15--6
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1142--53
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-2--2
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1033--43
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-4--4
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน12--3
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2386--109
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม17--8
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม16--7
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1563--78
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม24--6
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน34--7
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน12--3
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1350--63
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม12--3
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม15--6
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1138--49
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-1--1
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-3--3
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด32106--138
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-4--4
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-2--2
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน2681--107
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-4--4
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-8--8
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน67--13
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2284--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม16--7
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม17--8
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1458--72
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม22--4
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน16--7
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน35--8
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด929--38
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม13--4
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-3--3
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน819--27
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-4--4
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1666--82
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม-1--1
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม11--2
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1449--63
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-8--8
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-5--5
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน12--3
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด4216857-267
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม48--12
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม8108-26
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน2612445-195
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม1112-14
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน182-11
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน27--9
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด76298130-504
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม393-15
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม52411-40
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน63218108-389
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม1184-23
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน2163-21
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน2131-16
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1171--82
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม32--5
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม16--7
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน754--61
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-3--3
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-3--3
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-3--3
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด198958-166
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-32-5
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม153-9
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน156249-126
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-103-13
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน251-8
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน14--5
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด215--17
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-2--2
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน210--12
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-2--2
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด426--30
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม23--5
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-2--2
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน220--22
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด217627-124
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-11-2
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม171-9
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน155818-91
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-64-10
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน213-6
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน33--6
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด934--43
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกผอม-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม23--5
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกสมส่วน521--26
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกท้วม-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-5--5
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอ้วน25--7
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด530--35
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-2--2
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน416--20
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-5--5
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน15--6
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2177--98
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม13--4
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม23--5
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1559--74
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-4--4
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน25--7
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน13--4
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด308225-137
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตผอม312-6
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม4131-18
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตสมส่วน215619-96
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตท้วม--1-1
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน182-11
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอ้วน14--5
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด259055-170
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตผอม4182-24
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม797-23
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตสมส่วน135340-106
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตท้วม152-8
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-33-6
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอ้วน-21-3
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด330--33
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตผอม14--5
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม24--6
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตสมส่วน-20--20
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตท้วม-2--2
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอ้วน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด519--24
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตผอม11--2
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม-2--2
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตสมส่วน314--17
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตท้วม11--2
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอ้วน-1--1
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1951--70
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตผอม-3--3
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม14--5
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตสมส่วน1437--51
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตท้วม11--2
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-4--4
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอ้วน32--5
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1244--56
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตผอม-1--1
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม15--6
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตสมส่วน1131--42
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตท้วม-4--4
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-1--1
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอ้วน-2--2
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด2255--77
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตผอม53--8
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม16--7
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตสมส่วน1133--44
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตท้วม22--4
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-7--7
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอ้วน34--7
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด624--30
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตผอม12--3
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม-1--1
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตสมส่วน520--25
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตท้วม-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอ้วน-1--1
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1039--49
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตผอม-5--5
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม-5--5
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตสมส่วน523--28
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตท้วม4---4
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน13--4
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอ้วน-3--3
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด52177--229
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตผอม1416--30
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม713--20
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตสมส่วน27120--147
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตท้วม15--6
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน115--16
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอ้วน28--10
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1651--67
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาผอม33--6
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่อนข้างผอม17--8
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาสมส่วน831--39
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาท้วม12--3
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเริ่มอ้วน15--6
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอ้วน23--5
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1651--67
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาผอม1012--22
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม16--7
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาสมส่วน329--32
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาท้วม12--3
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน11--2
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอ้วน-1--1
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด239642-161
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาผอม436-13
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่อนข้างผอม194-14
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาสมส่วน167030-116
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาท้วม17--8
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-51-6
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอ้วน121-4
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด416--20
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาผอม-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่อนข้างผอม11--2
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาสมส่วน-10--10
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาท้วม-3--3
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเริ่มอ้วน21--3
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอ้วน11--2
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2052--72
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาผอม33--6
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่อนข้างผอม211--13
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาสมส่วน1329--42
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาท้วม15--6
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-2--2
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอ้วน12--3
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด959--68
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาผอม17--8
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่อนข้างผอม21--3
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาสมส่วน540--45
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาท้วม-5--5
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-4--4
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอ้วน12--3
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1536--51
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาผอม-1--1
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่อนข้างผอม12--3
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาสมส่วน1325--38
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาท้วม14--5
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-2--2
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอ้วน-2--2
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด209243-155
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาผอม545-14
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่อนข้างผอม13--4
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาสมส่วน126933-114
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาท้วม-32-5
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาเริ่มอ้วน162-9
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอ้วน171-9
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2961--90
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาผอม12--3
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่อนข้างผอม12--3
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาสมส่วน2444--68
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาท้วม-4--4
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาเริ่มอ้วน12--3
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอ้วน27--9
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1026--36
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาผอม54--9
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม22--4
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาสมส่วน215--17
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาท้วม-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-2--2
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอ้วน12--3
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด446--50
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาผอม-1--1
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม13--4
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาสมส่วน335--38
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาท้วม-4--4
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-3--3
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอ้วน-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1028--38
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาผอม1---1
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่อนข้างผอม1---1
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาสมส่วน720--27
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาท้วม-1--1
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาเริ่มอ้วน15--6
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอ้วน-2--2
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2466--90
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-1--1
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม16--7
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1244--56
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-4--4
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน69--15
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน52--7
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1565--80
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-2--2
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม-4--4
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1251--63
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม2---2
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน14--5
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-4--4
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1542--57
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม1---1
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม12--3
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1131--42
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-2--2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน24--6
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-3--3
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1034--44
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม42--6
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม12--3
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน526--31
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-1--1
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-3--3
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5921291-362
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม6303-39
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม72117-45
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน3714059-236
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม273-12
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน288-18
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน561-12
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1346--59
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-1--1
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม12--3
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1032--42
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม11--2
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-7--7
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน13--4
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1737--54
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม23--5
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม12--3
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1024--34
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม11--2
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน15--6
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน22--4
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2754--81
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-3--3
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม24--6
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน2241--63
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม21--3
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน15--6
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด716--23
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน511--16
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน22--4
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-3--3
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด5619083-329
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม466-16
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม7108-25
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน3614259-237
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม163-10
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน2186-26
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน681-15
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด206929-118
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-5--5
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม-4--4
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน144625-85
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม15--6
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน353-11
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน241-7
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด3479--113
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม98--17
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม19--10
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน2146--67
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม13--4
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน17--8
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน16--7
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด34108--142
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม36--9
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม35--8
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน2378--101
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม32--5
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน111--12
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน16--7
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด196112-92
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม511-7
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม-112-13
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน11329-52
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม1---1
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน19--10
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน18--9
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1233--45
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม51--6
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม32--5
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน226--28
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน12--3
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน12--3
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด48242--290
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม317--20
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม320--23
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน31162--193
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม213--15
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน416--20
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน514--19
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด319940-170
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม1942-25
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม422-8
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน58230-117
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม152-8
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน233-8
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-31-4
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด30117--147
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-6--6
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม34--7
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน2182--103
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม17--8
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน312--15
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน26--8
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด528--33
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-2--2
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม-4--4
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน519--24
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-2--2
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด6022982-371
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม10107-27
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม6142-22
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน4417160-275
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-97-16
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-153-18
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-103-13
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด2476--100
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม11--2
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน2166--87
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม12--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน14--5
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1664--80
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม2---2
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม25--7
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1049--59
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม13--4
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-6--6
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน11--2
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1636--52
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม-2--2
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1324--37
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม12--3
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน16--7
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน12--3
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1021--31
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม12--3
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม21--3
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน516--21
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-1--1
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน11--2
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน1---1
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด3010051-181
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม441-9
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม353-11
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน217236-129
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-44-8
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน166-13
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน191-11
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1837--55
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม85--13
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม26--8
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน719--26
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-4--4
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน12--3
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1242--54
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม33--6
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-5--5
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน832--40
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน11--2
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1151--62
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม23--5
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม13--4
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน835--43
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-3--3
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-6--6
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2462--86
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม24--6
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม24--6
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน1348--61
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม22--4
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน42--6
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน12--3
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด822--30
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-1--1
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน616--22
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน11--2
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน14--5
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1221--33
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม13--4
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-1--1
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน812--20
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม11--2
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน13--4
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน11--2
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1974--93
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม35--8
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1347--60
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม14--5
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน111--12
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน17--8
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด4210755-204
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม112-4
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม123-6
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน357939-153
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม272-11
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน295-16
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน194-14
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1240--52
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม47--11
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม38--11
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน419--23
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-4--4
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน11--2
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-1--1
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด266929-124
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-42-6
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-34-7
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน144318-75
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม182-11
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน632-11
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน581-14
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด835--43
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม64--10
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-6--6
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน218--20
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-2--2
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-4--4
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-1--1
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด739--46
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-1--1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม21--3
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน435--39
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-1--1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-1--1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน1---1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด132--33
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-1--1
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน127--28
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-2--2
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-2--2
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด35109--144
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-2--2
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม112--13
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน2967--96
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-10--10
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน19--10
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน49--13
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1040--50
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม21--3
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-5--5
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน725--32
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม13--4
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-2--2
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-4--4
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด627--33
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-4--4
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-3--3
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน417--21
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-1--1
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-2--2
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน2---2
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1144--55
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม23--5
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-5--5
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน930--39
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-2--2
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-1--1
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด-28--28
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-4--4
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-2--2
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน-14--14
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-3--3
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-2--2
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด94022-71
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-1--1
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-14-5
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน23514-51
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม212-5
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน112-4
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน41--5
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด2073--93
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม410--14
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม28--10
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1248--60
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม14--5
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน12--3
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-1--1
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด928--37
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-3--3
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน620--26
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-3--3
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-2--2
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน3---3
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด86351--437
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม617--23
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม229--31
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน65244--309
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม317--20
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน428--32
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน616--22
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2476--100
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม18--9
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-8--8
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน2151--72
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-3--3
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน12--3
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน14--5
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด719--26
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-1--1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-2--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน613--19
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม11--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-1--1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2153--74
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม63--9
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม45--9
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน936--45
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม13--4
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน15--6
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1331--44
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม11--2
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม22--4
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน920--29
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม12--3
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-6--6
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1132--43
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม71--8
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม1---1
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน228--30
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-1--1
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-2--2
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน1---1
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด811--19
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม43--7
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม11--2
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน36--9
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-1--1
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2481--105
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-2--2
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-2--2
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน2263--85
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-4--4
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-7--7
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน23--5
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด143423-71
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม341-8
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม232-7
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน92217-48
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม--2-2
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-41-5
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-1--1
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2812147-196
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม363-12
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม193-13
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน197835-132
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม3112-16
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน1123-16
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน151-7
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด26--8
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม23--5
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน-3--3
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1462--76
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม41--5
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม12--3
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน844--52
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-6--6
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน17--8
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-2--2
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1858--76
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม32--5
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม12--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1347--60
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-2--2
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน12--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด336--39
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน328--31
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-3--3
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-2--2
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-2--2
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด2077--97
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม8---8
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม22--4
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน954--63
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-5--5
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-10--10
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน16--7
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด842--50
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-1--1
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-5--5
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน731--38
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน14--5
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1326--39
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-4--4
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม13--4
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน914--23
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม1---1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน15--6
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน1---1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2760--87
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม26--8
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม56--11
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน2038--58
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-3--3
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-4--4
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-3--3
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด40135--175
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-1--1
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-9--9
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน21100--121
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม57--12
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน513--18
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน95--14
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด269233-151
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือผอม215--17
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม174-12
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือสมส่วน165326-95
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือท้วม16--7
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน2101-13
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออ้วน412-7
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด422--26
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือผอม-2--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-1--1
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือสมส่วน414--18
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือท้วม-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-1--1
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออ้วน-4--4
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1332--45
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ผอม32--5
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม22--4
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน726--33
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-2--2
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อ้วน1---1
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด227--29
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือผอม-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือสมส่วน224--26
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือท้วม-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออ้วน-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1764--81
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือผอม47--11
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม25--7
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือสมส่วน1040--50
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือท้วม12--3
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-8--8
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออ้วน-2--2
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1528--43
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือผอม-1--1
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือสมส่วน1221--33
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือท้วม22--4
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-1--1
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออ้วน13--4
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด2087--107
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยผอม-2--2
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-2--2
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยสมส่วน1357--70
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยท้วม25--7
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน214--16
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอ้วน37--10
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด37104--141
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยผอม13--4
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม28--10
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยสมส่วน2469--93
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยท้วม211--13
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน49--13
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอ้วน44--8
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด4397--140
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยผอม18--9
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม22--4
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยสมส่วน3357--90
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยท้วม15--6
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน311--14
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอ้วน314--17
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1857--75
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยผอม22--4
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม15--6
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยสมส่วน945--54
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยท้วม11--2
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน12--3
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอ้วน42--6
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด224721-90
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยผอม--1-1
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม1-2-3
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยสมส่วน123416-62
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยท้วม36--9
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน23--5
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอ้วน442-10
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด94329117-540
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือผอม61413-33
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม42411-39
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือสมส่วน6623676-378
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือท้วม4125-21
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน2278-37
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออ้วน12163-31
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์--1-1
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด3611845-199
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือผอม492-15
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม3111-15
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือสมส่วน228238-142
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือท้วม363-12
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน251-8
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออ้วน25--7
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด41108--149
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยผอม13--4
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม49--13
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสมส่วน2773--100
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยท้วม37--10
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน312--15
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอ้วน34--7
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1646--62
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยผอม-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม13--4
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสมส่วน1227--39
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยท้วม15--6
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-6--6
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอ้วน25--7
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด417--21
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยผอม-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยสมส่วน416--20
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยท้วม-1--1
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอ้วน-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด915--24
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือผอม62--8
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-1--1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือสมส่วน29--11
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือท้วม-1--1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-2--2
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออ้วน1---1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2015054-224
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือผอม77--14
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม11310-24
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือสมส่วน810531-144
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือท้วม285-15
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-115-16
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออ้วน162-9
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์1-1-2
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด542--47
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือผอม-2--2
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-2--2
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือสมส่วน534--39
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือท้วม-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-3--3
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออ้วน-1--1
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด849--57
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือผอม1---1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม12--3
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือสมส่วน644--50
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือท้วม-1--1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-1--1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออ้วน-1--1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด211--13
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยผอม-2--2
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-2--2
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยสมส่วน15--6
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยท้วม11--2
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-1--1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอ้วน-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1121--32
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยผอม-2--2
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม12--3
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยสมส่วน513--18
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยท้วม-1--1
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน3---3
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอ้วน23--5
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1153--64
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยผอม-3--3
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-4--4
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยสมส่วน929--38
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยท้วม-4--4
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน110--11
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอ้วน13--4
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด41180--221
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยผอม27--9
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม115--16
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยสมส่วน31133--164
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยท้วม46--10
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน110--11
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอ้วน29--11
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----


230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH