จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,58220,0162,501-28,099
ผอม7651,431157-2,353
ค่อนข้างผอม4771,800202-2,479
สมส่วน3,65813,3251,857-18,840
ท้วม18293285-1,199
เริ่มอ้วน2241,506133-1,863
อ้วน2741,01764-1,355
ค่านอกเกณฑ์253-10
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด3312752-212
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-52-7
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม2104-16
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน259541-161
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม351-9
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน283-13
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน141-6
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1436--50
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน318--21
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม12--3
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน39--12
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน77--14
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1049--59
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-2--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม11--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน840--48
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-2--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน14--5
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด125429-95
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกผอม942-15
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม252-9
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน13824-63
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม--1-1
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-3--3
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-4--4
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1321--34
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-2--2
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-3--3
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน1213--25
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม1---1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-2--2
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1335--48
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-2--2
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน923--32
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม2---2
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน22--4
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-8--8
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1933--52
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม82--10
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-3--3
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน720--27
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-2--2
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน24--6
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน22--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด348050-164
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม214-7
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม396-18
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน256135-121
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม141-6
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-23-5
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน331-7
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด319756-184
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม5114-20
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม2123-17
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน226342-127
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม132-6
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-54-9
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน131-5
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1363--76
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม11--2
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-5--5
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1147--58
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-2--2
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-4--4
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน14--5
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด810--18
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน86--14
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-2--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-2--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2481--105
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม910--19
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม59--14
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน953--62
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-4--4
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-4--4
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน11--2
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3310349-185
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม6121-19
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม6104-20
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน187142-131
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม12--3
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน151-7
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน13--4
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์--1-1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1685--101
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม12--3
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม58--13
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน864--72
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม14--5
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-4--4
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน13--4
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1441--55
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม22--4
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-5--5
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1226--38
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-4--4
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-3--3
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-1--1
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด214--16
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม1---1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม11--2
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน-13--13
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1344--57
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม3---3
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม12--3
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน839--47
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-1--1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน11--2
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-1--1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1642--58
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม35--8
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม410--14
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน821--29
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-5--5
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน11--2
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1755--72
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม41--5
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม16--7
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน937--46
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม16--7
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน12--3
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน13--4
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม26--8
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-5--5
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1327--40
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม3---3
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน-2--2
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-2--2
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด634--40
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-3--3
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน113--14
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม32--5
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน16--7
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน110--11
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1552--67
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม-4--4
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม26--8
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน1031--41
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม25--7
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน12--3
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน-4--4
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3463--97
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผอม17--8
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างผอม18--9
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสมส่วน2637--63
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยท้วม43--7
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเริ่มอ้วน15--6
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอ้วน13--4
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่านอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3310934-176
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม818--26
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม26--8
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน207031-121
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-61-7
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน272-11
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน12--3
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด23103--126
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม-13--13
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม17--8
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1569--84
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม35--8
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน15--6
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน34--7
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1033--43
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม3---3
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-3--3
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน728--35
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-2--2
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด177543-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม486-18
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม132-6
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน95430-93
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม132-6
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน131-5
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน142-7
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2358--81
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม104--14
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม16--7
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน1139--50
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-2--2
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-4--4
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน13--4
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด23--5
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม2---2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-3--3
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1760--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผอม84--12
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างผอม-9--9
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สมส่วน840--48
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ท้วม-3--3
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เริ่มอ้วน-3--3
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อ้วน11--2
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด3088--118
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายผอม211--13
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม39--12
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสมส่วน1748--65
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายท้วม24--6
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน511--16
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอ้วน15--6
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2185--106
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายผอม31--4
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม17--8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสมส่วน1658--74
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายท้วม-4--4
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน17--8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอ้วน-8--8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1633--49
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายผอม26--8
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม1---1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสมส่วน1221--33
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายท้วม-4--4
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-2--2
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอ้วน1---1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด922--31
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายผอม-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม2---2
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสมส่วน715--22
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายท้วม-1--1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-4--4
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอ้วน-2--2
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด31103--134
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม13--4
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม14--5
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน2575--100
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม17--8
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-7--7
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน37--10
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1229--41
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกผอม6---6
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-5--5
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน521--26
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม11--2
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-1--1
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-1--1
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1351--64
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-2--2
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม37--10
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน832--40
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-3--3
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน14--5
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน13--4
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1049--59
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม-4--4
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-6--6
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน1030--40
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-1--1
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-6--6
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-2--2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด619--25
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกผอม24--6
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม34--7
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสมส่วน111--12
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกท้วม-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอ้วน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1628--44
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายผอม113--14
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสมส่วน324--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายท้วม1---1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอ้วน1---1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด165419-89
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายผอม151-7
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม34--7
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสมส่วน103417-61
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายท้วม141-6
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-3--3
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอ้วน14--5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด916--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายผอม-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสมส่วน812--20
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายท้วม-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน11--2
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอ้วน-2--2
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1637--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายผอม11--2
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม11--2
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสมส่วน728--35
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายท้วม33--6
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน21--3
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอ้วน23--5
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด827--35
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายผอม410--14
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม36--9
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสมส่วน110--11
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายท้วม-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอ้วน-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2643--69
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายผอม21--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม5---5
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสมส่วน1829--47
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายท้วม-3--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน-4--4
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอ้วน16--7
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2870--98
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายผอม35--8
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่อนข้างผอม53--8
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสมส่วน1754--71
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายท้วม-3--3
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเริ่มอ้วน35--8
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอ้วน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด46127--173
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายผอม26--8
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่อนข้างผอม28--10
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสมส่วน3486--120
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายท้วม18--9
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเริ่มอ้วน29--11
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอ้วน510--15
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด514--19
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน512--17
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-2--2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1586--101
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม35--8
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม24--6
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน762--69
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-3--3
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน16--7
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน26--8
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1958--77
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม53--8
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม45--9
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1039--49
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-4--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-5--5
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-2--2
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2061--81
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม13--4
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม111--12
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1638--54
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-1--1
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน25--7
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-3--3
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2146--67
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม27--9
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม110--11
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1427--41
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน31--4
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน11--2
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2296--118
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม36--9
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม212--14
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1765--82
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-4--4
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-4--4
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-5--5
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2489--113
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม27--9
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม-4--4
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1565--80
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม14--5
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน39--12
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน3---3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด3796--133
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม1111--22
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม510--15
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1561--76
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-2--2
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน46--10
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน26--8
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด832--40
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม22--4
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม-3--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน323--26
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน12--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน21--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2483--107
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม813--21
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม411--15
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน1047--57
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม-1--1
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-6--6
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน25--7
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด514--19
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือผอม11--2
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่อนข้างผอม-2--2
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสมส่วน37--10
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือท้วม12--3
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเริ่มอ้วน-1--1
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออ้วน-1--1
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด320--23
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม15--6
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-3--3
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน211--13
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-1--1
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด109705--814
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม731--38
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม1253--65
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน80477--557
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม536--41
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน256--58
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน352--55
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด26185--211
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผอม-9--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม18--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน23138--161
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองท้วม18--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน113--14
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-9--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3401,682--2,022
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม3289--121
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม20121--141
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน2311,077--1,308
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม16102--118
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน19177--196
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน22116--138
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1031--41
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-4--4
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม23--5
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน820--28
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-2--2
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-2--2
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3088--118
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม314--17
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม49--13
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน2051--71
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-2--2
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน19--10
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน23--5
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1876--94
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-8--8
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม510--15
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1050--60
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-2--2
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน25--7
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน11--2
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม-3--3
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม13--4
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1222--34
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม11--2
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน-7--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน11--2
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2068--88
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม13--4
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม27--9
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1547--62
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม1---1
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน16--7
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน-5--5
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3495--129
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม19--10
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม28--10
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน2163--84
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม42--6
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-9--9
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน64--10
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด198452-155
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-24-6
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-74-11
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน166331-110
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม133-7
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-86-14
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน213-6
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์--1-1
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1885--103
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม413--17
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม316--19
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน1042--52
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม14--5
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-6--6
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-4--4
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด730--37
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-3--3
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม-1--1
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน617--23
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน13--4
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-6--6
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด528--33
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม12--3
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน424--28
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-1--1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน-1--1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4411333-190
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม611-8
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม2181-21
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน327327-132
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-71-8
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน161-8
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน382-13
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด637--43
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม11--2
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม-4--4
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน527--32
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน-4--4
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน-1--1
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2035--55
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม25--7
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม32--5
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน1323--36
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-1--1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน14--5
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน1---1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1645--61
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม213--15
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม57--12
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน719--26
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม11--2
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน-3--3
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน12--3
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3812644-208
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผอม332-8
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างผอม7127-26
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สมส่วน239430-147
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ท้วม-61-7
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เริ่มอ้วน181-10
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อ้วน433-10
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่านอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด299971-199
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม255-12
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม6115-22
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน177154-142
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม132-6
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน253-10
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน142-7
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3311060-203
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม11110-22
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม21410-26
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน257034-129
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม2101-13
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน-13-4
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน342-9
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3596--131
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม45--9
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม214--16
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน2564--89
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม16--7
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน23--5
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน14--5
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด5511449-218
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม12104-26
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม7115-23
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน258233-140
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม53--8
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน563-14
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน124-7
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด49163--212
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยผอม119--20
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม516--21
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสมส่วน31116--147
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยท้วม-3--3
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน112--13
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอ้วน17--8
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2153--74
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม13--4
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม12--3
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1841--59
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม13--4
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-2--2
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-2--2
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1985--104
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม312--15
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม115--16
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1450--64
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-3--3
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน12--3
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-2--2
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-1--1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด197330-122
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยผอม-63-9
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม145-10
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสมส่วน165520-91
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยท้วม121-4
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน151-7
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอ้วน-1--1
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5825878-394
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยผอม5226-33
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม7105-22
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสมส่วน4319256-291
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยท้วม-63-9
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน3143-20
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอ้วน-145-19
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2561--86
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยผอม35--8
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม27--9
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1840--58
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยท้วม-4--4
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน14--5
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอ้วน11--2
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5922294-375
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยผอม834-15
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม1275-24
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยสมส่วน3818276-296
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยท้วม-74-11
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-152-17
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอ้วน183-12
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด844--52
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยผอม-3--3
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม24--6
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยสมส่วน233--35
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยท้วม1---1
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน13--4
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอ้วน21--3
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1637--53
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยผอม21--3
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม25--7
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1228--40
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยท้วม-1--1
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-2--2
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอ้วน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด268432-142
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยผอม731-11
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม386-17
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยสมส่วน156022-97
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยท้วม-3--3
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-92-11
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอ้วน111-3
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1760--77
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยผอม-1--1
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม-4--4
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยสมส่วน1639--55
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยท้วม-3--3
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-5--5
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอ้วน18--9
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1045--55
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองผอม22--4
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างผอม14--5
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองสมส่วน535--40
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองท้วม2---2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเริ่มอ้วน-2--2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอ้วน-2--2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่านอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด95341133-569
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม9229-40
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม113814-63
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน6923896-403
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม2154-21
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน2188-28
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน2102-14
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2249--71
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม-1--1
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม-1--1
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1239--51
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม22--4
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน43--7
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน43--7
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2331--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม41--5
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม12--3
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1321--34
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม23--5
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน23--5
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน11--2
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด226118-101
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม492-15
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม642-12
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน114012-63
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-41-5
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-41-5
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน1---1
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด57189--246
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม416--20
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม423--27
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน47122--169
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-5--5
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน111--12
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน112--13
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด32136--168
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม38--11
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม413--17
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1796--113
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม23--5
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน410--14
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน26--8
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1970--89
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม12--3
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม-3--3
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1752--69
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-4--4
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน15--6
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-4--4
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2876--104
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม-9--9
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม37--10
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน2550--75
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-1--1
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-6--6
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-3--3
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2085--105
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม28--10
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม210--12
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน1651--67
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-2--2
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-8--8
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-6--6
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1064--74
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงผอม-13--13
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างผอม19--10
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงสมส่วน934--43
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงท้วม-3--3
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเริ่มอ้วน-2--2
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอ้วน-3--3
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่านอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2711335-175
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยผอม13102-25
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม281-11
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยสมส่วน127227-111
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยท้วม-73-10
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน-102-12
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอ้วน-6--6
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด3910334-176
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยผอม3134-20
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม2154-21
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยสมส่วน306122-113
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยท้วม131-5
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน182-11
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอ้วน231-6
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด3910139-179
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม261-9
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม411--15
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน297029-128
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม144-9
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน164-11
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน231-6
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-1--1
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด155914-88
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม1181-20
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม111-3
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน34611-60
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-11-2
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-3--3
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1658--74
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม22--4
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม16--7
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1240--52
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-4--4
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-2--2
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน14--5
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด219--21
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-1--1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน211--13
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-2--2
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-3--3
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-2--2
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด4710347-197
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม187--25
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม4126-22
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน247336-133
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-22-4
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-72-9
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-21-3
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์1---1
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2360--83
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม16--7
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม16--7
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1940--59
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-2--2
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน24--6
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-2--2
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด842--50
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม-1--1
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-1--1
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน732--39
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-2--2
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน14--5
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-2--2
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3411056-200
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม153-9
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม261-9
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน308045-155
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-62-8
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน1113-15
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-22-4
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1529--44
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม14--5
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-1--1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1123--34
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม3---3
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-1--1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2459--83
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม36--9
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม15--6
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1938--57
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-1--1
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน16--7
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-3--3
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1546--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม26--8
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม-3--3
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1233--45
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม1---1
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-3--3
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-1--1
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด110655--765
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม1362--75
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม1049--59
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน75382--457
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม345--48
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน172--73
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน845--53
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด636--42
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-10--10
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-9--9
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน612--18
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-1--1
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-4--4
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1250--62
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-2--2
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม-3--3
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน1038--48
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-1--1
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน14--5
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน12--3
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1638--54
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม11---11
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม14--5
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน427--31
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-1--1
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน-3--3
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน-3--3
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1134--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผอม-3--3
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างผอม11--2
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสมส่วน725--32
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนท้วม-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเริ่มอ้วน24--6
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอ้วน11--2
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่านอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2874--102
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม136--19
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม35--8
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1148--59
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-4--4
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน14--5
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-7--7
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1910444-167
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม-84-12
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม2113-16
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน157033-118
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-53-8
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน181-10
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน12--3
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด226029-111
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม151-7
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม272-11
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน163725-78
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-4--4
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน321-6
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-5--5
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1038--48
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-1--1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน833--41
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน13--4
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน1---1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2391--114
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม37--10
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-8--8
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน2068--88
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-3--3
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-4--4
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1350--63
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม65--11
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม45--9
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน229--31
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม14--5
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-6--6
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2994--123
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม16--7
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-5--5
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน2363--86
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม34--7
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-7--7
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน29--11
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1777--94
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-3--3
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม19--10
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน1256--68
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม13--4
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน22--4
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน14--5
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด529--34
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม12--3
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม32--5
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน119--20
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-2--2
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-3--3
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-1--1
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2156--77
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม-2--2
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม13--4
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน1942--61
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม11--2
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน-3--3
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน-5--5
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3616558-259
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม2123-17
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม4163-23
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน2211048-180
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม-62-8
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน3151-19
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน561-12
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด82270112-464
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผอม13226-41
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างผอม7339-49
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสมส่วน5617187-314
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามท้วม1191-21
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเริ่มอ้วน3167-26
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอ้วน292-13
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่านอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1467--81
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม22--4
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-11--11
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน942--51
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม23--5
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-6--6
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน13--4
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด228452-158
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม271-10
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม448-16
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน135939-111
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม272-11
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-41-5
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน131-5
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด-14--14
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-1--1
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน-10--10
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-1--1
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-2--2
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด521--26
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม21--3
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม13--4
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน217--19
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด207925-124
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม12--3
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม1112-14
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน165420-90
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-62-8
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน131-5
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน13--4
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด534--39
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกผอม11--2
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่อนข้างผอม-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกสมส่วน426--30
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกท้วม-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเริ่มอ้วน-3--3
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอ้วน-4--4
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่านอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด728--35
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม-5--5
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน716--23
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-3--3
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-2--2
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1678--94
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผอม134--17
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างผอม112--13
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สมส่วน249--51
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ท้วม-4--4
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เริ่มอ้วน-7--7
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อ้วน-2--2
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่านอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด198727-133
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตผอม-155-20
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม19--10
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตสมส่วน174520-82
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตท้วม-3--3
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-52-7
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอ้วน110--11
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด348051-165
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตผอม6154-25
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม3112-16
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตสมส่วน244939-112
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตท้วม--1-1
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-43-7
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอ้วน112-4
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด820--28
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตผอม35--8
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม12--3
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตสมส่วน411--15
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตท้วม-1--1
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-1--1
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอ้วน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด619--25
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตผอม-3--3
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม21--3
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตสมส่วน312--15
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตท้วม11--2
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอ้วน-2--2
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด2057--77
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตผอม27--9
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม27--9
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตสมส่วน1333--46
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตท้วม11--2
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน14--5
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอ้วน15--6
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1739--56
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตผอม32--5
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม24--6
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตสมส่วน1025--35
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตท้วม14--5
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-1--1
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอ้วน13--4
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด2359--82
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตผอม37--10
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม15--6
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตสมส่วน1733--50
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตท้วม-2--2
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-7--7
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอ้วน25--7
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด421--25
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตผอม-4--4
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม25--7
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตสมส่วน29--11
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตท้วม-2--2
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอ้วน-1--1
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด439--43
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตผอม-3--3
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม-3--3
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตสมส่วน327--30
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตท้วม-2--2
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน-1--1
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอ้วน13--4
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด44184--228
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตผอม1123--34
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่อนข้างผอม318--21
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตสมส่วน28116--144
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตท้วม16--7
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเริ่มอ้วน112--13
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอ้วน-9--9
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่านอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2051--71
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาผอม43--7
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่อนข้างผอม35--8
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาสมส่วน1232--44
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาท้วม-3--3
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเริ่มอ้วน-6--6
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอ้วน12--3
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1951--70
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาผอม68--14
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม310--13
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาสมส่วน928--37
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาท้วม-3--3
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน11--2
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอ้วน-1--1
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด268737-150
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาผอม255-12
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่อนข้างผอม-142-16
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาสมส่วน216027-108
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาท้วม221-5
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-41-5
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอ้วน121-4
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด717--24
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาผอม-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่อนข้างผอม1---1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาสมส่วน511--16
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาท้วม-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเริ่มอ้วน14--5
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอ้วน-2--2
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด960--69
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาผอม314--17
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่อนข้างผอม312--15
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาสมส่วน227--29
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาท้วม-3--3
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-3--3
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอ้วน11--2
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1151--62
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาผอม14--5
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่อนข้างผอม15--6
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาสมส่วน737--44
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาท้วม12--3
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-2--2
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอ้วน11--2
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1532--47
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาผอม-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่อนข้างผอม11--2
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาสมส่วน1225--37
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาท้วม11--2
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาเริ่มอ้วน15--6
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอ้วน-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด178335-135
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาผอม454-13
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่อนข้างผอม23--5
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาสมส่วน96126-96
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาท้วม-33-6
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-62-8
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอ้วน25--7
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2567--92
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาผอม-2--2
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่อนข้างผอม17--8
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาสมส่วน2046--66
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาท้วม13--4
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาเริ่มอ้วน22--4
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอ้วน17--8
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด924--33
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาผอม15--6
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม24--6
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาสมส่วน612--18
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาท้วม-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอ้วน-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด539--44
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาผอม11--2
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่อนข้างผอม11--2
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาสมส่วน232--34
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาท้วม-2--2
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาเริ่มอ้วน12--3
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอ้วน-1--1
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด930--39
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาผอม-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่อนข้างผอม1---1
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาสมส่วน622--28
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาท้วม12--3
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาเริ่มอ้วน13--4
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอ้วน-3--3
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่านอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2265--87
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม14--5
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม310--13
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1637--53
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม16--7
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-7--7
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน11--2
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1966--85
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม34--7
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม310--13
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1041--51
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม12--3
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน15--6
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน14--5
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1442--56
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม11--2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม13--4
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1129--40
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม11--2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-6--6
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-2--2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1335--48
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม72--9
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม25--7
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน422--26
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-1--1
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-4--4
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-1--1
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด6620474-344
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม10218-39
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม12610-37
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน4013342-215
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม4105-19
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน5107-22
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน642-12
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด846--54
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม72--9
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม13--4
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน-31--31
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-1--1
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-5--5
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-4--4
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1241--53
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม12--3
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม23--5
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน628--34
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-2--2
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-3--3
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน33--6
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1851--69
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม26--8
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม18--9
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน1530--45
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-1--1
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-5--5
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-1--1
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1119--30
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม1---1
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม-1--1
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน513--18
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม1---1
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน23--5
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน22--4
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด4918058-287
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม9162-27
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม3203-26
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน3211747-196
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม110--11
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน1136-20
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน34--7
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด256032-117
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม-71-8
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม161-8
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน203526-81
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-41-5
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน242-8
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน241-7
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด3581--116
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม35--8
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม48--12
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน2456--80
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-3--3
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน36--9
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน13--4
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด33114--147
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม211--13
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม17--8
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน2470--94
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-4--4
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน419--23
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน23--5
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด19618-88
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม151-7
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม152-8
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน15335-53
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม11--2
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-10--10
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน17--8
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1629--45
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม12--3
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม21--3
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1122--33
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม1---1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-1--1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน13--4
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด55222--277
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม613--19
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม514--19
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน36138--174
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม115--16
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน223--25
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน518--23
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-1--1
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2410033-157
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม1411-16
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม191-11
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน77929-115
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-61-7
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน131-5
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน12--3
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด26130--156
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม-3--3
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม112--13
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน2295--117
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม11--2
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน-15--15
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน24--6
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด523--28
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมผอม13--4
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างผอม23--5
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสมส่วน114--15
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมท้วม-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเริ่มอ้วน12--3
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอ้วน-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่านอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5820988-355
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม12132-27
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม8178-33
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน3714869-254
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-73-10
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน1164-21
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-82-10
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1780--97
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม25--7
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม17--8
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1462--76
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-2--2
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน-1--1
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1555--70
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม3---3
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม14--5
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน941--50
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม-1--1
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน16--7
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน13--4
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด2144--65
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาผอม23--5
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างผอม27--9
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสมส่วน1520--35
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาท้วม16--7
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเริ่มอ้วน-2--2
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอ้วน16--7
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่านอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด915--24
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผอม2---2
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างผอม12--3
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสมส่วน410--14
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวท้วม-1--1
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเริ่มอ้วน11--2
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอ้วน11--2
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่านอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2211046-178
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม1112-14
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-132-15
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน187136-125
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม133-7
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน153-9
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน17--8
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1733--50
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม811--19
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม25--7
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน614--20
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-2--2
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน11--2
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1535--50
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม14--5
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม13--4
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน1325--38
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด849--57
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม52--7
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม12--3
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน140--41
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม13--4
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-1--1
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2458--82
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม37--10
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม13--4
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน1942--61
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม12--3
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-2--2
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-2--2
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด425--29
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-3--3
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน315--18
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-2--2
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน12--3
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด819--27
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม13--4
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม32--5
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน310--13
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-1--1
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-1--1
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน12--3
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด2167--88
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม32--5
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม33--6
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1039--49
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม15--6
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน210--12
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน28--10
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด4210856-206
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม174-12
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม664-16
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน307437-141
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม351-9
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน1114-16
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน156-12
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด640--46
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน626--32
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-2--2
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด207424-118
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม164-11
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม281-11
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน154814-77
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม131-5
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-63-9
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน131-5
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1332--45
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม1---1
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม13--4
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน1022--32
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-1--1
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน14--5
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-2--2
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด632--38
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-2--2
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม12--3
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน424--28
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-2--2
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน11--2
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-1--1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด733--40
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-1--1
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-3--3
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน725--32
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-2--2
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-2--2
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด30108--138
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม37--10
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม38--11
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน2069--89
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม110--11
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน29--11
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน15--6
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1233--45
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม13--4
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม36--9
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน721--28
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-2--2
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน11--2
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด220--22
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-2--2
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน213--15
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-2--2
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1543--58
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม103--13
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม16--7
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน325--28
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-5--5
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน1---1
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-4--4
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด331--34
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม12--3
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม11--2
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน119--20
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-3--3
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-4--4
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-2--2
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด104521-76
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม14--5
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-52-7
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน72916-52
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-42-6
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน1-1-2
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน13--4
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด2367--90
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม12--3
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม26--8
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน2048--68
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-3--3
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-5--5
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-3--3
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด631--37
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-2--2
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-2--2
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน621--27
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-4--4
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-2--2
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด97329--426
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม4321--64
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม333--36
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน38226--264
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม115--16
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน318--21
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน916--25
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2368--91
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม23--5
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม26--8
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน1749--66
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม11--2
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-7--7
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน12--3
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด621--27
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-1--1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-3--3
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน614--20
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-1--1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-1--1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-1--1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1255--67
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม36--9
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม16--7
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน633--39
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-4--4
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน16--7
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน1---1
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด834--42
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-4--4
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม2---2
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน524--29
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน16--7
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1133--44
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม7---7
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-3--3
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน423--27
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-3--3
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-4--4
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด512--17
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-5--5
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม21--3
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน26--8
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน1---1
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1780--97
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม18--9
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-14--14
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน1448--62
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-4--4
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน15--6
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน11--2
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด163223-71
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม41--5
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม132-6
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน82219-49
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม12--3
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน121-4
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน121-4
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด3211352-197
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม-92-11
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม5112-18
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน237039-132
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม282-12
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน286-16
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-71-8
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด17--8
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายผอม11--2
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างผอม-2--2
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสมส่วน-3--3
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายท้วม-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเริ่มอ้วน-1--1
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอ้วน-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่านอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1863--81
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-3--3
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม24--6
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน943--52
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม26--8
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน44--8
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน13--4
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1354--67
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม13--4
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม13--4
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1040--50
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม12--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-5--5
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-1--1
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด232--34
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม-2--2
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม-3--3
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน222--24
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-3--3
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1777--94
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานผอม55--10
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างผอม12--3
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสมส่วน1149--60
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานท้วม-5--5
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเริ่มอ้วน-12--12
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอ้วน-4--4
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่านอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด746--53
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-3--3
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม13--4
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน538--43
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-1--1
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน11--2
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด927--36
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม-1--1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-2--2
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน718--25
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-1--1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน23--5
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-2--2
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2665--91
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม12--3
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม-2--2
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน2241--63
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม310--13
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-7--7
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน-3--3
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด36132--168
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ผอม221--23
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม315--18
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน2378--101
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ท้วม43--7
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน-15--15
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อ้วน4---4
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด307337-140
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือผอม-6--6
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-115-16
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือสมส่วน214129-91
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือท้วม35--8
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน252-9
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออ้วน451-10
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด418--22
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือผอม-1--1
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือสมส่วน112--13
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือท้วม11--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน22--4
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออ้วน-2--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด932--41
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ผอม12--3
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างผอม15--6
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์สมส่วน424--28
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ท้วม-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์เริ่มอ้วน11--2
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อ้วน2---2
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด322--25
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือผอม-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือสมส่วน216--18
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือท้วม-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-3--3
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออ้วน12--3
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2564--89
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือผอม135--18
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม39--12
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือสมส่วน644--50
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือท้วม-2--2
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน13--4
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออ้วน21--3
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1028--38
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือผอม-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือสมส่วน822--30
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือท้วม-1--1
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน12--3
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออ้วน13--4
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด2183--104
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยผอม22--4
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม23--5
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยสมส่วน1356--69
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยท้วม-6--6
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน110--11
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอ้วน36--9
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด32100--132
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยผอม-6--6
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม29--11
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยสมส่วน2367--90
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยท้วม14--5
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน39--12
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอ้วน35--8
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด3996--135
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยผอม13--4
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-3--3
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยสมส่วน3361--94
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยท้วม16--7
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน315--18
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอ้วน18--9
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1458--72
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยผอม-2--2
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม15--6
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยสมส่วน1142--53
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยท้วม-3--3
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-2--2
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอ้วน23--5
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-1--1
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด214821-90
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยผอม1-2-3
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม142-7
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยสมส่วน173813-68
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยท้วม113-5
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน131-5
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอ้วน-2--2
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด81330113-524
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือผอม7168-31
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม43314-51
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือสมส่วน6021775-352
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือท้วม3245-32
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน1217-29
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออ้วน6194-29
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2211647-185
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือผอม672-15
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม2134-19
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือสมส่วน147640-130
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือท้วม-3--3
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-41-5
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออ้วน-13--13
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด50112--162
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยผอม35--8
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-12--12
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสมส่วน3573--108
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยท้วม55--10
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน19--10
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอ้วน68--14
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1646--62
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยผอม-2--2
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-3--3
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสมส่วน1028--38
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยท้วม24--6
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน23--5
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอ้วน26--8
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด713--20
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยผอม-1--1
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-2--2
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยสมส่วน57--12
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยท้วม-3--3
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน2---2
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอ้วน-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด714--21
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือผอม22--4
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-1--1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือสมส่วน310--13
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือท้วม1---1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออ้วน11--2
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1513747-199
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือผอม373-13
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม-135-18
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือสมส่วน99434-137
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือท้วม-81-9
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-92-11
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออ้วน361-10
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์--1-1
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1038--48
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือผอม-2--2
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม16--7
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือสมส่วน627--33
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือท้วม2---2
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน12--3
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออ้วน-1--1
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1142--53
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือผอม11--2
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างผอม13--4
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือสมส่วน931--40
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือท้วม-3--3
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือเริ่มอ้วน-2--2
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออ้วน-2--2
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่านอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด411--15
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยผอม-1--1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยสมส่วน25--7
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยท้วม-1--1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน23--5
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอ้วน-1--1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด925--34
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยผอม23--5
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม12--3
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยสมส่วน412--16
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยท้วม-1--1
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน15--6
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอ้วน12--3
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด745--52
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยผอม22--4
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่อนข้างผอม13--4
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยสมส่วน329--32
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยท้วม-3--3
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยเริ่มอ้วน-5--5
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอ้วน13--4
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่านอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด40161--201
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยผอม57--12
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างผอม511--16
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยสมส่วน25118--143
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยท้วม18--9
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยเริ่มอ้วน37--10
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอ้วน-10--10
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่านอกเกณฑ์1---1
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----


230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH