ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก2911
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก022
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก325
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก5813
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก123
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย235
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย235
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย2810
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย21214
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย257
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย022
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้358
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้21113
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้358
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้134
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้112
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้022
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย156
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย246
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย224
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย033
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย358
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย246
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้5712
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้246
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้055
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้2810
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้055
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้033
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้156
37010031 บ้านนายมเมืองนายมลำเซบาย3811
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายมลำเซบาย189
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายมลำเซบาย055
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายมลำเซบาย224
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก358
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก145
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก055
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก224
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก145
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้าลำเซบาย213
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้าลำเซบาย31114
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้าลำเซบาย213
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้าลำเซบาย257
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีกลำเซบาย044
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีกลำเซบาย235
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีกลำเซบาย257
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีกลำเซบาย01313
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์ป่าดงใหญ่ลำเซบาย022
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง145
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง156
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง145
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง336
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง5712
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง055
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง189
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง044
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง347
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่งเสมาลือ213
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่044
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง82129
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง369
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่125466
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่055
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5611
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว437
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว156
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว167
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่145
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่41115
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่347
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่123
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่235
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว51116
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว134
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว145
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่358
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่21214
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7916
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว41418
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4913
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง41115
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย6713
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง224
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง268
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย4812
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย369
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่งดงคำเดือย235
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่งดงคำเดือย5712
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่งดงคำเดือย156
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่งดงคำเดือย055
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่งดงคำเดือย51015
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่งดงคำเดือย156
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่งพระมงคลมิ่งเมือง415
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง41418
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง077
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง336
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง51015
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง235
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง347
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง167
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง2911
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง145
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง325
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อดงคำเดือย51217
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อดงคำเดือย31114
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน21315
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน459
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน347
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน033
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน81018
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน347
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม235
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5510
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม235
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม268
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม145
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน62127
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน235
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน156
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน156
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน145
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม268
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6814
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้4913
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้235
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้5510
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้145
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้5611
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้134
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้134
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม257
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4812
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม81321
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้257
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้31215
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้404
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้123
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้167
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วยนาวังกุดปลาดุก257
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้325
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้347
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลานเทพนิมิต41014
37010148 บ้านจานลานพนาจานลานเทพนิมิต5712
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลานเทพนิมิต112
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลานเทพนิมิต033
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลานเทพนิมิต167
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลานเทพนิมิต145
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลานเทพนิมิต235
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลานเทพนิมิต224
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนาเทพนิมิต213
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนาเทพนิมิต3912
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพระเหลา246
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพระเหลา145
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพระเหลา3912
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพระเหลา134
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอนพระเหลา336
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอนพระเหลา347
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอนพระเหลา123
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอนพระเหลา6713
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอนพระเหลา246
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอนพระเหลา123
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอนพระเหลา336
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอนพระเหลา044
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม3710
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม189
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม145
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม325
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา61218
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา235
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา336
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม145
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม123
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม21113
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา4913
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา156
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา257
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา6612
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา145
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา5712
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม41014
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม358
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม145
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา41519
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา156
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา369
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา314
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว314
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์51318
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์011
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์134
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์145
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์336
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน134
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน123
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน246
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน41216
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน213
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย3811
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย325
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย134
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย022
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย167
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน134
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน123
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน235
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน235
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน246
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน257
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน123
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์51419
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์246
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์145
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์369
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย527
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย213
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย044
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย279
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย257
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย51015
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย123
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน055
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน156
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน044
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน314
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์123
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์145
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์112
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์3811
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบังเสมาลือ279
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบังเสมาลือ123
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบังพระศรีเจริญรัตน์033
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบังเสมาลือ055
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบังเสมาลือ178
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบังเสมาลือ224
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยางลือชัย4610
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยางลือชัย178
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลางลือชัย3811
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลางลือชัย347
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลางลือชัย459
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือยเสมาลือ31619
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือยเสมาลือ369
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย167
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย257
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมดลือชัย022
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ224
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ41216
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ336
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ235
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจลือชัย022
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจลือชัย044
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจลือชัย134
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อดงคำเดือย527
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH