ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก2810
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก022
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก213
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก5712
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก123
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย235
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย224
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย189
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย31013
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย178
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย022
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้459
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้21012
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้257
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้022
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้011
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้112
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย145
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย145
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย213
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย011
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย347
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย246
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้4610
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้055
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้022
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้279
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้044
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้044
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้044
37010031 บ้านนายมเมืองนายมลำเซบาย2810
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายมลำเซบาย01010
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายมลำเซบาย145
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายมลำเซบาย224
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก257
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก235
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก022
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก235
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก044
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้าลำเซบาย213
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้าลำเซบาย167
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้าลำเซบาย112
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้าลำเซบาย246
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีกลำเซบาย022
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีกลำเซบาย426
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีกลำเซบาย257
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีกลำเซบาย099
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์ป่าดงใหญ่ลำเซบาย022
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง033
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง167
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง055
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง134
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง4711
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง044
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง11011
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง033
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง246
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่งเสมาลือ213
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่033
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง71825
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง257
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่85462
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่044
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4711
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว336
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว145
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว167
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่145
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่41115
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่224
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่011
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่224
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว51116
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว044
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว123
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่358
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11112
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5914
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว41317
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3912
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง51015
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย4711
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง224
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง167
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย347
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย369
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่งดงคำเดือย145
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่งดงคำเดือย4812
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่งดงคำเดือย257
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่งดงคำเดือย055
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่งดงคำเดือย4913
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่งดงคำเดือย257
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่งพระมงคลมิ่งเมือง426
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง31518
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง066
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง336
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง5914
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง235
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง369
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง268
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง279
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง134
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง213
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อดงคำเดือย268
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อดงคำเดือย3811
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน21012
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน459
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน235
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน033
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน51015
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน257
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม123
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5510
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม246
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม358
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม145
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน61824
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน134
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน235
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน156
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน044
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม268
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5611
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้369
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้246
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้5510
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้145
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้5611
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้156
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้134
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม358
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3912
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6713
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้257
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้31316
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้303
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้022
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้189
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วยนาวังกุดปลาดุก257
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้314
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้347
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลานเทพนิมิต4913
37010148 บ้านจานลานพนาจานลานเทพนิมิต5611
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลานเทพนิมิต112
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลานเทพนิมิต055
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลานเทพนิมิต167
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลานเทพนิมิต145
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลานเทพนิมิต156
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลานเทพนิมิต123
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนาเทพนิมิต101
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนาเทพนิมิต31013
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพระเหลา246
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพระเหลา145
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพระเหลา4812
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพระเหลา134
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอนพระเหลา415
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอนพระเหลา347
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอนพระเหลา224
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอนพระเหลา7815
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอนพระเหลา347
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอนพระเหลา044
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอนพระเหลา246
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอนพระเหลา033
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม369
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม279
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม055
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม325
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา41115
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา134
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา347
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม134
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม101
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม21113
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา31114
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา134
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา257
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา6410
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา134
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา4711
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม4913
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม347
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม145
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา21214
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา156
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา369
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา336
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว314
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์31417
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์022
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์112
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์134
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์336
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน112
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน112
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน257
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน41418
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน213
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย3710
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย134
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย134
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย011
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย257
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน033
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน022
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน235
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน134
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน257
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน257
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน022
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์41216
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์134
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์134
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์358
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย347
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย213
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย033
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย279
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย156
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย21113
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย123
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน055
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน156
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน011
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน213
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์123
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์033
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์011
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์1910
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบังเสมาลือ279
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบังเสมาลือ123
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบังพระศรีเจริญรัตน์033
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบังเสมาลือ055
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบังเสมาลือ167
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบังเสมาลือ224
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยางลือชัย336
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยางลือชัย077
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลางลือชัย1910
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลางลือชัย336
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลางลือชัย459
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือยเสมาลือ31619
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือยเสมาลือ358
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย178
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย257
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมดลือชัย022
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ224
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ41014
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ347
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ123
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจลือชัย022
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจลือชัย044
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจลือชัย224
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อดงคำเดือย617
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH