วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย000545537 -8
ระดับประถมศึกษา0001,6711,638 -33
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น000173169 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม0002,3892,344 -45