วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00545538 -7543 5
ระดับประถมศึกษา001,6711,634 -371,641 7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00173169 -4168 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม002,3892,341 -482,352 11