จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด3912350--
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี10----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี17----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี129---
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-17---
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-21---
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-21---
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-26---
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-15---
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-141--
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี--14--
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี--18--
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี--17--
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1328---
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี1----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี8----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี42---
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-5---
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-2---
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-9---
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-5---
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-1---
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-4---
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1558---
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี3----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี8----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี44---
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-9---
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-10---
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-13---
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-4---
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-14---
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-4---
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด157038--
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี2----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี11----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี25---
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-4---
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-12---
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-14---
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-13---
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-11---
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-111--
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี--10--
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี--11--
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี--16--
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด723---
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี2----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี3----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี1----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี12---
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-5---
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-7---
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-2---
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-1---
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-6---
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2235---
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี7----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี8----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี72---
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-9---
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-4---
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-4---
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-7---
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-7---
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-2---
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1445---
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี2----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี5----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี6----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี13---
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-5---
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-2---
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-7---
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-7---
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-10---
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-11---
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด229169--
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี13----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี9----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-18---
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-14---
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-13---
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-14---
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-17---
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-151--
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี--16--
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี--26--
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี--26--
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3010662--
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี8----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี12----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี107---
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-15---
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-14---
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-14---
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-23---
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-16---
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-171--
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี--23--
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี--14--
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี--22--
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี--2--
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2458---
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี3----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี12----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี9----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-10---
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-13---
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-8---
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-12---
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-10---
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-5---
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด416---
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี2----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี2----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-4---
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-4---
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-2---
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-2---
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-4---
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3065---
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี9----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี211---
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-10---
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-9---
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-14---
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-13---
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-11---
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-7---
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด419962--
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี24----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี17----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-14---
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-15---
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-17---
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-20---
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-19---
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-14---
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี--18--
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี--23--
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี--21--
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3672---
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี7----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี14----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี151---
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-8---
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-9---
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-14---
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-11---
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-15---
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-14---
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด523---
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี1----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี4----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-2---
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-5---
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-1---
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-7---
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-3---
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-5---
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด317---
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี3----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี-2---
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-2---
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-6---
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-4---
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-2---
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-1---
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1343---
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี4----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี5----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี43---
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-7---
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-5---
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-5---
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-11---
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-3---
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-9---
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด639---
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี2----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี44---
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-9---
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-6---
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-8---
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-7---
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-2---
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-3---
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2054---
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี5----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี8----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี7----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-8---
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-9---
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-6---
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-12---
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-12---
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-7---
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1636---
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี2----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี9----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี51---
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-4---
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-7---
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-4---
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-10---
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-5---
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-5---
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1522---
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี4----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี9----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี23---
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-4---
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-5---
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-5---
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-2---
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-2---
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-1---
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1761---
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี2----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี9----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี63---
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-14---
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-9---
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-9---
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-10---
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-11---
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-5---
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2143---
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี3----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี8----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี102---
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-5---
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-14---
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-7---
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-3---
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-5---
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-7---
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4313245--
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี11----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี16----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี165---
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-25---
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-27---
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-17---
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-18---
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-17---
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-22---
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-116--
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี--18--
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี--10--
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี--1--
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2999---
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี5----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี9----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี153---
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-11---
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-18---
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-18---
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-12---
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-15---
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-22---
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1629---
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี2----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี9----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี52---
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-4---
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-4---
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-8---
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-6---
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-5--