จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,58220,0162,501-28,099
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี15---15
4 ปี690---690
5 ปี2,6481--2,649
6 ปี2,222794--3,016
7 ปี62,986--2,992
8 ปี-3,032--3,032
9 ปี13,239--3,240
10 ปี-3,358--3,358
11 ปี-3,461--3,461
12 ปี-3,10392-3,195
13 ปี-35862-897
14 ปี-6809-815
15 ปี-1731-732
16 ปี--7-7
17 ปี-----
18 ปี-----
19 ปี-----
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด3312752-212
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี2---2
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี20---20
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี1111--22
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-19--19
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-21--21
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-17--17
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-19--19
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-19--19
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-213-24
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี--22-22
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี--15-15
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี--11-11
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี--1-1
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1436--50
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี2---2
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี5---5
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี71--8
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-7--7
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-6--6
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-6--6
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-3--3
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-8--8
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-5--5
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1049--59
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี6---6
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี43--7
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-6--6
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-5--5
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-9--9
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-8--8
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-14--14
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-3--3
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-1--1
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด125429-95
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี3---3
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี5---5
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี41--5
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-8--8
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-7--7
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-4--4
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-12--12
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-10--10
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-122-14
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี--9-9
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี--10-10
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี--8-8
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1321--34
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี6---6
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี5---5
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี21--3
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-4--4
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-6--6
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-7--7
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1335--48
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี2---2
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี6---6
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี52--7
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-7--7
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-7--7
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-8--8
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-4--4
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-3--3
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-4--4
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1933--52
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี2---2
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี7---7
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี7---7
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี31--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-4--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-4--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-5--5
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-4--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-8--8
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-7--7
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด348050-164
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี15---15
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี19---19
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-16--16
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-7--7
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-18--18
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-13--13
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-13--13
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-132-15
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี--18-18
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี--17-17
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี--13-13
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด319756-184
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี2---2
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี15---15
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี147--21
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-10--10
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-17--17
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-14--14
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-14--14
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-13--13
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-222-24
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี--18-18
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี--15-15
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี--21-21
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1363--76
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี1---1
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี9---9
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี32--5
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-10--10
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-9--9
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-9--9
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-12--12
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-9--9
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-11--11
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-1--1
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด810--18
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี2---2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี2---2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี4---4
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-1--1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-2--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-5--5
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-2--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2481--105
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี1---1
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี11---11
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี12---12
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-10--10
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-21--21
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-11--11
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-8--8
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-15--15
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-16--16
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3310349-185
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี13---13
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี201--21
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-21--21
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-17--17
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-13--13
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-13--13
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-18--18
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-201-21
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี--14-14
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี--14-14
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี--19-19
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี--1-1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1685--101
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี1---1
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี6---6
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี97--16
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-15--15
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-18--18
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-9--9
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-10--10
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-14--14
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-12--12
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1441--55
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี4---4
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี3---3
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี61--7
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-8--8
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-2--2
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี16--7
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-10--10
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-2--2
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-12--12
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด214--16
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี1---1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี1---1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-2--2
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-2--2
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-7--7
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-2--2
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1344--57
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี4---4
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี4---4
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี53--8
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-5--5
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-6--6
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-7--7
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-5--5
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-5--5
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-13--13
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1642--58
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี1---1
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี9---9
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี62--8
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-9--9
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-10--10
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-8--8
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-8--8
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-5--5
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1755--72
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี4---4
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี10---10
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี35--8
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-11--11
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-5--5
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-9--9
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-9--9
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-6--6
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-10--10
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี5---5
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี5---5
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี83--11
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-11--11
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-6--6
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-6--6
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-6--6
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-4--4
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-6--6
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด634--40
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี3---3
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี1---1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี24--6
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-9--9
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-5--5
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-4--4
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-5--5
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-5--5
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-2--2
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1552--67
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี2---2
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี8---8
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี53--8
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-8--8
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-9--9
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-13--13
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-7--7
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-8--8
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-4--4
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3463--97
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย2 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย4 ปี5---5
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย5 ปี11---11
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย6 ปี183--21
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย7 ปี-10--10
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย8 ปี-15--15
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย9 ปี-7--7
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย10 ปี-15--15
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย11 ปี-8--8
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย12 ปี-4--4
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย13 ปี-1--1
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย14 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย15 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย16 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย17 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย18 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย19 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปี-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย20 ปีขึ้นไป-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3310934-176
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี4---4
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี17---17
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี1213--25
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-14--14
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-14--14
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-18--18
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-20--20
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-14--14
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-16--16
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี--10-10
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี--6-6
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี--18-18
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด23103--126
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี8---8
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี11---11
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี44--8
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-12--12
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-24--24
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-12--12
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-20--20
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-19--19
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-12--12
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1033--43
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี3---3
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี1---1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี5---5
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี17--8
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-5--5
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-4--4
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-4--4
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-8--8
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-5--5
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด177543-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี2---2
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี7---7
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี85--13
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-8--8
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-9--9
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-13--13
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-12--12
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-9--9
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-191-20
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี--9-9
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี--21-21
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี--12-12
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2358--81
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี1---1
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี11---11
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี111--12
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-7--7
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-14--14
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-8--8
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-5--5
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-11--11
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-12--12
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด23--5
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี2---2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-1--1
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-2--2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1760--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้2 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้3 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้5 ปี5---5
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้6 ปี12---12
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้7 ปี-8--8
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้8 ปี-7--7
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้9 ปี-15--15
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้10 ปี-6--6
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้11 ปี-14--14
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้12 ปี-10--10
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้13 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้14 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้15 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้16 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้17 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้18 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้19 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปี-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้20 ปีขึ้นไป-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด3088--118
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย4 ปี3---3
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย5 ปี16---16
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย6 ปี114--15
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย7 ปี-4--4
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย8 ปี-13--13
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย9 ปี-16--16
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย10 ปี-18--18
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย11 ปี-17--17
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย12 ปี-16--16
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2185--106
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย4 ปี4---4
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย5 ปี8---8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย6 ปี92--11
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย7 ปี-13--13
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย8 ปี-16--16
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย9 ปี-8--8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย10 ปี-11--11
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย11 ปี-17--17
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย12 ปี-18--18
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1633--49
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย4 ปี3---3
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย5 ปี10---10
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย6 ปี3---3
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย7 ปี-6--6
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย8 ปี-5--5
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย9 ปี-6--6
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย10 ปี-5--5
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย11 ปี-5--5
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย12 ปี-6--6
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด922--31
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย3 ปี2---2
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย4 ปี4---4
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย5 ปี3---3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย6 ปี-1--1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย7 ปี-2--2
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย8 ปี-3--3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย9 ปี-3--3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย10 ปี-6--6
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย11 ปี-5--5
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย12 ปี-2--2
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด31103--134
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี2---2
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี7---7
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี8---8
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี148--22
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-17--17
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-14--14
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-12--12
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-17--17
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-20--20
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-15--15
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1229--41
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี3---3
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี7---7
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี22--4
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-6--6
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-4--4
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-4--4
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-4--4
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-6--6
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-3--3
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1351--64
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี3---3
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี6---6
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี44--8
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-10--10
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-7--7
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-7--7
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-5--5
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-10--10
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-8--8
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1049--59
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี3---3
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี6---6
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี11--2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-5--5
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-6--6
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-8--8
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-4--4
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-14--14
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-11--11
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด619--25
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกน้อยกว่า 2 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก2 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก3 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก4 ปี1---1
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก5 ปี2---2
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก6 ปี3---3
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก7 ปี-3--3
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก8 ปี-2--2
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก9 ปี-1--1
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก10 ปี-6--6
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก11 ปี-5--5
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก12 ปี-2--2
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก13 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก14 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก15 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก16 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก17 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก18 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก19 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปี-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุก20 ปีขึ้นไป-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1628--44
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย4 ปี2---2
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย5 ปี7---7
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย6 ปี71--8
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย7 ปี-4--4
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย8 ปี-3--3
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย9 ปี-8--8
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย10 ปี-4--4
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย11 ปี-4--4
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย12 ปี-4--4
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด165419-89
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย4 ปี2---2
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย5 ปี7---7
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย6 ปี72--9
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย7 ปี-9--9
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย8 ปี-7--7
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย9 ปี-5--5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย10 ปี-5--5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย11 ปี-10--10
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย12 ปี-16--16
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย13 ปี--9-9
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย14 ปี--5-5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย15 ปี--5-5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด916--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย4 ปี2---2
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย5 ปี3---3
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย6 ปี42--6
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย7 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย8 ปี-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย9 ปี-5--5
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย10 ปี-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย11 ปี-6--6
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย12 ปี-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1637--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย4 ปี1---1
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย5 ปี8---8
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย6 ปี62--8
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย7 ปี17--8
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย8 ปี-7--7
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย9 ปี-3--3
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย10 ปี-8--8
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย11 ปี-5--5
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย12 ปี-5--5
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด827--35
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย4 ปี2---2
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย5 ปี5---5
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย6 ปี11--2
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย7 ปี-3--3
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย8 ปี-5--5
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย9 ปี-2--2
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย10 ปี-9--9
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย11 ปี-4--4
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย12 ปี-3--3
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2643--69
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย4 ปี5---5
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย5 ปี10---10
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย6 ปี114--15
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย7 ปี-7--7
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย8 ปี-5--5
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย9 ปี-3--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย10 ปี-13--13
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย11 ปี-2--2
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย12 ปี-9--9
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2870--98
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย3 ปี2---2
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย4 ปี7---7
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย5 ปี8---8
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย6 ปี111--12
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย7 ปี-12--12
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย8 ปี-6--6
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย9 ปี-13--13
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย10 ปี-9--9
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย11 ปี-16--16
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย12 ปี-13--13
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด46127--173
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย2 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย3 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย4 ปี7---7
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย5 ปี18---18
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย6 ปี212--23
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย7 ปี-32--32
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย8 ปี-15--15
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย9 ปี-12--12
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย10 ปี-19--19
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย11 ปี-30--30
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย12 ปี-17--17
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย13 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย14 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย15 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย16 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย17 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย18 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย19 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย20 ปี-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด514--19
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายน้อยกว่า 2 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย2 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย3 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย4 ปี1---1
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย5 ปี2---2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย6 ปี2---2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย7 ปี-2--2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย8 ปี-2--2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย9 ปี-1--1
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย10 ปี-5--5
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย11 ปี-3--3
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย12 ปี-1--1
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย13 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย14 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย15 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย16 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย17 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย18 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย19 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย20 ปี-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบาย20 ปีขึ้นไป-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1586--101
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี3---3
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี4---4
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี8---8
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-17--17
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-10--10
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-9--9
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-20--20
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-19--19
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-11--11
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1958--77
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี3---3
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี13---13
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี33--6
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-6--6
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-10--10
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-10--10
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-9--9
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-11--11
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-9--9
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2061--81
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี3---3
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี14---14
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี31--4
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-5--5
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-7--7
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-13--13
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-10--10
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-15--15
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-10--10
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2146--67
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี3---3
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี9---9
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี92--11
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-6--6
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-9--9
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-5--5
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-6--6
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-9--9
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-9--9
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2296--118
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี1---1
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี14---14
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี73--10
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-15--15
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-19--19
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-16--16
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-18--18
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-11--11
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-14--14
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2489--113
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี1---1
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี13---13
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี104--14
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-14--14
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-14--14
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-18--18
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-18--18
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-5--5
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-16--16
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด3796--133
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี1---1
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี11---11
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี252--27
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-15--15
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-22--22
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-10--10
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-10--10
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-21--21
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-16--16
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด832--40
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี2---2
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี5---5
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี1---1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-5--5
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-6--6
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-4--4
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-8--8
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-6--6
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-3--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2483--107
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี2---2
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี15---15
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี79--16
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-9--9
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-8--8
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-14--14
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-12--12
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-21--21
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-9--9
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-1--1
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด514--19
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือน้อยกว่า 2 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ2 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ3 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ4 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ5 ปี4---4
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ6 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ7 ปี16--7
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ8 ปี-2--2
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ9 ปี-3--3
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ10 ปี-1--1
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ11 ปี-2--2
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ12 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ13 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ14 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ15 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ16 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ17 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ18 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ19 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ20 ปี-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือ20 ปีขึ้นไป-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด320--23
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี1---1
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี2---2
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-1--1
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-4--4
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-5--5
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-5--5
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-4--4
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-1--1
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด109705--814
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี9---9
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี52---52
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี4831--79
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-82--82
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-96--96
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-122--122
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-129--129
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-128--128
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-116--116
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-1--1
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด26185--211
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี4---4
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี13---13
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี913--22
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-26--26
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-33--33
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-26--26
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-22--22
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-32--32
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-33--33
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3401,682--2,022
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี42---42
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี1741--175
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี12480--204
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-268--268
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-235--235
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-305--305
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-279--279
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-308--308
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-204--204
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี-2--2
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1031--41
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี6---6
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี42--6
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-4--4
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-5--5
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-6--6
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-2--2
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-7--7
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-5--5
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3088--118
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี2---2
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี18---18
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี104--14
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-11--11
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-9--9
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-17--17
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-16--16
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-15--15
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-16--16
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1876--94
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี2---2
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี11---11
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี54--9
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-11--11
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-9--9
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-6--6
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-14--14
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-19--19
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-13--13
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี3---3
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี6---6
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี61--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-5--5
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-3--3
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-7--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-7--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-7--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-7--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2068--88
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี3---3
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี11---11
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี62--8
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-12--12
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-13--13
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-6--6
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-15--15
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-11--11
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-9--9
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3495--129
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี10---10
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี19---19
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี56--11
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-15--15
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-16--16
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-16--16
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-12--12
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-18--18
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-12--12
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด198452-155
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี2---2
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี8---8
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี93--12
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-14--14
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-15--15
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-17--17
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-9--9
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-13--13
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-132-15
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี--16-16
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี--17-17
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี--17-17
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1885--103
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี5---5
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี7---7
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี62--8
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-13--13
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-10--10
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-18--18
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-5--5
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-22--22
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-15--15
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด730--37
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี6---6
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี12--3
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-5--5
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-4--4
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-7--7
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-4--4
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-5--5
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-3--3
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด528--33
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี2---2
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี32--5
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-6--6
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-3--3
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-1--1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-9--9
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-3--3
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-4--4
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4411333-190
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี1---1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี24---24
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี19---19
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-21--21
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-13--13
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-15--15
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-16--16
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-23--23
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-251-26
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี--13-13
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี--11-11
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี--8-8
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด637--43
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี3---3
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี35--8
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-6--6
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-5--5
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-4--4
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-5--5
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-8--8
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-4--4
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2035--55
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี13---13
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี7---7
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-6--6
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-6--6
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-6--6
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-5--5
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-5--5
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-6--6
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี-1--1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1645--61
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี3---3
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี6---6
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี71--8
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-13--13
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-6--6
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-6--6
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-9--9
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-6--6
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-3--3
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี-1--1
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3812644-208
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่น้อยกว่า 2 ปี-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่2 ปี-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่3 ปี-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4 ปี6---6
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่5 ปี18---18
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่6 ปี1410--24
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่7 ปี-23--23
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่8 ปี-26--26
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่9 ปี-23--23
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10 ปี-16--16
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11 ปี-16--16
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่12 ปี-124-16
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่13 ปี--11-11
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่14 ปี--18-18
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่15 ปี--11-11
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่16 ปี-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่17 ปี-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่18 ปี-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่19 ปี-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปี-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่20 ปีขึ้นไป-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด299971-199
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี1---1
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี18---18
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี1011--21
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-20--20
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-15--15
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-12--12
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-16--16
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-12--12
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-137-20
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี--21-21
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี--23-23
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี--20-20
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3311060-203
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี2---2
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี12---12
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี196--25
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-18--18
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-12--12
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-19--19
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-24--24
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-22--22
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-95-14
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี--19-19
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี--14-14
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี--22-22
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3596--131
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวน้อยกว่า 2 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว2 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4 ปี9---9
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว5 ปี20---20
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว6 ปี69--15
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว7 ปี-13--13
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว8 ปี-16--16
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว9 ปี-14--14
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10 ปี-14--14
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว11 ปี-17--17
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว12 ปี-12--12
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว13 ปี-1--1
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว14 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว15 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว16 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว17 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว18 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว19 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปี-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว20 ปีขึ้นไป-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด5511449-218
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี6---6
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี24---24
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี25---25
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-13--13
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-20--20
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-20--20
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-16--16
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-20--20
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-24--24
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-122-23
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี--13-13
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี--14-14
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด49163--212
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย4 ปี12---12
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย5 ปี13---13
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย6 ปี241--25
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย7 ปี-33--33
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย8 ปี-29--29
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย9 ปี-28--28
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย10 ปี-22--22
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย11 ปี-20--20
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย12 ปี-30--30
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย13 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย14 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย15 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2153--74
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี11---11
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี103--13
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-11--11
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-9--9
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-7--7
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-7--7
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-8--8
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-8--8
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1985--104
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี1---1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี13---13
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี5---5
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-15--15
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-10--10
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-17--17
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-14--14
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-14--14
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-15--15
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด197330-122
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย4 ปี5---5
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย5 ปี6---6
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย6 ปี82--10
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย7 ปี-8--8
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย8 ปี-16--16
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย9 ปี-12--12
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย10 ปี-12--12
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย11 ปี-12--12
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย12 ปี-111-12
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย13 ปี--5-5
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย14 ปี--15-15
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย15 ปี--9-9
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5825878-394
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย4 ปี2---2
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย5 ปี29---29
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย6 ปี271--28
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย7 ปี-38--38
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย8 ปี-36--36
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย9 ปี-53--53
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย10 ปี-52--52
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย11 ปี-48--48
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย12 ปี-303-33
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย13 ปี--31-31
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย14 ปี--16-16
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย15 ปี--28-28
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2561--86
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย4 ปี2---2
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย5 ปี12---12
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย6 ปี114--15
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย7 ปี-8--8
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย8 ปี-10--10
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย9 ปี-15--15
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย10 ปี-8--8
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย11 ปี-11--11
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย12 ปี-5--5
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย13 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย14 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย15 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5922294-375
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย4 ปี10---10
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย5 ปี27---27
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย6 ปี22---22
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย7 ปี-26--26
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย8 ปี-34--34
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย9 ปี-30--30
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย10 ปี-47--47
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย11 ปี-46--46
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย12 ปี-34--34
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย13 ปี-326-29
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย14 ปี-228-30
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย15 ปี--37-37
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย16 ปี--3-3
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด844--52
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย4 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย5 ปี5---5
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย6 ปี32--5
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย7 ปี-7--7
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย8 ปี-7--7
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย9 ปี-9--9
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย10 ปี-4--4
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย11 ปี-10--10
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย12 ปี-5--5
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย13 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย14 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย15 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1637--53
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย4 ปี3---3
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย5 ปี6---6
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย6 ปี71--8
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย7 ปี-4--4
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย8 ปี-6--6
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย9 ปี-8--8
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย10 ปี-4--4
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย11 ปี-4--4
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย12 ปี-10--10
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย13 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย14 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย15 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด268432-142
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย4 ปี5---5
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย5 ปี10---10
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย6 ปี115--16
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย7 ปี-16--16
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย8 ปี-13--13
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย9 ปี-14--14
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย10 ปี-14--14
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย11 ปี-6--6
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย12 ปี-16--16
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย13 ปี--13-13
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย14 ปี--10-10
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย15 ปี--9-9
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1760--77
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย4 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย5 ปี8---8
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย6 ปี95--14
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย7 ปี-7--7
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย8 ปี-12--12
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย9 ปี-10--10
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย10 ปี-9--9
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย11 ปี-9--9
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย12 ปี-8--8
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย13 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย14 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย15 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1045--55
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง2 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง3 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง4 ปี1---1
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง5 ปี4---4
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง6 ปี53--8
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง7 ปี-6--6
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง8 ปี-3--3
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง9 ปี-6--6
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง10 ปี-12--12
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง11 ปี-7--7
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง12 ปี-8--8
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง13 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง14 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง15 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง16 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง17 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง18 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง19 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง20 ปี-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมือง20 ปีขึ้นไป-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด95341133-569
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี41---41
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี541--55
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-62--62
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-50--50
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-53--53
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-66--66
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-56--56
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-531-54
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี--58-58
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี--43-43
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี--30-30
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี--1-1
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2249--71
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี2---2
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี13---13
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี64--10
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี14--5
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-5--5
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-6--6
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-12--12
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-9--9
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-8--8
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-1--1
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2331--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี7---7
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี10---10
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี63--9
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-2--2
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-9--9
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-4--4
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-5--5
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-5--5
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-3--3
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด226118-101
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี6---6
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี8---8
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี83--11
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-7--7
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-14--14
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-8--8
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-19--19
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-5--5
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-52-7
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี--8-8
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี--4-4
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี--4-4
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด57189--246
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี5---5
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี32---32
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี2010--30
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-29--29
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-37--37
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-27--27
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-34--34
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-30--30
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-20--20
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-2--2
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด32136--168
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี5---5
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี16---16
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี116--17
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-21--21
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-22--22
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-28--28
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-20--20
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-21--21
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-17--17
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-1--1
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1970--89
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี2---2
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี8---8
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี94--13
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-8--8
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-11--11
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-7--7
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-15--15
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-13--13
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-12--12
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2876--104
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี6---6
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี12---12
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี10---10
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-6--6
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-20--20
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-12--12
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-17--17
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-15--15
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-6--6
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2085--105
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี2---2
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี13---13
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี511--16
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-10--10
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-11--11
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-17--17
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-16--16
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-12--12
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-8--8
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1064--74
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงน้อยกว่า 2 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง2 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง3 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง4 ปี1---1
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง5 ปี7---7
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง6 ปี21--3
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง7 ปี-11--11
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง8 ปี-8--8
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง9 ปี-10--10
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง10 ปี-11--11
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง11 ปี-13--13
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง12 ปี-10--10
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง13 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง14 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง15 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง16 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง17 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง18 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง19 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปี-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขง20 ปีขึ้นไป-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2711335-175
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย4 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย5 ปี15---15
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย6 ปี122--14
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย7 ปี-17--17
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย8 ปี-20--20
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย9 ปี-20--20
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย10 ปี-13--13
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย11 ปี-18--18
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย12 ปี-231-24
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย13 ปี--15-15
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย14 ปี--12-12
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย15 ปี--7-7
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด3910334-176
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยน้อยกว่า 2 ปี-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย2 ปี-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย3 ปี-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย4 ปี6---6
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย5 ปี15---15
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย6 ปี182--20
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย7 ปี-26--26
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย8 ปี-15--15
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย9 ปี-17--17
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย10 ปี-14--14
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย11 ปี-18--18
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย12 ปี-101-11
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย13 ปี-115-16
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย14 ปี--7-7
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย15 ปี--11-11
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย16 ปี-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย17 ปี-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย18 ปี-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย19 ปี-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย20 ปี-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือย20 ปีขึ้นไป-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด3910139-179
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี6---6
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี21---21
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี123--15
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-19--19
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-19--19
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-17--17
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-11--11
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-13--13
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-19--19
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี--19-19
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี--8-8
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี--12-12
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด155914-88
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี1---1
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี8---8
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี61--7
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-12--12
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-10--10
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-7--7
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-13--13
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-10--10
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-6--6
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี--4-4
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี--4-4
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี--6-6
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1658--74
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี9---9
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี7---7
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-7--7
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-11--11
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-8--8
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-9--9
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-14--14
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-9--9
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด219--21
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี2---2
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี-4--4
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-4--4
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-2--2
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-6--6
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-2--2
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-1--1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด4710347-197
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี9---9
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี19---19
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี194--23
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-19--19
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-18--18
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-17--17
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-11--11
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-17--17
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-173-20
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี--11-11
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี--19-19
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี--14-14
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2360--83
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี2---2
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี11---11
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี10---10
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-8--8
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-11--11
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-10--10
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-7--7
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-11--11
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-12--12
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี-1--1
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด842--50
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามน้อยกว่า 2 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม2 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5 ปี1---1
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6 ปี7---7
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม7 ปี-5--5
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม8 ปี-8--8
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม9 ปี-3--3
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10 ปี-13--13
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม11 ปี-7--7
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม12 ปี-6--6
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม13 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม14 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม15 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม16 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม17 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม18 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม19 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปี-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปีขึ้นไป-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3411056-200
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามน้อยกว่า 2 ปี-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม2 ปี-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3 ปี-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4 ปี3---3
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5 ปี15---15
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6 ปี161--17
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม7 ปี-20--20
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม8 ปี-9--9
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม9 ปี-18--18
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10 ปี-17--17
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม11 ปี-20--20
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม12 ปี-241-25
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม13 ปี-119-20
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม14 ปี--19-19
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม15 ปี--17-17
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม16 ปี-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม17 ปี-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม18 ปี-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม19 ปี-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปี-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปีขึ้นไป-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1529--44
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามน้อยกว่า 2 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม2 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4 ปี1---1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5 ปี10---10
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6 ปี41--5
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม7 ปี-2--2
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม8 ปี-4--4
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม9 ปี-8--8
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10 ปี-3--3
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม11 ปี-7--7
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม12 ปี-4--4
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม13 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม14 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม15 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม16 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม17 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม18 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม19 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปี-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปีขึ้นไป-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2459--83
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามน้อยกว่า 2 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม2 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5 ปี16---16
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6 ปี82--10
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม7 ปี-8--8
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม8 ปี-10--10
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม9 ปี-7--7
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10 ปี-7--7
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม11 ปี-15--15
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม12 ปี-10--10
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม13 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม14 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม15 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม16 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม17 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม18 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม19 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปี-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปีขึ้นไป-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1546--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามน้อยกว่า 2 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม2 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4 ปี4---4
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5 ปี8---8
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6 ปี3---3
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม7 ปี-6--6
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม8 ปี-6--6
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม9 ปี-9--9
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10 ปี-10--10
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม11 ปี-9--9
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม12 ปี-6--6
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม13 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม14 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม15 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม16 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม17 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม18 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม19 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปี-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปีขึ้นไป-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด110655--765
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี21---21
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี47---47
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี4131--72
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี1100--101
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-90--90
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-115--115
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-121--121
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-106--106
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-91--91
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี-1--1
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด636--42
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี2---2
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี1---1
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี35--8
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-7--7
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-5--5
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-7--7
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-8--8
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-3--3
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-1--1
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1250--62
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี1---1
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี1---1
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี6---6
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี43--7
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-9--9
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-4--4
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-6--6
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-7--7
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-17--17
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-4--4
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1638--54
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี6---6
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี7---7
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี33--6
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-3--3
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-3--3
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-7--7
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-7--7
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-11--11
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-4--4
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1134--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนน้อยกว่า 2 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน2 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน3 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4 ปี3---3
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน5 ปี4---4
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน6 ปี41--5
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน7 ปี-5--5
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน8 ปี-4--4
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน9 ปี-5--5
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน10 ปี-5--5
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน11 ปี-10--10
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน12 ปี-4--4
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน13 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน14 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน15 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน16 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน17 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน18 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน19 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปี-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน20 ปีขึ้นไป-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2874--102
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามน้อยกว่า 2 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม2 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5 ปี17---17
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6 ปี11---11
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม7 ปี-13--13
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม8 ปี-11--11
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม9 ปี-8--8
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10 ปี-14--14
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม11 ปี-14--14
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม12 ปี-13--13
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม13 ปี-1--1
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม14 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม15 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม16 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม17 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม18 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม19 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปี-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปีขึ้นไป-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1910444-167
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามน้อยกว่า 2 ปี-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม2 ปี-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3 ปี-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4 ปี2---2
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม5 ปี9---9
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม6 ปี88--16
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม7 ปี-10--10
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม8 ปี-15--15
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม9 ปี-17--17
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10 ปี-19--19
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม11 ปี-13--13
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม12 ปี-221-23
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม13 ปี--10-10
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม14 ปี--18-18
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม15 ปี--15-15
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม16 ปี-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม17 ปี-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม18 ปี-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม19 ปี-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปี-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม20 ปีขึ้นไป-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด226029-111
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้2 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้3 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้4 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้5 ปี13---13
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้6 ปี91--10
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้7 ปี-10--10
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้8 ปี-9--9
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้9 ปี-12--12
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้10 ปี-9--9
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้11 ปี-9--9
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้12 ปี-10--10
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้13 ปี--9-9
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้14 ปี--9-9
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้15 ปี--11-11
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้16 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้17 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้18 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้19 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปี-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปีขึ้นไป-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1038--48
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้2 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้3 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้4 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้5 ปี4---4
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้6 ปี61--7
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้7 ปี-2--2
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้8 ปี-8--8
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้9 ปี-6--6
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้10 ปี-9--9
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้11 ปี-3--3
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้12 ปี-9--9
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้13 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้14 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้15 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้16 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้17 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้18 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้19 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปี-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปีขึ้นไป-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2391--114
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้2 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้3 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้4 ปี1---1
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้5 ปี10---10
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้6 ปี124--16
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้7 ปี-14--14
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้8 ปี-14--14
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้9 ปี-15--15
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้10 ปี-15--15
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้11 ปี-18--18
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้12 ปี-11--11
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้13 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้14 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้15 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้16 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้17 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้18 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้19 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปี-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปีขึ้นไป-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1350--63
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้2 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้3 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้4 ปี2---2
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้5 ปี7---7
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้6 ปี42--6
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้7 ปี-9--9
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้8 ปี-9--9
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้9 ปี-7--7
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้10 ปี-6--6
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้11 ปี-11--11
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้12 ปี-6--6
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้13 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้14 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้15 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้16 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้17 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้18 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้19 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปี-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปีขึ้นไป-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2994--123
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้2 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้3 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้4 ปี2---2
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้5 ปี16---16
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้6 ปี113--14
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้7 ปี-13--13
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้8 ปี-15--15
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้9 ปี-7--7
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้10 ปี-25--25
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้11 ปี-20--20
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้12 ปี-11--11
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้13 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้14 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้15 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้16 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้17 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้18 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้19 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปี-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้20 ปีขึ้นไป-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1777--94
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้2 ปี-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้3 ปี-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้4 ปี3---3
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้5 ปี9---9
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้6 ปี54--9
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้7 ปี-14--14
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้8 ปี-12--12
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้9 ปี-11--11
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้10 ปี-11--11
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้11 ปี-11--11
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้12 ปี-14--14
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้13 ปี-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้14 ปี-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้15 ปี-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้16 ปี-----
37010134