เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
37010001 บ้านกุดปลาดุก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750028[email protected]
37010002 บ้านวังแคน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750029[email protected]
37010003 บ้านนาสีนวน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750037[email protected]
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750038[email protected]
37010005 บ้านนาเมือง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750040[email protected]
37010006 โคกศรีหนองคลอง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750017[email protected]
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนา เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750016[email protected]
37010008 บ้านไก่คำ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750013[email protected]
37010009 บ่อบุโปโล เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750014[email protected]
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750015[email protected]
37010011 บ้านโคกค่าย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750018[email protected]
37010012 บ้านคึมใหญ่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750050[email protected]
37010013 บ้านภูเขาขาม เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750053[email protected]
37010014 บ้านดอนไร่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750055[email protected]
37010015 บ้านหนองเม็ก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750056[email protected]
37010016 บ้านนาคำ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750057[email protected]
37010017 บ้านหัวภู เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750054[email protected]
37010018 บ้านดอนเมย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750078[email protected]
37010019 บ้านหนองปลิง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750077[email protected]
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750081[email protected]
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้ง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750080[email protected]
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750079[email protected]
37010023 บ้านเชือก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750076[email protected]
37010024 นาแต้โคกสำราญ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750051[email protected]
37010025 บ้านกุดน้ำกิน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750052[email protected]
37010026 บ้านเหล่าหนาด เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750033[email protected]
37010027 นาผือโคกกอก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750027[email protected]
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750030[email protected]
37010029 บ้านโคกสูง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750031[email protected]
37010030 บ้านนาเรือง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750032[email protected]
37010031 บ้านนายม เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750046[email protected]
37010032 บ้านนาเยีย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750047[email protected]
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750049[email protected]
37010034 บ้านนาดอกไม้ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750048[email protected]
37010035 บ้านโคกช้างฮ้าย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750034[email protected]
37010036 บ้านนาโพธิ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750035[email protected]
37010037 บ้านดงสวาง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750036[email protected]
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750041[email protected]
37010039 นาวังกุดตากล้า เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750039[email protected]
37010040 บ้านนาคำสามัคคี เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750045[email protected]
37010041 บ้านนาหมอม้า เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750042[email protected]
37010042 บ้านหนองเรือ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750043[email protected]
37010043 แก้งกฐินภูจำปา เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750044[email protected]
37010045 บ้านดงบังพัฒนา เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750010[email protected]
37010046 บ้านคำสร้างบ่อ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750011[email protected]
37010047 บ้านดอนดู่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750012[email protected]
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750008[email protected]
37010049 บ้านโนนโพธิ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750006[email protected]
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้า เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750005[email protected]
37010051 นาห้วยยางสองคอน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750007[email protected]
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750024[email protected]
37010053 บ้านโนนหนามแท่ง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750020[email protected]
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750022[email protected]
37010055 บ้านทับเมย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750023[email protected]
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750068[email protected]
37010057 บ้านเจริญสามัคคี เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750025[email protected]
37010059 มิ่งมงคล เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750026[email protected]
37010060 บ้านดอนแดง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750065[email protected]
37010061 บ้านโนนจาน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750069[email protected]
37010062 เมืองอำนาจเจริญ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750002[email protected]
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750063[email protected]
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750001[email protected]
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น) เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750003[email protected]
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750082[email protected]
37010068 บ้านถ่อนใหญ่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750083[email protected]
37010069 บ้านก่อนาดี เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750085[email protected]
37010070 บ้านโคกก่องนคร เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750084[email protected]
37010071 สร้างนกทาดอนหวาย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750058[email protected]
37010072 บ้านโนนดู่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750074[email protected]
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750075[email protected]
37010074 ขามนาเพียงโคกยาว เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750062[email protected]
37010075 บ้านบาก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750061[email protected]
37010076 พัฒนาสามัคคี เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750059[email protected]
37010077 บ้านดงสีโท เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750060[email protected]
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชร เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750070[email protected]
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูล เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750064[email protected]
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750066[email protected]
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหล เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750073[email protected]
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750071[email protected]
37010085 บ้านหนองบัวสงยาง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750072[email protected]
37010086 บ้านคำแก้ว ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750093[email protected]
37010087 บ้านคำเดือย ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750094[email protected]
37010088 บ้านโคกจักจั่น ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750096[email protected]
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญ ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750098[email protected]
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750095[email protected]
37010091 นาเจริญหนองแดง ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750102[email protected]
37010092 บ้านโคกก่ง ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750103[email protected]
37010093 บ้านบุ่งเขียว ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750104[email protected]
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750105[email protected]
37010095 บ้านหินกองสามัคคี ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750106[email protected]
37010096 บ้านพุทธรักษา ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750107[email protected]
37010097 บ้านนางาม ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750108[email protected]
37010098 บ้านโสกกระแต้ ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750110[email protected]
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยา ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750091[email protected]
37010100 บ้านคันสูง ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750092[email protected]
37010101 บ้านหินขัน ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750109[email protected]
37010102 บ้านโนนกุง ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750099[email protected]
37010103 อนุบาลชานุมาน ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750086[email protected]
37010104 บ้านนาสีดา ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750087[email protected]
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750088[email protected]
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750089[email protected]
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750090[email protected]
37010108 บ้านหินสิ่ว ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750097[email protected]
37010109 บ้านหนองแมงดา ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750100[email protected]
37010110 บ้านห้วยทม ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750101[email protected]
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750119[email protected]
37010112 บ้านคำโพน ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750121[email protected]
37010113 บ้านนิคม ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750125[email protected]
37010114 บ้านโค้งอร่าม ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750120[email protected]
37010115 หินเกิ้งธารศิลา ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750124[email protected]
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน) ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750122[email protected]
37010117 บ้านสามัคคี ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750116[email protected]
37010118 บ้านโคกพระวินัยดี ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750132[email protected]
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750144[email protected]
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750117[email protected]
37010121 บ้านคำย่านาง ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750141[email protected]
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750111[email protected]
37010123 บ้านหนองแสง ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750113[email protected]
37010124 บ้านห้วยงูเหลือม ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750115[email protected]
37010125 บ้านทวีผล ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750112[email protected]
37010126 บ้านโนนสำราญ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750114[email protected]
37010127 บ้านโนนงาม ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750145[email protected]
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750146[email protected]
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750136[email protected]
37010130 บ้านชูชาติ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750138[email protected]
37010131 บ้านลือนาคำ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750133[email protected]
37010132 บ้านแสนสุข ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750135[email protected]
37010133 บ้านโสกใหญ่ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750137[email protected]
37010134 บ้านเกษมสุข ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750139[email protected]
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750134[email protected]
37010136 บ้านสงยางนาตากล้า ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750143[email protected]
37010137 หนองข่าป่าหวาย ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750142[email protected]
37010138 บ้านหนองไฮ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750140[email protected]
37010139 บ้านตาด ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750118[email protected]
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750126[email protected]
37010141 บ้านหนองสะโน ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750129[email protected]
37010142 บ้านคำน้อย ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750131[email protected]
37010143 บ้านสว่างใต้ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750128[email protected]
37010144 บ้านดอนดู่ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750130[email protected]
37010145 บ้านดอนชาด ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750123[email protected]
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750127[email protected]
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750155[email protected]
37010148 บ้านจานลาน พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750156[email protected]
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750157[email protected]
37010150 บ้านผึ้ง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750158[email protected]
37010151 บ้านดอนแดงนาโนน พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750159[email protected]
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750160[email protected]
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750161[email protected]
37010154 นาแวงหนองหัวลิง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750162[email protected]
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์ พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750151[email protected]
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750147[email protected]
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750149[email protected]
37010160 บ้านนาสะแบง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750163[email protected]
37010161 ชุมชนบ้านเสารีก พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750150[email protected]
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750152[email protected]
37010163 ไม้กลอนดอนหวาย พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750164[email protected]
37010164 บ้านโพนเมือง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750165[email protected]
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาด พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750166[email protected]
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคี พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750167[email protected]
37010167 โนนสูงโคกกลาง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750168[email protected]
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750169[email protected]
37010169 บ้านนายูง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750170[email protected]
37010170 บ้านจิก พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750154[email protected]
37010171 บ้านโคกกลางเหนือ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750190[email protected]
37010172 บ้านโนนสูง เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750191[email protected]
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์) เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750192[email protected]
37010174 บ้านห่องเตย เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750193[email protected]
37010175 บ้านโพนทอง เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750177[email protected]
37010176 บ้านโป่งหิน เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750178[email protected]
37010177 บ้านหนองโนสวนโคก เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750179[email protected]
37010178 บ้านนาหนองใหญ่ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750188[email protected]
37010179 บ้านศรีราชา เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750189[email protected]
37010180 ชุมชนไร่สีสุก เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750184[email protected]
37010181 บ้านหนองคล้า เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750176[email protected]
37010182 บ้านบก เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750172[email protected]
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750173[email protected]
37010184 บ้านคึมข่า เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750174[email protected]
37010185 บ้านนาสะอาด เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750175[email protected]
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750171[email protected]
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750185[email protected]
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุง เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750186[email protected]
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750187[email protected]
37010190 บ้านหนองไฮ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750180[email protected]
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750181[email protected]
37010192 บ้านนาอุดม เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750182[email protected]
37010193 บ้านดอนหมู เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750183[email protected]
37010194 บ้านหนองแคน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750199[email protected]
37010195 ชุมชนบ้านคำพระ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750204[email protected]
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750205[email protected]
37010197 บ้านท่ายางชุม หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750206[email protected]
37010198 บ้านโนนหนามแท่ง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750208[email protected]
37010199 บ้านโนนเมือง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750209[email protected]
37010200 บ้านดู่พัฒนา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750197[email protected]
37010201 บ้านเป้า หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750200[email protected]
37010202 หัวดงหนองคลอง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750201[email protected]
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750194[email protected]
37010204 บ้านชาด หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750196[email protected]
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750232[email protected]
37010206 บ้านโพนขวาว หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750233[email protected]
37010207 บ้านโนนผักหวาน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750234[email protected]
37010208 บ้านหนองเทา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750235[email protected]
37010209 หนองยอดู่ในวิทยา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750236[email protected]
37010210 บ้านขุมเหล็ก หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750210[email protected]
37010211 คุรุประชาสรรค์ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750211[email protected]
37010212 บ้านชะแงะ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750212[email protected]
37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750213[email protected]
37010214 บ้านโพนเมืองน้อย หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750215[email protected]
37010215 บ้านเหล่าขวาว หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750216[email protected]
37010216 บ้านเวียงหลวง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750217[email protected]
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750231[email protected]
37010218 ประชารัฐวิทยา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750207[email protected]
37010219 บ้านหนองแสง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750227[email protected]
37010220 บ้านเสียว หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750229[email protected]
37010221 บ้านคำข่า หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750218[email protected]
37010222 บ้านคำน้อย หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750219[email protected]
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750220[email protected]
37010224 บ้านโนนแคน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750221[email protected]
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750222[email protected]
37010226 บ้านสร้างถ่อ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750223[email protected]
37010227 บ้านใหม่พัฒนา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750224[email protected]
37010228 บ้านโคกเลาะ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750195[email protected]
37010229 บ้านหนองแก้ว หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750214[email protected]
37010230 บ้านโนนค้อ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750198[email protected]
37010231 บ้านบ่อชะเนง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750202[email protected]
37010232 บ้านคำเจริญ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750203[email protected]
37010234 บ้านหนองขอน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750226[email protected]
37010235 บ้านโสกท่าวังหิน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750228[email protected]
37010236 บ้านหัวตะพาน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750230[email protected]
37010237 บ้านกุงชัย ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750244[email protected]
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750246[email protected]
37010239 บ้านเหล่าฝ้าย ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750249[email protected]
37010240 บ้านหนองยาง ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750248[email protected]
37010241 ดอนชีหนองมะยอด ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750247[email protected]
37010242 บ้านจอกพัฒนา ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750245[email protected]
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอ ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750239[email protected]
37010244 บ้านแยหนองแคน ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750243[email protected]
37010245 บ้านโคกกลาง ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750238[email protected]
37010246 บ้านกุดสิม ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750237[email protected]
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750242[email protected]
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750251[email protected]
37010249 บ้านน้ำท่วม ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750252[email protected]
37010250 ประชาสามัคคี ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750241[email protected]
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750256[email protected]
37010252 บ้านน้ำซับ ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750240[email protected]
37010254 บ้านเหล่าเลิง ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750261[email protected]
37010255 บ้านไร่ขี ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750260[email protected]
37010256 บ้านนาอุดม ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750258[email protected]
37010257 บ้านฟ้าห่วน ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750259[email protected]
37010258 บ้านหนองไผ่ ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750254[email protected]
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750255[email protected]
37010261 บ้านยางช้า ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750253[email protected]
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750285[email protected]