เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
37010001 บ้านกุดปลาดุก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750028amnat0001@amnat-ed.go.th
37010002 บ้านวังแคน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750029amnat0002@amnat-ed.go.th
37010003 บ้านนาสีนวน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750037amnat0003@amnat-ed.go.th
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750038amnat0004@amnat-ed.go.th
37010005 บ้านนาเมือง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750040amnat0005@amnat-ed.go.th
37010006 โคกศรีหนองคลอง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750017amnat0006@amnat-ed.go.th
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนา เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750016amnat0007@amnat-ed.go.th
37010008 บ้านไก่คำ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750013amnat0008@amnat-ed.go.th
37010009 บ่อบุโปโล เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750014amnat0009@amnat-ed.go.th
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750015amnat0010@amnat-ed.go.th
37010011 บ้านโคกค่าย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750018amnat0011@amnat-ed.go.th
37010012 บ้านคึมใหญ่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750050amnat0012@amnat-ed.go.th
37010013 บ้านภูเขาขาม เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750053amnat0013@amnat-ed.go.th
37010014 บ้านดอนไร่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750055amnat0014@amnat-ed.go.th
37010015 บ้านหนองเม็ก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750056amnat0015@amnat-ed.go.th
37010016 บ้านนาคำ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750057amnat0016@amnat-ed.go.th
37010017 บ้านหัวภู เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750054amnat0017@amnat-ed.go.th
37010018 บ้านดอนเมย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750078amnat0018@amnat-ed.go.th
37010019 บ้านหนองปลิง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750077amnat0019@amnat-ed.go.th
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750081amnat0020@amnat-ed.go.th
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้ง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750080amnat0021@amnat-ed.go.th
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750079amnat0022@amnat-ed.go.th
37010023 บ้านเชือก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750076amnat0023@amnat-ed.go.th
37010024 นาแต้โคกสำราญ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750051amnat0024@amnat-ed.go.th
37010025 บ้านกุดน้ำกิน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750052amnat0025@amnat-ed.go.th
37010026 บ้านเหล่าหนาด เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750033amnat0026@amnat-ed.go.th
37010027 นาผือโคกกอก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750027amnat0027@amnat-ed.go.th
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750030amnat0028@amnat-ed.go.th
37010029 บ้านโคกสูง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750031amnat0029@amnat-ed.go.th
37010030 บ้านนาเรือง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750032amnat0030@amnat-ed.go.th
37010031 บ้านนายม เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750046amnat0031@amnat-ed.go.th
37010032 บ้านนาเยีย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750047amnat0032@amnat-ed.go.th
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750049amnat0033@amnat-ed.go.th
37010034 บ้านนาดอกไม้ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750048amnat0034@amnat-ed.go.th
37010035 บ้านโคกช้างฮ้าย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750034amnat0035@amnat-ed.go.th
37010036 บ้านนาโพธิ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750035amnat0036@amnat-ed.go.th
37010037 บ้านดงสวาง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750036amnat0037@amnat-ed.go.th
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750041amnat0038@amnat-ed.go.th
37010039 นาวังกุดตากล้า เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750039amnat0039@amnat-ed.go.th
37010040 บ้านนาคำสามัคคี เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750045amnat0040@amnat-ed.go.th
37010041 บ้านนาหมอม้า เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750042amnat0041@amnat-ed.go.th
37010042 บ้านหนองเรือ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750043amnat0042@amnat-ed.go.th
37010043 แก้งกฐินภูจำปา เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750044amnat0043@amnat-ed.go.th
37010045 บ้านดงบังพัฒนา เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750010amnat0045@amnat-ed.go.th
37010046 บ้านคำสร้างบ่อ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750011amnat0046@amnat-ed.go.th
37010047 บ้านดอนดู่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750012amnat0047@amnat-ed.go.th
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750008amnat0048@amnat-ed.go.th
37010049 บ้านโนนโพธิ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750006amnat0049@amnat-ed.go.th
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้า เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750005amnat0050@amnat-ed.go.th
37010051 นาห้วยยางสองคอน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750007amnat0051@amnat-ed.go.th
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750024amnat0052@amnat-ed.go.th
37010053 บ้านโนนหนามแท่ง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750020amnat0053@amnat-ed.go.th
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750022amnat0054@amnat-ed.go.th
37010055 บ้านทับเมย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750023amnat0055@amnat-ed.go.th
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750068amnat0056@amnat-ed.go.th
37010057 บ้านเจริญสามัคคี เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750025amnat0057@amnat-ed.go.th
37010059 มิ่งมงคล เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750026amnat0059@amnat-ed.go.th
37010060 บ้านดอนแดง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750065amnat0060@amnat-ed.go.th
37010061 บ้านโนนจาน เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750069amnat0061@amnat-ed.go.th
37010062 เมืองอำนาจเจริญ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750002amnat0062@amnat-ed.go.th
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750063amnat0063@amnat-ed.go.th
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750001amnat0064@amnat-ed.go.th
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น) เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750003amnat0065@amnat-ed.go.th
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750082amnat0067@amnat-ed.go.th
37010068 บ้านถ่อนใหญ่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750083amnat0068@amnat-ed.go.th
37010069 บ้านก่อนาดี เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750085amnat0069@amnat-ed.go.th
37010070 บ้านโคกก่องนคร เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750084amnat0070@amnat-ed.go.th
37010071 สร้างนกทาดอนหวาย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750058amnat0071@amnat-ed.go.th
37010072 บ้านโนนดู่ เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750074amnat0072@amnat-ed.go.th
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750075amnat0073@amnat-ed.go.th
37010074 ขามนาเพียงโคกยาว เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750062amnat0074@amnat-ed.go.th
37010075 บ้านบาก เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750061amnat0075@amnat-ed.go.th
37010076 พัฒนาสามัคคี เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750059amnat0076@amnat-ed.go.th
37010077 บ้านดงสีโท เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750060amnat0077@amnat-ed.go.th
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชร เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750070amnat0078@amnat-ed.go.th
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูล เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750064amnat0080@amnat-ed.go.th
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750066amnat0081@amnat-ed.go.th
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหล เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750073amnat0083@amnat-ed.go.th
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750071amnat0084@amnat-ed.go.th
37010085 บ้านหนองบัวสงยาง เมืองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750072amnat0085@amnat-ed.go.th
37010086 บ้านคำแก้ว ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750093amnat0086@amnat-ed.go.th
37010087 บ้านคำเดือย ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750094amnat0087@amnat-ed.go.th
37010088 บ้านโคกจักจั่น ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750096amnat0088@amnat-ed.go.th
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญ ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750098amnat0089@amnat-ed.go.th
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750095amnat0090@amnat-ed.go.th
37010091 นาเจริญหนองแดง ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750102amnat0091@amnat-ed.go.th
37010092 บ้านโคกก่ง ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750103amnat0092@amnat-ed.go.th
37010093 บ้านบุ่งเขียว ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750104amnat0093@amnat-ed.go.th
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750105amnat0094@amnat-ed.go.th
37010095 บ้านหินกองสามัคคี ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750106amnat0095@amnat-ed.go.th
37010096 บ้านพุทธรักษา ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750107amnat0096@amnat-ed.go.th
37010097 บ้านนางาม ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750108amnat0097@amnat-ed.go.th
37010098 บ้านโสกกระแต้ ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750110amnat0098@amnat-ed.go.th
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยา ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750091amnat0099@amnat-ed.go.th
37010100 บ้านคันสูง ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750092amnat0100@amnat-ed.go.th
37010101 บ้านหินขัน ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750109amnat0101@amnat-ed.go.th
37010102 บ้านโนนกุง ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750099amnat0102@amnat-ed.go.th
37010103 อนุบาลชานุมาน ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750086amnat0103@amnat-ed.go.th
37010104 บ้านนาสีดา ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750087amnat0104@amnat-ed.go.th
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750088amnat0105@amnat-ed.go.th
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750089amnat0106@amnat-ed.go.th
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750090amnat0107@amnat-ed.go.th
37010108 บ้านหินสิ่ว ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750097amnat0108@amnat-ed.go.th
37010109 บ้านหนองแมงดา ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750100amnat0109@amnat-ed.go.th
37010110 บ้านห้วยทม ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750101amnat0110@amnat-ed.go.th
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750119amnat0111@amnat-ed.go.th
37010112 บ้านคำโพน ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750121amnat0112@amnat-ed.go.th
37010113 บ้านนิคม ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750125amnat0113@amnat-ed.go.th
37010114 บ้านโค้งอร่าม ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750120amnat0114@amnat-ed.go.th
37010115 หินเกิ้งธารศิลา ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750124amnat0115@amnat-ed.go.th
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน) ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750122amnat0116@amnat-ed.go.th
37010117 บ้านสามัคคี ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750116amnat0117@amnat-ed.go.th
37010118 บ้านโคกพระวินัยดี ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750132amnat0118@amnat-ed.go.th
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750144amnat0119@amnat-ed.go.th
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750117amnat0120@amnat-ed.go.th
37010121 บ้านคำย่านาง ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750141amnat0121@amnat-ed.go.th
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750111amnat0122@amnat-ed.go.th
37010123 บ้านหนองแสง ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750113amnat0123@amnat-ed.go.th
37010124 บ้านห้วยงูเหลือม ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750115amnat0124@amnat-ed.go.th
37010125 บ้านทวีผล ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750112amnat0125@amnat-ed.go.th
37010126 บ้านโนนสำราญ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750114amnat0126@amnat-ed.go.th
37010127 บ้านโนนงาม ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750145amnat0127@amnat-ed.go.th
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750146amnat0128@amnat-ed.go.th
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750136amnat0129@amnat-ed.go.th
37010130 บ้านชูชาติ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750138amnat0130@amnat-ed.go.th
37010131 บ้านลือนาคำ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750133amnat0131@amnat-ed.go.th
37010132 บ้านแสนสุข ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750135amnat0132@amnat-ed.go.th
37010133 บ้านโสกใหญ่ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750137amnat0133@amnat-ed.go.th
37010134 บ้านเกษมสุข ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750139amnat0134@amnat-ed.go.th
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750134amnat0135@amnat-ed.go.th
37010136 บ้านสงยางนาตากล้า ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750143amnat0136@amnat-ed.go.th
37010137 หนองข่าป่าหวาย ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750142amnat0137@amnat-ed.go.th
37010138 บ้านหนองไฮ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750140amnat0138@amnat-ed.go.th
37010139 บ้านตาด ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750118amnat0139@amnat-ed.go.th
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750126amnat0140@amnat-ed.go.th
37010141 บ้านหนองสะโน ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750129amnat0141@amnat-ed.go.th
37010142 บ้านคำน้อย ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750131amnat0142@amnat-ed.go.th
37010143 บ้านสว่างใต้ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750128amnat0143@amnat-ed.go.th
37010144 บ้านดอนดู่ ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750130amnat0144@amnat-ed.go.th
37010145 บ้านดอนชาด ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750123amnat0145@amnat-ed.go.th
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปทุมราชวงศาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750127amnat0146@amnat-ed.go.th
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750155amnat0147@amnat-ed.go.th
37010148 บ้านจานลาน พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750156amnat0148@amnat-ed.go.th
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750157amnat0149@amnat-ed.go.th
37010150 บ้านผึ้ง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750158amnat0150@amnat-ed.go.th
37010151 บ้านดอนแดงนาโนน พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750159amnat0151@amnat-ed.go.th
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750160amnat0152@amnat-ed.go.th
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750161amnat0153@amnat-ed.go.th
37010154 นาแวงหนองหัวลิง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750162amnat0154@amnat-ed.go.th
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์ พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750151amnat0156@amnat-ed.go.th
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750147amnat0157@amnat-ed.go.th
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750149amnat0159@amnat-ed.go.th
37010160 บ้านนาสะแบง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750163amnat0160@amnat-ed.go.th
37010161 ชุมชนบ้านเสารีก พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750150amnat0161@amnat-ed.go.th
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750152amnat0162@amnat-ed.go.th
37010163 ไม้กลอนดอนหวาย พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750164amnat0163@amnat-ed.go.th
37010164 บ้านโพนเมือง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750165amnat0164@amnat-ed.go.th
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาด พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750166amnat0165@amnat-ed.go.th
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคี พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750167amnat0166@amnat-ed.go.th
37010167 โนนสูงโคกกลาง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750168amnat0167@amnat-ed.go.th
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750169amnat0168@amnat-ed.go.th
37010169 บ้านนายูง พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750170amnat0169@amnat-ed.go.th
37010170 บ้านจิก พนาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750154amnat0170@amnat-ed.go.th
37010171 บ้านโคกกลางเหนือ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750190amnat0171@amnat-ed.go.th
37010172 บ้านโนนสูง เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750191amnat0172@amnat-ed.go.th
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์) เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750192amnat0173@amnat-ed.go.th
37010174 บ้านห่องเตย เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750193amnat0174@amnat-ed.go.th
37010175 บ้านโพนทอง เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750177amnat0175@amnat-ed.go.th
37010176 บ้านโป่งหิน เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750178amnat0176@amnat-ed.go.th
37010177 บ้านหนองโนสวนโคก เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750179amnat0177@amnat-ed.go.th
37010178 บ้านนาหนองใหญ่ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750188amnat0178@amnat-ed.go.th
37010179 บ้านศรีราชา เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750189amnat0179@amnat-ed.go.th
37010180 ชุมชนไร่สีสุก เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750184amnat0180@amnat-ed.go.th
37010181 บ้านหนองคล้า เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750176amnat0181@amnat-ed.go.th
37010182 บ้านบก เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750172amnat0182@amnat-ed.go.th
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750173amnat0183@amnat-ed.go.th
37010184 บ้านคึมข่า เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750174amnat0184@amnat-ed.go.th
37010185 บ้านนาสะอาด เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750175amnat0185@amnat-ed.go.th
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750171amnat0186@amnat-ed.go.th
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750185amnat0187@amnat-ed.go.th
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุง เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750186amnat0188@amnat-ed.go.th
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750187amnat0189@amnat-ed.go.th
37010190 บ้านหนองไฮ เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750180amnat0190@amnat-ed.go.th
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750181amnat0191@amnat-ed.go.th
37010192 บ้านนาอุดม เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750182amnat0192@amnat-ed.go.th
37010193 บ้านดอนหมู เสนางคนิคมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750183amnat0193@amnat-ed.go.th
37010194 บ้านหนองแคน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750199amnat0194@amnat-ed.go.th
37010195 ชุมชนบ้านคำพระ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750204amnat0195@amnat-ed.go.th
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750205amnat0196@amnat-ed.go.th
37010197 บ้านท่ายางชุม หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750206amnat0197@amnat-ed.go.th
37010198 บ้านโนนหนามแท่ง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750208amnat0198@amnat-ed.go.th
37010199 บ้านโนนเมือง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750209amnat0199@amnat-ed.go.th
37010200 บ้านดู่พัฒนา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750197amnat0200@amnat-ed.go.th
37010201 บ้านเป้า หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750200amnat0201@amnat-ed.go.th
37010202 หัวดงหนองคลอง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750201amnat0202@amnat-ed.go.th
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750194amnat0203@amnat-ed.go.th
37010204 บ้านชาด หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750196amnat0204@amnat-ed.go.th
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750232amnat0205@amnat-ed.go.th
37010206 บ้านโพนขวาว หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750233amnat0206@amnat-ed.go.th
37010207 บ้านโนนผักหวาน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750234amnat0207@amnat-ed.go.th
37010208 บ้านหนองเทา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750235amnat0208@amnat-ed.go.th
37010209 หนองยอดู่ในวิทยา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750236amnat0209@amnat-ed.go.th
37010210 บ้านขุมเหล็ก หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750210amnat0210@amnat-ed.go.th
37010211 คุรุประชาสรรค์ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750211amnat0211@amnat-ed.go.th
37010212 บ้านชะแงะ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750212amnat0212@amnat-ed.go.th
37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750213amnat0213@amnat-ed.go.th
37010214 บ้านโพนเมืองน้อย หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750215amnat0214@amnat-ed.go.th
37010215 บ้านเหล่าขวาว หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750216amnat0215@amnat-ed.go.th
37010216 บ้านเวียงหลวง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750217amnat0216@amnat-ed.go.th
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750231amnat0217@amnat-ed.go.th
37010218 ประชารัฐวิทยา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750207amnat0218@amnat-ed.go.th
37010219 บ้านหนองแสง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750227amnat0219@amnat-ed.go.th
37010220 บ้านเสียว หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750229amnat0220@amnat-ed.go.th
37010221 บ้านคำข่า หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750218amnat0221@amnat-ed.go.th
37010222 บ้านคำน้อย หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750219amnat0222@amnat-ed.go.th
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750220amnat0223@amnat-ed.go.th
37010224 บ้านโนนแคน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750221amnat0224@amnat-ed.go.th
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750222amnat0225@amnat-ed.go.th
37010226 บ้านสร้างถ่อ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750223amnat0226@amnat-ed.go.th
37010227 บ้านใหม่พัฒนา หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750224amnat0227@amnat-ed.go.th
37010228 บ้านโคกเลาะ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750195amnat0228@amnat-ed.go.th
37010229 บ้านหนองแก้ว หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750214amnat0229@amnat-ed.go.th
37010230 บ้านโนนค้อ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750198amnat0230@amnat-ed.go.th
37010231 บ้านบ่อชะเนง หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750202amnat0231@amnat-ed.go.th
37010232 บ้านคำเจริญ หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750203amnat0232@amnat-ed.go.th
37010234 บ้านหนองขอน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750226amnat0234@amnat-ed.go.th
37010235 บ้านโสกท่าวังหิน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750228amnat0235@amnat-ed.go.th
37010236 บ้านหัวตะพาน หัวตะพานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750230amnat0236@amnat-ed.go.th
37010237 บ้านกุงชัย ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750244amnat0237@amnat-ed.go.th
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750246amnat0238@amnat-ed.go.th
37010239 บ้านเหล่าฝ้าย ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750249amnat0239@amnat-ed.go.th
37010240 บ้านหนองยาง ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750248amnat0240@amnat-ed.go.th
37010241 ดอนชีหนองมะยอด ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750247amnat0241@amnat-ed.go.th
37010242 บ้านจอกพัฒนา ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750245amnat0242@amnat-ed.go.th
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอ ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750239amnat0243@amnat-ed.go.th
37010244 บ้านแยหนองแคน ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750243amnat0244@amnat-ed.go.th
37010245 บ้านโคกกลาง ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750238amnat0245@amnat-ed.go.th
37010246 บ้านกุดสิม ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750237amnat0246@amnat-ed.go.th
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750242amnat0247@amnat-ed.go.th
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750251amnat0248@amnat-ed.go.th
37010249 บ้านน้ำท่วม ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750252amnat0249@amnat-ed.go.th
37010250 ประชาสามัคคี ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750241amnat0250@amnat-ed.go.th
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750256amnat0251@amnat-ed.go.th
37010252 บ้านน้ำซับ ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750240amnat0252@amnat-ed.go.th
37010254 บ้านเหล่าเลิง ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750261amnat0254@amnat-ed.go.th
37010255 บ้านไร่ขี ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750260amnat0255@amnat-ed.go.th
37010256 บ้านนาอุดม ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750258amnat0256@amnat-ed.go.th
37010257 บ้านฟ้าห่วน ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750259amnat0257@amnat-ed.go.th
37010258 บ้านหนองไผ่ ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750254amnat0258@amnat-ed.go.th
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750255amnat0259@amnat-ed.go.th
37010261 บ้านยางช้า ลืออำนาจhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750253amnat0261@amnat-ed.go.th
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ชานุมานhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750285amnat0262@amnat-ed.go.th