จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4,78516,8312,478-24,094
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-----
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน4,76816,7792,470-24,017
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า292-13
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท15435-63
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3711149-197
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน3711149-197
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1328--41
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน1328--41
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1455--69
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน1455--69
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด157038-123
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน157038-123
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด723--30
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน723--30
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2235--57
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน2235--57
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1345--58
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน1345--58
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด174448-109
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน174447-108
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า--1-1
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2910061-190
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน2910061-190
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2458--82
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน2458--82
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด416--20
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน416--20
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3065--95
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน3065--95
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด399859-196
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน399859-196
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3570--105
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน3570--105
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด523--28
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน523--28
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด315--18
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน315--18
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1343--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน1343--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด638--44
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน638--44
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2054--74
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน2054--74
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1634--50
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน1634--50
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1422--36
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน1422--36
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1661--77
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน1661--77
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1442--56
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กเร่ร่อน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยผลกระทบจากเอดส์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยชนกลุ่มน้อย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กยากจน1442--56
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกำพร้า-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด326429-125
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน326429-125
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2999--128
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน2999--128
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1628--44
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน1628--44
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด228231-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน228231-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2168--89
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน2168--89
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด215--17
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน215--17
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1661--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กเร่ร่อน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กยากจน1661--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กำพร้า-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด24100--124
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเด็กยากจน24100--124
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด29101--130
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเด็กยากจน29101--130
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1338--51
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเด็กยากจน1338--51
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด428--32
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเด็กยากจน428--32
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3076--106
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน3076--106
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1134--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน1134--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1837--55
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน1837--55
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด940--49
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน940--49
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด726--33
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน726--33
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด324--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเด็กยากจน324--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด25918-79
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเด็กยากจน25918-79
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด223--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเด็กยากจน223--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1538--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเด็กยากจน1538--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด232--34
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเด็กยากจน232--34
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด844--52
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเด็กยากจน844--52
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2176--97
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเด็กยากจน2176--97
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1793--110
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเด็กยากจน1793--110
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายกำพร้า-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด416--20
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเด็กเร่ร่อน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายผลกระทบจากเอดส์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายชนกลุ่มน้อย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเด็กยากจน416--20
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายกำพร้า-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2875--103
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน2775--102
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า1---1
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2264--86
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน2264--86
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1168--79
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน1168--79
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1544--59
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน1544--59
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2885--113
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน2885--113
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2688--114
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน2688--114
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3587--122
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน3587--122
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด332--35
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน331--34
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2271--93
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน2271--93
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด821--29
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเด็กเร่ร่อน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือผลกระทบจากเอดส์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือชนกลุ่มน้อย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเด็กยากจน821--29
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออื่นๆ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือกำพร้า-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-32--32
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน-13--13
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-19--19
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด51353--404
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน51352--403
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-1--1
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด23172--195
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน23171--194
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-1--1
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-65--65
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน-64--64
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-1--1
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1134--45
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน1134--45
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2385--108
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน2385--108
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2773--100
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน2773--100
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด837--45
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน837--45
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2480--104
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน2480--104
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2883--111
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน2883--111
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด308038-148
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน308038-148
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด967--76
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน967--76
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1028--38
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน1028--38
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1734--51
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน1734--51
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3010842-180
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน3010842-180
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1732--49
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน1732--49
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1343--56
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน1342--55
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2257--79
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน2257--79
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4911251-212
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กเร่ร่อน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ชนกลุ่มน้อย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กยากจน4911251-212
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กำพร้า-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4310479-226
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน4310479-226
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3410767-208
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน3410767-208
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3096--126
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กเร่ร่อน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวผลกระทบจากเอดส์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวชนกลุ่มน้อย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กยากจน3096--126
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกำพร้า-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด125319-84
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน125319-84
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด69158--227
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน69158--227
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2045--65
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน2045--65
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2160--81
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน2160--81
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด258418-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน258418-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8226272-416
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน8226272-416
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1260--72
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน1260--72
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19282-274
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน-19282-274
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1148--59
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน1148--59
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1136--47
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน1136--47
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด277740-144
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน277740-144
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2655--81
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน2655--81
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1662--78
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเด็กเร่ร่อน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองชนกลุ่มน้อย-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเด็กยากจน1662--78
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองกำพร้า-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2915975-263
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน2915974-262
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1251--63
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน1251--63
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2126--47
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน2126--47
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11429-62
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน11429-62
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด28113--141
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน28113--141
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3865--103
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน3865--103
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2666--92
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน2666--92
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด975--84
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน975--84
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2975--104
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน2975--104
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1550--65
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กเร่ร่อน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงผลกระทบจากเอดส์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงชนกลุ่มน้อย-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กยากจน1550--65
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงกำพร้า-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4110330-174
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน4110330-174
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5310139-193
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเด็กเร่ร่อน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยผลกระทบจากเอดส์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยชนกลุ่มน้อย-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเด็กยากจน5310139-193
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยกำพร้า-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด269220-138
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน269220-138
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด186924-111
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน186924-111
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1557--72
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน1557--72
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด514--19
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน314--17
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2---2
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3911150-200
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน3811049-197
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท111-3
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1859--77
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน1859--77
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1245--57
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน1245--57
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2812339-190
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน2812339-190
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด140--41
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน140--41
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1672--88
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน1672--88
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1255--67
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน1255--67
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด54278--332
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน54278--332
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1340--53
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน1340--53
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2148--69
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน2148--69
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1340--53
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน1340--53
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1035--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กเร่ร่อน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนผลกระทบจากเอดส์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนชนกลุ่มน้อย-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กยากจน1035--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกำพร้า-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1381--94
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน1381--94
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2511347-185
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน2511347-185
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด165624-96
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน165624-96
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1038--48
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน1038--48
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1674--90
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน1674--90
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1442--56
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน1442--56
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3199--130
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน3199--130
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2680--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน2680--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1028--38
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน1028--38
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1462--76
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน1462--76
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4816047-255
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน4816047-255
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด74273143-490
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กเร่ร่อน-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามผลกระทบจากเอดส์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามชนกลุ่มน้อย-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กยากจน74273143-490
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกำพร้า-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2068--88
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน2068--88
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด167749-142
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน167748-141
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด418--22
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน418--22
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด626--32
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน626--32
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด196927-115
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน196927-115
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1427--41
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเด็กเร่ร่อน-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกผลกระทบจากเอดส์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกชนกลุ่มน้อย-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเด็กยากจน1427--41
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกกำพร้า-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1132--43
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน1132--43
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2058--78
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กเร่ร่อน-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ผลกระทบจากเอดส์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ชนกลุ่มน้อย-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กยากจน2058--78
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กำพร้า-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด358626-147
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเด็กยากจน358626-147
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด199166-176
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเด็กยากจน199166-176
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด128--29
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเด็กยากจน128--29
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด320--23
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเด็กยากจน320--23
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1856--74
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเด็กยากจน1856--74
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1136--47
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเด็กยากจน1136--47
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1744--61
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเด็กยากจน1744--61
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด528--33
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเด็กยากจน528--33
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1537--52
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเด็กยากจน1537--52
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตกำพร้า-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด50148--198
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเด็กเร่ร่อน-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตผลกระทบจากเอดส์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตชนกลุ่มน้อย-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเด็กยากจน49148--197
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตกำพร้า1---1
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1547--62
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเด็กเร่ร่อน-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาผลกระทบจากเอดส์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาชนกลุ่มน้อย-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเด็กยากจน1547--62
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลากำพร้า-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2142--63
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเด็กเร่ร่อน-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาผลกระทบจากเอดส์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาชนกลุ่มน้อย-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเด็กยากจน2142--63
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลากำพร้า-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2611143-180
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเด็กเร่ร่อน-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาผลกระทบจากเอดส์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาชนกลุ่มน้อย-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเด็กยากจน2611143-180
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลากำพร้า-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด218--20
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเด็กเร่ร่อน-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาผลกระทบจากเอดส์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาชนกลุ่มน้อย-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)