ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 42.29 33.60 37.10 28.91 35.48
2561 51.73 9.44 32.41 -1.19 36.87 -0.23 31.18 2.27 38.05 2.57
2562 45.84 -5.89 30.82 -1.59 32.00 -4.87 27.19 -3.99 33.96 -4.09
2563 52.01 6.17 27.17 -3.65 36.09 4.09 33.12 5.93 37.10 3.14
2564 48.09 -3.92 34.85 7.68 32.51 -3.58 31.46 -1.66 36.73 -0.37
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH