ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายต่ำกว่าอนุปริญญาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0326011
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก010102
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก030205
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0751013
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก010203
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย030205
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย020305
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0109010
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย04010014
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย041207
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย010102
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้050308
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0526013
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้030508
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้020204
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้010102
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้010102
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย040206
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย020406
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย020204
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย012003
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย020608
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย051006
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้0507012
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้010506
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้040105
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้0127010
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้010405
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้020103
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้030306
37010031 บ้านนายมเมืองนายมลำเซบาย0803011
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายมลำเซบาย022509
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายมลำเซบาย040105
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายมลำเซบาย020204
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก021508
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก040105
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก030205
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก031004
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก040105
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้าลำเซบาย010203
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้าลำเซบาย0725014
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้าลำเซบาย100203
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้าลำเซบาย040307
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีกลำเซบาย010304
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีกลำเซบาย030205
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีกลำเซบาย040307
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีกลำเซบาย01012013
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์ป่าดงใหญ่ลำเซบาย010102
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง001405
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง020406
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง020305
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง021306
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง0426012
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง020305
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง061209
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง020204
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง051107
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่งเสมาลือ020103
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่031004
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง06023029
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง060309
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่023934066
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่021205
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0416011
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว110507
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว030306
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว020507
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่021205
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่05010015
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่020507
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่100203
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่020305
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0844016
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว030104
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว012205
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่050308
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0419014
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0916016
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0747018
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0616013
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง2616015
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย01012013
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง000404
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง040408
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย0714012
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย061209
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่งดงคำเดือย020305
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่งดงคำเดือย02010012
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่งดงคำเดือย030306
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่งดงคำเดือย030205
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0735015
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่งดงคำเดือย011406
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่งพระมงคลมิ่งเมือง021205
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง06012018
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง031307
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง050106
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0825015
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง010405
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง022217
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง021407
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0704011
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง020305
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง010405
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อดงคำเดือย01412017
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อดงคำเดือย01301014
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน01014015
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน060309
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน041207
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน010203
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0927018
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน010607
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม020305
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0226010
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม010405
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม012508
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม020305
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน01817127
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน030205
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน030306
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน040206
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน030205
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม030508
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0914014
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0616013
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้040105
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0307010
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้120205
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0506011
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้100304
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้020204
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม070007
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0723012
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม01146021
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้030317
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0536115
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้010304
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้030003
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้024107
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วยนาวังกุดปลาดุก060107
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้020305
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้022307
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลานเทพนิมิต0608014
37010148 บ้านจานลานพนาจานลานเทพนิมิต0147012
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลานเทพนิมิต010102
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลานเทพนิมิต010203
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลานเทพนิมิต023207
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลานเทพนิมิต020305
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลานเทพนิมิต012205
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลานเทพนิมิต011204
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนาเทพนิมิต020103
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนาเทพนิมิต0507012
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพระเหลา030306
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพระเหลา030205
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพระเหลา0336012
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพระเหลา011204
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอนพระเหลา011406
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอนพระเหลา150107
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอนพระเหลา011103
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอนพระเหลา0517013
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอนพระเหลา030306
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอนพระเหลา020103
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอนพระเหลา030306
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอนพระเหลา012104
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม0613010
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม050409
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม020305
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม040105
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา03213018
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา100405
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา012306
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม021205
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม010203
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม01111013
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0508013
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา020406
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา001607
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา1308012
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา010405
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0309012
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม03110014
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม030508
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม030205
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา05014019
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา030306
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา030609
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา021104
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว010304
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์0927018
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์010001
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์020204
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์020305
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์040206
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน020204
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน120003
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน030306
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน04111016
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน010203
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย4322011
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย030205
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย030104
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย010102
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย041207
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน020204
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน000303
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน021205
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน020305
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน010506
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน040307
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน010203
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์05311019
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์031206
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์031105
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์070209
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย060107
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย020103
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย021104
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย150309
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย010607
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย03012015
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย020103
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน130105
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน030306
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน020204
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน010304
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์011103
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์020305
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์010102
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์0407011
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบังเสมาลือ050409
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบังเสมาลือ030003
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบังพระศรีเจริญรัตน์020103
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบังเสมาลือ020305
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบังเสมาลือ041308
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบังเสมาลือ010304
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยางลือชัย1306010
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยางลือชัย041308
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลางลือชัย0317011
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลางลือชัย030407
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลางลือชัย020709
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือยเสมาลือ04312019
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือยเสมาลือ020709
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย110507
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย020507
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมดลือชัย020002
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ030104
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ04210016
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ040206
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ020305
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจลือชัย020002
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจลือชัย030104
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจลือชัย010304
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อดงคำเดือย041207
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH