ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายต่ำกว่าอนุปริญญาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0226010
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก010102
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก020103
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก0552012
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก010203
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย040105
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย020204
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย010809
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย0508013
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย051208
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย010102
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้060309
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้0624012
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้050207
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้010102
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้010001
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้010102
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย030205
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย020305
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย020103
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย001001
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย020507
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย051006
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้0901010
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้011608
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้010102
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้013509
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้010304
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้021104
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้030104
37010031 บ้านนายมเมืองนายมลำเซบาย0703010
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายมลำเซบาย0316010
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายมลำเซบาย040105
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายมลำเซบาย020204
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก021407
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก041005
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก020002
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก031105
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก040004
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้าลำเซบาย011103
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้าลำเซบาย042107
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้าลำเซบาย100102
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้าลำเซบาย040206
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีกลำเซบาย010102
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีกลำเซบาย040206
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีกลำเซบาย040307
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีกลำเซบาย010809
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์ป่าดงใหญ่ลำเซบาย010102
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง001203
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง030407
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง020305
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง021104
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง0524011
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง020204
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง0812011
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง020103
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง050106
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่งเสมาลือ020103
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่021003
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง06019025
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง050207
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่024929062
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่021104
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0515011
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว110406
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว030205
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว020507
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่021205
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0509014
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่010304
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่100001
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่020204
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0943016
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว030104
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว002103
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่050308
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่0417012
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0806014
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0647017
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว0615012
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง2914016
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย0902011
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง000404
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง050207
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย051107
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย061209
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่งดงคำเดือย020305
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่งดงคำเดือย02010012
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่งดงคำเดือย020406
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่งดงคำเดือย030205
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่งดงคำเดือย0634013
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่งดงคำเดือย021407
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่งพระมงคลมิ่งเมือง021205
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง0909018
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง031206
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง050106
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง0824014
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง010405
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง032319
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง021407
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง060309
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง010304
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง010203
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อดงคำเดือย0910010
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อดงคำเดือย01001011
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0903012
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0712010
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน040105
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน010203
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน0916016
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน010607
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม020103
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0226010
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม010506
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม022408
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม030205
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน01607124
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน020204
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน030205
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน040206
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน030104
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม040408
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0704011
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้040509
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้040206
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0307010
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้120205
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้0506011
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้110406
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้020204
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม070108
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0823013
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม0634013
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้030317
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้0636116
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้010203
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้020002
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้043209
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วยนาวังกุดปลาดุก060107
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้010304
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้022307
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลานเทพนิมิต0608014
37010148 บ้านจานลานพนาจานลานเทพนิมิต0154010
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลานเทพนิมิต010102
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลานเทพนิมิต030205
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลานเทพนิมิต033107
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลานเทพนิมิต020305
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลานเทพนิมิต022105
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลานเทพนิมิต010203
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนาเทพนิมิต010001
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนาเทพนิมิต0607013
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพระเหลา040206
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพระเหลา031105
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพระเหลา0336012
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพระเหลา011204
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอนพระเหลา012205
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอนพระเหลา150107
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอนพระเหลา021104
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอนพระเหลา0627015
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอนพระเหลา030407
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอนพระเหลา040004
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอนพระเหลา030306
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอนพระเหลา012003
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม051309
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม050409
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม030205
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม040105
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา0429015
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา100304
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา022307
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม021104
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม000101
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม01110012
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0608014
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา020204
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา001607
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0307010
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา010304
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา0506011
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม0319013
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม030609
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม030205
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา0608014
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา030306
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา030609
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา032106
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว010304
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์01025017
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์010102
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์010102
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์020204
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์040206
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน020002
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน110002
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน040307
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน16110018
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน010203
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย4312010
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย031004
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย030104
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย010001
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย051107
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน020103
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน000202
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน030205
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน020204
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน030407
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน040307
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน010102
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์0439016
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์021104
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์031004
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์060208
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย060107
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย020103
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย020103
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย150309
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย010506
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย0409013
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย030003
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน130105
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน030306
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน010001
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน010203
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์011103
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์020103
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์010001
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์040509
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบังเสมาลือ150309
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบังเสมาลือ030003
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบังพระศรีเจริญรัตน์020103
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบังเสมาลือ020305
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบังเสมาลือ041207
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบังเสมาลือ010304
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยางลือชัย120306
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยางลือชัย041207
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลางลือชัย0316010
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลางลือชัย030306
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลางลือชัย020709
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือยเสมาลือ04312019
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือยเสมาลือ010708
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย130408
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย030407
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมดลือชัย020002
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ030104
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ0428014
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ040206
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ020103
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจลือชัย020002
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจลือชัย030104
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจลือชัย020204
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อดงคำเดือย061007
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH