ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

59

เพศชาย 17 /29%
เพศหญิง 42 /71%

ในโรงเรียน

1,954

เพศชาย 575 /29%
เพศหญิง 1379 /71%

ในสำนักงาน

90

ศึกษานิเทศก์17 /19%
เจ้าพนักงานธุรการ12 /13%
นักวิชาการศึกษา9 /10%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี8 /9%
นักการภารโรง5 /6%
ผู้อำนวยการกลุ่ม4 /4%
นักจัดการงานทั่วไป4 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว3 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ2 /2%
นิติกร1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

2,385

ครู1638 /69%
ผู้อำนวยการโรงเรียน265 /11%
เจ้าหน้าที่ธุรการ262 /11%
ครูอัตราจ้าง101 /4%
พนักงานราชการ65 /3%
ครูพี่เลี้ยง41 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน8 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

90

31 /34%
ชำนาญการ27 /30%
ชำนาญการพิเศษ15 /17%
ไม่มีวิทยฐานะ9 /10%
ปฏิบัติงาน8 /9%

ในโรงเรียน

2,385

ชำนาญการพิเศษ956 /40%
ไม่มีวิทยฐานะ828 /35%
431 /18%
ชำนาญการ147 /6%
ปฏิบัติงาน19 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

90

ปริญญาโท38 /42%
31 /34%
ปริญญาตรี15 /17%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /6%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,385

ปริญญาตรี1250 /52%
ปริญญาโท638 /27%
431 /18%
ต่ำกว่าอนุปริญญา35 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า22 /1%
ปริญญาเอก9 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH