ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

57

เพศชาย 13 /23%
เพศหญิง 44 /77%

ในโรงเรียน

1,785

เพศชาย 498 /28%
เพศหญิง 1287 /72%

ในสำนักงาน

84

ศึกษานิเทศก์20 /24%
เจ้าพนักงานธุรการ11 /13%
นักทรัพยากรบุคคล8 /10%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
นักการภารโรง5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป4 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
ผู้อำนวยการกลุ่ม3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
พนักงานราชการ1 /1%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%

ในโรงเรียน

2,327

ครู1567 /67%
ผู้อำนวยการโรงเรียน264 /11%
เจ้าหน้าที่ธุรการ252 /11%
ครูอัตราจ้าง112 /5%
พนักงานราชการ71 /3%
ครูพี่เลี้ยง45 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน5 /0%
2 /0%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

84

ชำนาญการ28 /33%
27 /32%
ชำนาญการพิเศษ12 /14%
ไม่มีวิทยฐานะ10 /12%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,327

ไม่มีวิทยฐานะ843 /36%
ชำนาญการพิเศษ778 /33%
542 /23%
ชำนาญการ140 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

84

ปริญญาโท35 /42%
27 /32%
ปริญญาตรี16 /19%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /6%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,327

ปริญญาตรี1167 /50%
ปริญญาโท559 /24%
542 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา32 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 /1%
ปริญญาเอก7 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH