ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

59

เพศชาย 15 /25%
เพศหญิง 44 /75%

ในโรงเรียน

1,854

เพศชาย 530 /29%
เพศหญิง 1324 /71%

ในสำนักงาน

86

ศึกษานิเทศก์21 /24%
เจ้าพนักงานธุรการ11 /13%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
นักวิชาการศึกษา7 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
นักการภารโรง5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
ผู้อำนวยการกลุ่ม4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป4 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
นิติกร1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

2,324

ครู1591 /68%
เจ้าหน้าที่ธุรการ255 /11%
ผู้อำนวยการโรงเรียน247 /11%
ครูอัตราจ้าง107 /5%
พนักงานราชการ68 /3%
ครูพี่เลี้ยง42 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

86

ชำนาญการ28 /33%
27 /31%
ชำนาญการพิเศษ15 /17%
ไม่มีวิทยฐานะ9 /10%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,324

ไม่มีวิทยฐานะ848 /36%
ชำนาญการพิเศษ840 /36%
470 /20%
ชำนาญการ142 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

86

ปริญญาโท38 /44%
27 /31%
ปริญญาตรี15 /17%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /6%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,324

ปริญญาตรี1201 /52%
ปริญญาโท589 /25%
470 /20%
ต่ำกว่าอนุปริญญา35 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า21 /1%
ปริญญาเอก8 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by [email protected]