ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

61

เพศชาย 15 /25%
เพศหญิง 46 /75%

ในโรงเรียน

1,852

เพศชาย 526 /28%
เพศหญิง 1326 /72%

ในสำนักงาน

91

ศึกษานิเทศก์21 /23%
เจ้าพนักงานธุรการ11 /12%
นักวิชาการศึกษา8 /9%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
นักการภารโรง5 /5%
ผู้อำนวยการกลุ่ม5 /5%
นักจัดการงานทั่วไป4 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว3 /3%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ3 /3%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นิติกร1 /1%

ในโรงเรียน

2,298

ครู1572 /68%
เจ้าหน้าที่ธุรการ259 /11%
ผู้อำนวยการโรงเรียน240 /10%
ครูอัตราจ้าง107 /5%
พนักงานราชการ64 /3%
ครูพี่เลี้ยง42 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

91

30 /33%
ชำนาญการ29 /32%
ชำนาญการพิเศษ16 /18%
ไม่มีวิทยฐานะ9 /10%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,298

ชำนาญการพิเศษ842 /37%
ไม่มีวิทยฐานะ841 /37%
446 /19%
ชำนาญการ145 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

91

ปริญญาโท40 /44%
30 /33%
ปริญญาตรี15 /16%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,298

ปริญญาตรี1195 /52%
ปริญญาโท593 /26%
446 /19%
ต่ำกว่าอนุปริญญา35 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า21 /1%
ปริญญาเอก8 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH