ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

55

เพศชาย 11 /20%
เพศหญิง 44 /80%

ในโรงเรียน

1,775

เพศชาย 493 /28%
เพศหญิง 1282 /72%

ในสำนักงาน

87

ศึกษานิเทศก์18 /21%
เจ้าพนักงานธุรการ11 /13%
นักทรัพยากรบุคคล9 /10%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
ผู้อำนวยการกลุ่ม5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
นักการภารโรง4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป4 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
นิติกร2 /2%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ1 /1%
พนักงานราชการ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ1 /1%

ในโรงเรียน

2,353

ครู1583 /67%
ผู้อำนวยการโรงเรียน261 /11%
เจ้าหน้าที่ธุรการ254 /11%
ครูอัตราจ้าง119 /5%
พนักงานราชการ75 /3%
ครูพี่เลี้ยง45 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน5 /0%
2 /0%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

87

32 /37%
ชำนาญการ27 /31%
ชำนาญการพิเศษ11 /13%
ไม่มีวิทยฐานะ10 /11%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,353

ไม่มีวิทยฐานะ838 /36%
ชำนาญการพิเศษ772 /33%
578 /25%
ชำนาญการ141 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

87

ปริญญาโท33 /38%
32 /37%
ปริญญาตรี17 /20%
ต่ำกว่าอนุปริญญา4 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,353

ปริญญาตรี1159 /49%
578 /25%
ปริญญาโท558 /24%
ต่ำกว่าอนุปริญญา32 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า19 /1%
ปริญญาเอก7 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH