วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย0005,8045,784 -20
ระดับประถมศึกษา00020,54320,490 -53
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0002,7122,604 -108
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม00029,05928,878 -181
ห้องเรียน0002,3892,344 -45