วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย005,8045,797 -75,582 -215
ระดับประถมศึกษา0020,54320,492 -5120,016 -476
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น002,7122,609 -1032,501 -108
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0000 -1030
รวม0029,05928,898 -16128,099 -799
ห้องเรียน002,3892,341 -482,352 11