วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2560 2561 2562 2563 2564

รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย00005,878
ระดับประถมศึกษา000020,650
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00002,700
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม000029,228
ห้องเรียน00002,387