จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,58220,0162,501-28,099
เตี้ย304877104-1,285
ค่อนข้างเตี้ย3981,022102-1,522
สูงตามเกณฑ์4,34015,8702,119-22,329
ค่อนข้างสูง2621,196113-1,571
สูง2781,05163-1,392
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด3312752-212
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย33--6
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย431-8
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์2510249-176
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-112-13
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง18--9
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1436--50
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย11--2
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย44--8
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์931--40
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1049--59
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย1---1
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์946--55
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-1--1
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด125429-95
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย215-8
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย274-13
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์84416-68
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-23-5
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสูง--1-1
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1321--34
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย12--3
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย43--7
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์815--23
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1335--48
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-4--4
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย22--4
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1125--36
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-2--2
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-2--2
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1933--52
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย42--6
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1327--40
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง12--3
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง12--3
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด348050-164
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย13--4
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย461-11
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์296741-137
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-34-7
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-14-5
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด319756-184
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย124-7
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย263-11
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์288149-158
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-6--6
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-2--2
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1363--76
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-3--3
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย18--9
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1248--60
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-1--1
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-3--3
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด810--18
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์88--16
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-2--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2481--105
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-4--4
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์2265--87
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง16--7
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง16--7
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3310349-185
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย121-4
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์298245-156
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง2151-18
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง132-6
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1685--101
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-1--1
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์1575--90
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-3--3
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง13--4
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1441--55
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย15--6
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์1230--42
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-2--2
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง11--2
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด214--16
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์-13--13
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง1---1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง1---1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1344--57
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-2--2
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย11--2
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์738--45
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง21--3
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง32--5
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1642--58
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย3---3
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1133--44
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-4--4
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง25--7
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1755--72
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-1--1
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1748--65
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-2--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-2--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-1--1
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย12--3
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1635--51
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง14--5
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด634--40
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย113--14
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย35--8
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์214--16
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-1--1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-1--1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1552--67
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย32--5
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย44--8
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์644--50
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง21--3
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-1--1
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3463--97
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย56--11
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย45--9
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์2347--70
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง12--3
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง13--4
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3310934-176
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย34--7
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย19--10
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์238834-145
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง53--8
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง15--6
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด23103--126
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย12--3
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย23--5
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์1982--101
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง110--11
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-6--6
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1033--43
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย1---1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย12--3
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์729--36
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-1--1
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง11--2
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด177543-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-101-11
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย321-6
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์135738-108
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-13-4
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง15--6
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2358--81
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย17--8
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์1947--66
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง21--3
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง13--4
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด23--5
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์13--4
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง1---1
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1760--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-2--2
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย12--3
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์1445--59
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง15--6
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง16--7
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด3088--118
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเตี้ย55--10
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย39--12
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์1766--83
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง26--8
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสูง32--5
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2185--106
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเตี้ย11--2
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย12--3
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์1770--87
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง210--12
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสูง-2--2
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1633--49
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเตี้ย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์1529--44
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-2--2
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสูง12--3
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด922--31
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเตี้ย1---1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย1---1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์717--24
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-2--2
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสูง-3--3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด31103--134
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย23--5
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย110--11
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์2478--102
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง38--11
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง14--5
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1229--41
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย-2--2
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์1125--36
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสูง12--3
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1351--64
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย-2--2
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์1144--55
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง21--3
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-3--3
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1049--59
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย1---1
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย42--6
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์540--45
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-4--4
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-3--3
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด619--25
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย11--2
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์516--21
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1628--44
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเตี้ย11--2
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์524--29
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง12--3
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสูง9---9
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด165419-89
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเตี้ย-14-5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย1-1-2
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์124314-69
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง23--5
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสูง17--8
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด916--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเตี้ย13--4
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย22--4
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์610--16
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสูง-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1637--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเตี้ย34--7
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย17--8
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์1220--32
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-3--3
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสูง-3--3
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด827--35
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเตี้ย-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์821--29
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสูง-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2643--69
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเตี้ย-4--4
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์2334--57
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง21--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสูง11--2
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2870--98
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเตี้ย12--3
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย13--4
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์2357--80
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่อนข้างสูง26--8
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสูง12--3
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด46127--173
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเตี้ย-3--3
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย17--8
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์38102--140
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง38--11
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสูง47--11
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด514--19
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-2--2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์57--12
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1586--101
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย-6--6
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย25--7
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1269--81
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง13--4
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-3--3
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1958--77
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย-6--6
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย24--6
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1438--52
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง17--8
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง23--5
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2061--81
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย32--5
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย23--5
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1449--63
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง12--3
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-5--5
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2146--67
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย-2--2
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย24--6
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1436--50
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง14--5
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง4---4
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2296--118
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย16--7
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย16--7
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1878--96
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง21--3
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-5--5
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2489--113
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย54--9
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย52--7
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1478--92
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-3--3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-2--2
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด3796--133
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย34--7
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย47--11
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์2877--105
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง24--6
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-4--4
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด832--40
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย53--8
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย21--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์126--27
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2483--107
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย13--4
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย31--4
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1966--85
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-8--8
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง15--6
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด514--19
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเตี้ย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสูงตามเกณฑ์510--15
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่อนข้างสูง-1--1
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสูง-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด320--23
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์318--21
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-2--2
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด109705--814
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย727--34
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย1145--56
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์89550--639
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-47--47
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง236--38
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด26185--211
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย411--15
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย27--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์20160--180
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-3--3
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-4--4
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3401,682--2,022
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย420--24
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย1243--55
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์2681,288--1,556
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง25158--183
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง31173--204
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1031--41
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย11--2
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์922--31
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-1--1
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-3--3
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3088--118
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย31--4
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย23--5
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์2464--88
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง113--14
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-7--7
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1876--94
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย13--4
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย14--5
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์1563--78
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง16--7
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย11--2
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์1326--39
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง16--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-2--2
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2068--88
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย212--14
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-7--7
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์1747--64
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง11--2
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-1--1
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3495--129
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย25--7
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย14--5
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์2978--107
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง25--7
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-3--3
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด198452-155
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย431-8
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-35-8
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์146440-118
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-102-12
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง144-9
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1885--103
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย21--3
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย26--8
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์1469--83
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-4--4
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-5--5
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด730--37
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์726--33
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-1--1
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด528--33
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์524--29
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-2--2
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4411333-190
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย214-7
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-61-7
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์409928-167
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง-3--3
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง24--6
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด637--43
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย-3--3
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์627--33
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง-2--2
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-1--1
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2035--55
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย-2--2
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย12--3
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์1830--48
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง11--2
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1645--61
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย12--3
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย1---1
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์1339--52
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง1---1
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-4--4
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3812644-208
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย184-13
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย5103-18
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์3110035-166
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-51-6
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง131-5
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด299971-199
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย232-7
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย376-16
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์228260-164
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง133-7
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง14--5
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3311060-203
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย-3--3
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย121-4
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์319855-184
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง123-6
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-51-6
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3596--131
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย12--3
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์3082--112
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง16--7
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง33--6
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด5511449-218
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย863-17
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย5185-28
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์398640-165
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง121-4
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง22--4
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด49163--212
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเตี้ย911--20
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย712--19
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์32135--167
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง14--5
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสูง-1--1
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2153--74
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย15--6
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย14--5
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1942--61
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-2--2
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1985--104
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย15--6
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย57--12
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1368--81
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-1--1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-4--4
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด197330-122
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเตี้ย-51-6
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย24--6
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์175828-103
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-4--4
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสูง-21-3
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5825878-394
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเตี้ย575-17
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย4151-20
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์4821867-333
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง1124-17
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสูง-61-7
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2561--86
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเตี้ย12--3
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย36--9
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์1649--65
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง23--5
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสูง31--4
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5922294-375
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเตี้ย2319-42
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย9292-40
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์4514680-271
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง3123-18
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยสูง-4--4
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด844--52
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเตี้ย-1--1
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย22--4
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์430--34
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-8--8
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยสูง23--5
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1637--53
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเตี้ย12--3
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย47--11
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์1126--37
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-2--2
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสูง-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด268432-142
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเตี้ย432-9
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย177-15
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์216922-112
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-51-6
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยสูง-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1760--77
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเตี้ย24--6
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย85--13
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์744--51
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-7--7
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยสูง-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1045--55
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย21--3
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์839--47
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-3--3
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองสูง-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด95341133-569
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย-104-14
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย5202-27
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์82264119-465
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง5264-35
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง3214-28
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2249--71
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย66--12
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย44--8
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1238--50
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-1--1
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2331--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย44--8
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย2---2
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1726--43
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-1--1
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด226118-101
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย-12-3
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย162-9
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์205014-84
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง12--3
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-2--2
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด57189--246
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย512--17
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย511--16
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์45150--195
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง210--12
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-6--6
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด32136--168
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย63--9
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย45--9
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์17112--129
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง310--13
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง26--8
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1970--89
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย-3--3
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1960--79
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-3--3
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-1--1
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2876--104
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย64--10
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย12--3
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์2065--85
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง14--5
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-1--1
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2085--105
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย-3--3
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย34--7
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1769--86
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-4--4
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-5--5
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1064--74
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย-4--4
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย22--4
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์746--53
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง14--5
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-8--8
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2711335-175
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเตี้ย15--6
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย-73-10
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์269429-149
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-53-8
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยสูง-2--2
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด3910334-176
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเตี้ย354-12
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย381-12
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์327825-135
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง164-11
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยสูง-6--6
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด3910139-179
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-41-5
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย122-5
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์278631-144
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง643-13
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง552-12
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด155914-88
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-5--5
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์54414-63
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง25--7
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง81--9
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1658--74
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย24--6
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย35--8
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์1146--57
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-3--3
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด219--21
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-8--8
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์210--12
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด4710347-197
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย111--12
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย644-14
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์328242-156
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง221-5
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง64--10
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2360--83
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย52--7
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย13--4
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์1748--65
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-3--3
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-4--4
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด842--50
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย-2--2
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์835--43
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-4--4
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3411056-200
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย2-2-4
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย563-14
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์279349-169
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-5--5
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-62-8
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1529--44
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย1---1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์1325--38
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-3--3
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง1---1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2459--83
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย-1--1
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย22--4
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์2252--74
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-1--1
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-3--3
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1546--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย23--5
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย15--6
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์1236--48
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-2--2
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด110655--765
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย1066--76
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย1721--38
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์72474--546
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง546--51
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง648--54
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด636--42
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย1---1
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์525--30
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-2--2
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-9--9
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1250--62
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย15--6
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย22--4
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์939--48
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-3--3
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-1--1
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1638--54
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-1--1
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์531--36
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง53--8
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง63--9
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1134--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย28--10
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย24--6
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์721--28
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-1--1
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2874--102
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย26--8
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย-5--5
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์2358--81
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง21--3
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง14--5
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1910444-167
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย164-11
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย-45-9
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์188933-140
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-32-5
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-2--2
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด226029-111
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-2--2
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย--1-1
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์225028-100
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-4--4
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-4--4
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1038--48
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย12--3
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์530--35
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง13--4
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง32--5
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2391--114
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย55--10
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย25--7
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์1472--86
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง25--7
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-4--4
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1350--63
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-4--4
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย12--3
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์639--45
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-3--3
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง62--8
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2994--123
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย53--8
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย56--11
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์1974--93
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-5--5
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-6--6
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1777--94
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-1--1
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์1465--79
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง36--9
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-5--5
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด529--34
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์527--32
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-2--2
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2156--77
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย55--10
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย42--6
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์447--51
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง21--3
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง61--7
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3616558-259
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย5135-23
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย7141-22
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์2413151-206
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-4--4
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-31-4
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด82270112-464
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย-71-8
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย693-18
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์7021098-378
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง4275-36
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง2175-24
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1467--81
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-2--2
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์1354--67
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-5--5
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง13--4
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด228452-158
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย2-2-4
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย333-9
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์147342-129
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง134-8
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง251-8
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด-14--14
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์-12--12
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-1--1
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-1--1
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด521--26
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-1--1
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย1---1
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์419--23
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-1--1
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด207925-124
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย--3-3
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย132-6
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์186420-102
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-7--7
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง15--6
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด534--39
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเตี้ย-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์426--30
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง14--5
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกสูง-4--4
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด728--35
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย11--2
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์525--30
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง1---1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1678--94
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์359--62
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง310--13
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง108--18
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด198727-133
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเตี้ย110--11
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย273-12
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์156121-97
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง161-8
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตสูง-32-5
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด348051-165
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเตี้ย14--5
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย43--7
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์276848-143
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง222-6
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตสูง-31-4
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด820--28
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเตี้ย-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย11--2
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์717--24
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง-2--2
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตสูง-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด619--25
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเตี้ย-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์615--21
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง-1--1
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตสูง-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด2057--77
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเตี้ย32--5
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์1649--65
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง13--4
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตสูง-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1739--56
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเตี้ย-1--1
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์1628--44
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง14--5
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตสูง-6--6
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด2359--82
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเตี้ย11--2
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย42--6
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์1751--68
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง12--3
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตสูง-3--3
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด421--25
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเตี้ย-1--1
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย11--2
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์219--21
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง1---1
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตสูง-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด439--43
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเตี้ย-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์437--41
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง-2--2
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตสูง-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด44184--228
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเตี้ย-10--10
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย28--10
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์40150--190
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง28--10
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตสูง-8--8
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2051--71
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเตี้ย-1--1
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-6--6
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์1932--51
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่อนข้างสูง-6--6
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาสูง16--7
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1951--70
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเตี้ย13--4
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย3---3
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์1446--60
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-1--1
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาสูง11--2
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด268737-150
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเตี้ย132-6
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-7--7
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์247232-128
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่อนข้างสูง133-7
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาสูง-2--2
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด717--24
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเตี้ย-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย11--2
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์414--18
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่อนข้างสูง-1--1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาสูง21--3
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด960--69
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาเตี้ย16--7
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย12--3
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์749--56
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-1--1
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาสูง-2--2
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1151--62
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาเตี้ย2---2
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย16--7
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์845--53
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาสูง-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1532--47
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาเตี้ย-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์1327--40
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่อนข้างสูง22--4
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาสูง-1--1
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด178335-135
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาเตี้ย-81-9
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย172-10
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์166329-108
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-12-3
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาสูง-41-5
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2567--92
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาเตี้ย11--2
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย11--2
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์2052--72
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่อนข้างสูง37--10
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาสูง-6--6
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด924--33
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาเตี้ย-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์79--16
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่อนข้างสูง17--8
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาสูง18--9
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด539--44
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาเตี้ย-3--3
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย13--4
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์331--34
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-1--1
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาสูง11--2
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด930--39
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาเตี้ย-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย14--5
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์724--31
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-2--2
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาสูง1---1
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2265--87
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย11--2
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย23--5
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1853--71
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-3--3
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง15--6
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1966--85
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-4--4
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1656--72
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง22--4
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง11--2
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1442--56
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-3--3
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย13--4
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1335--48
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-1--1
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1335--48
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1133--44
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง1---1
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง11--2
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด6620474-344
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย116-8
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย5121-18
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์5216965-286
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง1132-16
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง79--16
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด846--54
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-25--25
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย-6--6
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์815--23
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1241--53
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย1---1
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์735--42
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง22--4
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง24--6
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1851--69
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย27--9
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย25--7
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1436--50
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-2--2
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-1--1
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1119--30
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-2--2
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์912--21
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง21--3
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-2--2
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด4918058-287
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย473-14
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย1132-16
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์4314946-238
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-73-10
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง144-9
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด256032-117
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย241-7
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย222-6
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์195226-97
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง123-6
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง1---1
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด3581--116
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย61--7
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย32--5
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์2565--90
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง17--8
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-6--6
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด33114--147
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย27--9
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย45--9
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์2790--117
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-7--7
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-5--5
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด19618-88
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย21--3
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย111-3
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์16517-74
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-1--1
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-7--7
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1629--45
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย1---1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1425--39
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง11--2
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-3--3
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด55222--277
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย620--26
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย216--18
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์45160--205
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง111--12
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง115--16
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2410033-157
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-12-3
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์138328-124
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง682-16
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง551-11
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด26130--156
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-1--1
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย16--7
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์25103--128
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-11--11
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-9--9
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด523--28
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์318--21
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง22--4
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5820988-355
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย132-6
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย6114-21
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์4216770-279
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง4148-26
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง5144-23
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1780--97
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย24--6
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1573--88
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1555--70
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-3--3
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย11--2
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1349--62
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง12--3
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด2144--65
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย24--6
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย32--5
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1532--47
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-2--2
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง14--5
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด915--24
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย-1--1
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์711--18
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง11--2
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง12--3
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2211046-178
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย3---3
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์178742-146
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-104-14
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง212--14
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1733--50
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1624--40
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง14--5
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-5--5
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1535--50
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1430--44
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง11--2
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-2--2
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด849--57
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-8--8
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย111--12
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์730--37
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2458--82
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย24--6
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์2144--65
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-5--5
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง11--2
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด425--29
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย1---1
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์322--25
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-3--3
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด819--27
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย1---1
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย12--3
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์314--17
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง21--3
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง12--3
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด2167--88
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1851--69
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง33--6
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-13--13
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด4210856-206
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย151-7
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์328550-167
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง764-17
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง2121-15
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด640--46
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์530--35
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง12--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด207424-118
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย312-6
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-41-5
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์175619-92
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-9--9
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-42-6
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1332--45
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์1227--39
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง13--4
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด632--38
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์628--34
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-2--2
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-1--1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด733--40
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์429--33
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง32--5
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด30108--138
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย35--8
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย24--6
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์2291--113
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-2--2
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง36--9
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1233--45
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย1---1
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1128--39
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-3--3
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด220--22
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์217--19
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-2--2
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-1--1
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1543--58
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-1--1
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์228--30
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-9--9
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง133--16
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด331--34
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-2--2
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์326--29
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-1--1
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-1--1
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด104521-76
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-2--2
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์83220-60
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง24--6
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-51-6
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด2367--90
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย11--2
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย44--8
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1761--78
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง11--2
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด631--37
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย11--2
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์329--32
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง1---1
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง11--2
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด97329--426
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-19--19
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย513--18
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์66261--327
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง1615--31
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง1021--31
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2368--91
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-1--1
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย21--3
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์2062--82
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-3--3
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง11--2
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด621--27
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย12--3
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย11--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์415--19
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-2--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-1--1
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1255--67
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย12--3
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย12--3
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์851--59
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง1---1
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง1---1
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด834--42
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์720--27
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-7--7
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง15--6
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1133--44
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-3--3
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์1126--37
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-2--2
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-1--1
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด512--17
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์310--13
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง22--4
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1780--97
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย13--4
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์1659--75
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-7--7
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-8--8
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด163223-71
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย112-4
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์152818-61
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-21-3
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-12-3
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด3211352-197
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย342-9
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย292-13
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์248842-154
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง283-13
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง143-8
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด17--8
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-1--1
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์16--7
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1863--81
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย1---1
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1650--66
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง14--5
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-5--5
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1354--67
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-1--1
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย12--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1048--58
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-3--3
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง2---2
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด232--34
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์228--30
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1777--94
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-3--3
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย13--4
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1564--79
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง15--6
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-2--2
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด746--53
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-1--1
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย15--6
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์536--41
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-1--1
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง13--4
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด927--36
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-1--1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย14--5
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์721--28
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-1--1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง1---1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2665--91
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-1--1
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์2445--69
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง18--9
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง110--11
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด36132--168
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย11--2
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย31--4
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์28100--128
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง215--17
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง215--17
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด307337-140
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-22-4
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย18--9
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์295832-119
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-32-5
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือสูง-21-3
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด418--22
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์416--20
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-2--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือสูง-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด932--41
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย22--4
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย22--4
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์527--32
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-1--1
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์สูง-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด322--25
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-8--8
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย1---1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์213--15
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือสูง-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2564--89
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-5--5
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย24--6
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์2252--74
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-2--2
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือสูง11--2
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1028--38
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-2--2
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์922--31
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-3--3
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือสูง11--2
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด2183--104
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยเตี้ย32--5
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-9--9
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์1666--82
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง24--6
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยสูง-2--2
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด32100--132
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยเตี้ย-1--1
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์2279--101
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง610--16
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยสูง46--10
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด3996--135
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยเตี้ย-14--14
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-7--7
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์3467--101
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง36--9
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยสูง22--4
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1458--72
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยเตี้ย-1--1
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์1351--64
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง11--2
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยสูง-2--2
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด214821-90
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยเตี้ย-1--1
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์164120-77
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง53--8
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยสูง-21-3
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด81330113-524
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือเตี้ย342-9
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย473-14
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์6426289-415
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง33011-44
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือสูง7278-42
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2211647-185
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-22-4
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-62-8
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์148740-141
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง5133-21
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือสูง38--11
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด50112--162
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเตี้ย110--11
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย710--17
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์3585--120
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง32--5
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสูง45--9
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1646--62
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเตี้ย-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์1334--47
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง27--9
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสูง15--6
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด713--20
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยเตี้ย-1--1
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย12--3
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์59--14
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง11--2
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยสูง-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด714--21
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือเตี้ย1---1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย1---1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์513--18
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือสูง-1--1
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1513747-199
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือเตี้ย173-11
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-72-9
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์1210939-160
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง172-10
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือสูง171-9
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1038--48
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-2--2
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย13--4
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์832--40
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-1--1
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือสูง1---1
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1142--53
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์1139--50
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-1--1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือสูง-2--2
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด411--15
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยเตี้ย-1--1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์47--11
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง-2--2
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยสูง-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด925--34
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยเตี้ย-1--1
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย12--3
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์820--28
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง-1--1
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยสูง-1--1
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด745--52
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยเตี้ย-2--2
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์540--45
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง12--3
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยสูง11--2
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด40161--201
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยเตี้ย46--10
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย711--18
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์27135--162
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง13--4
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยสูง16--7
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----


230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH