จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,78420,4902,604-28,878
เตี้ย4541,212118-1,784
ค่อนข้างเตี้ย4121,299149-1,860
สูงตามเกณฑ์4,36915,9912,198-22,558
ค่อนข้างสูง2691,04295-1,406
สูง28094644-1,270
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4412052-216
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย361-10
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย182-11
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์3810247-187
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง212-5
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-3--3
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1233--45
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์1129--40
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง11--2
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-1--1
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1653--69
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย11--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย21--3
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์1351--64
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด96829-106
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย364-13
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย151-7
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์55422-81
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-12-3
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-2--2
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด823--31
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย12--3
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์619--25
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง11--2
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1337--50
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย14--5
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1031--41
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง1---1
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง12--3
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2038--58
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย33--6
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย22--4
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1530--45
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-2--2
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-1--1
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด348858-180
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย452-11
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย9122-23
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์206551-136
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง152-8
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-11-2
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3910056-195
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย8106-24
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย6167-29
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์257343-141
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-1--1
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1669--85
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-5--5
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย24--6
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1456--70
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-1--1
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-3--3
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด517--22
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-1--1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย21--3
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์312--15
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-1--1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-2--2
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2785--112
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-5--5
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย12--3
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์2466--90
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง13--4
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง19--10
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4310156-200
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย21--3
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-13-4
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์388549-172
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง3101-14
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-43-7
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3179--110
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย11--2
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย12--3
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์2769--96
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง14--5
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง13--4
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1340--53
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย14--5
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-5--5
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์1224--36
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-3--3
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-4--4
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด112--13
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย1---1
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์-10--10
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1145--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย11--2
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์741--48
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง1---1
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง21--3
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1343--56
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย32--5
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1035--45
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-1--1
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-5--5
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1758--75
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย11--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1651--67
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-2--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-2--2
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1241--53
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย1---1
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1135--46
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-4--4
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1326--39
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย87--15
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย41--5
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์-18--18
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง1---1
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1859--77
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย37--10
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์1048--58
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง51--6
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3255--87
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเตี้ย11--2
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างเตี้ย12--3
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูงตามเกณฑ์2743--70
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยค่อนข้างสูง24--6
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสูง15--6
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4611943-208
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย8385-51
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย6217-34
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์325829-119
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-1--1
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-12-3
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด22102--124
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-2--2
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย-5--5
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์2187--108
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง13--4
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-5--5
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1137--48
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย73--10
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย33--6
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์125--26
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-3--3
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-3--3
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด217643-140
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-103-13
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย1121-14
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์194937-105
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง142-7
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-1--1
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2062--82
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย28--10
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย35--8
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์1547--62
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-1--1
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-1--1
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด511--16
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-2--2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย2---2
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์39--12
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1964--83
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เตี้ย-11--11
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างเตี้ย18--9
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูงตามเกณฑ์1744--61
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ค่อนข้างสูง-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สูง11--2
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด26104--130
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเตี้ย13--4
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย110--11
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์2381--104
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง18--9
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสูง-2--2
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2696--122
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเตี้ย-12--12
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-7--7
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์2371--94
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง13--4
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสูง23--5
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1538--53
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเตี้ย-1--1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย1---1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์1335--48
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสูง11--2
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด727--34
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเตี้ย1---1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์623--29
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสูง-3--3
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4292--134
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย-10--10
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-6--6
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์3765--102
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง36--9
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง25--7
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1332--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย-2--2
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์1126--37
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง1---1
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสูง13--4
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์1636--52
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-2--2
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง23--5
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1344--57
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์1131--42
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง16--7
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง15--6
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด331--34
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเตี้ย16--7
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย13--4
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์122--23
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสูง-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1023--33
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเตี้ย-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์-19--19
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง12--3
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสูง91--10
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด215420-95
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเตี้ย153-9
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย141-6
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์183716-71
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง15--6
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสูง-3--3
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด626--32
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเตี้ย-6--6
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย13--4
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์516--21
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสูง-1--1
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเตี้ย519--24
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย28--10
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์1115--26
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสูง-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด323--26
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเตี้ย-2--2
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย11--2
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์219--21
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสูง-1--1
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2541--66
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเตี้ย23--5
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์1034--44
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง61--7
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสูง7---7
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2576--101
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเตี้ย311--14
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย14--5
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์2059--79
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสูง11--2
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด41120--161
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเตี้ย-2--2
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่อนข้างเตี้ย26--8
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสูงตามเกณฑ์2994--123
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายค่อนข้างสูง614--20
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสูง44--8
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด315--18
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย1---1
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์212--14
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2578--103
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย-6--6
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย22--4
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์2367--90
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-2--2
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-1--1
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1862--80
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย-2--2
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1741--58
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง17--8
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-9--9
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1768--85
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย11--2
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย22--4
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1452--66
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-5--5
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-8--8
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1947--66
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย15--6
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย22--4
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1538--53
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-1--1
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง11--2
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2399--122
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย15--6
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย-6--6
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์2179--100
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง14--5
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-5--5
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2694--120
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย53--8
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย23--5
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์1982--101
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-3--3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-3--3
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด45100--145
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย-5--5
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย21--3
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์3484--118
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง48--12
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง52--7
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1237--49
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย22--4
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย31--4
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์728--35
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-3--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-3--3
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2970--99
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย14--5
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย34--7
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์2054--74
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-8--8
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง5---5
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด813--21
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเตี้ย13--4
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่อนข้างเตี้ย11--2
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสูงตามเกณฑ์69--15
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือค่อนข้างสูง-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสูง-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด425--29
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์419--23
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-1--1
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-5--5
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด107731--838
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย1319--32
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย735--42
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์78595--673
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง541--46
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง441--45
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด29176--205
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย915--24
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย422--26
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์16135--151
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-3--3
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสูง-1--1
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2731,666--1,939
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย313--16
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย436--40
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์2031,268--1,471
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง35164--199
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง28185--213
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1131--42
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย34--7
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-5--5
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์720--27
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง12--3
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2897--125
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย510--15
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย112--13
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์2269--91
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง-2--2
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-4--4
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1873--91
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย12--3
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-5--5
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์1763--80
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง-3--3
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1336--49
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย1---1
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์1126--37
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง14--5
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-5--5
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2468--92
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย18--9
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย18--9
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์2250--72
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง-1--1
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-1--1
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2986--115
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย51--6
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย45--9
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์2074--94
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-4--4
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-2--2
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด248544-153
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย212-5
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย211-4
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์176635-118
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง153-9
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง2123-17
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด19102--121
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย18--9
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย48--12
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์1479--93
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-4--4
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-3--3
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด728--35
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์623--29
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง14--5
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-1--1
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1131--42
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย-3--3
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย43--7
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์624--30
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-1--1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง1---1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4311338-194
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย4114-19
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย292-13
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์359232-159
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง11--2
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง1---1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย13--4
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์1328--41
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง-3--3
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง12--3
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1641--57
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย22--4
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย24--6
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์1134--45
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง1---1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-1--1
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1951--70
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย-2--2
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์1941--60
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-2--2
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง-5--5
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด4211655-213
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เตี้ย456-15
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างเตี้ย533-11
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูงตามเกณฑ์3210343-178
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ค่อนข้างสูง-52-7
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สูง1-1-2
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด489269-209
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย-23-5
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย241-7
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์407761-178
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง354-12
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง34--7
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3211163-206
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย171-9
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย154-10
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์309355-178
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง-42-6
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง-21-3
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3094--124
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย-1--1
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย13--4
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์2682--108
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง15--6
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง23--5
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด4012641-207
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย11182-31
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย9134-26
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์189034-142
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง141-6
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง11--2
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด59160--219
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเตี้ย1327--40
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย1217--29
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์34114--148
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-1--1
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสูง-1--1
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2354--77
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย12--3
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย12--3
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์2147--68
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-1--1
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-2--2
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1983--102
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย-2--2
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1772--89
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง14--5
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง14--5
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด208027-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเตี้ย23--5
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย141-6
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์166624-106
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง141-6
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสูง-31-4
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด6527575-415
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเตี้ย10144-28
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย11309-50
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์4322162-326
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง13--4
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสูง-7--7
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2254--76
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเตี้ย1---1
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย12--3
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์1746--63
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-4--4
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสูง32--5
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5123397-381
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเตี้ย2313-36
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย43210-46
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์4116181-283
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง373-13
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยสูง12--3
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1248--60
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเตี้ย22--4
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์838--46
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-4--4
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยสูง21--3
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1243--55
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเตี้ย-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์1233--45
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-6--6
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสูง-3--3
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด277830-135
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเตี้ย212-5
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย-11-2
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์246425-113
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง132-6
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยสูง-9--9
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2765--92
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเตี้ย17--8
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย56--11
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์2151--72
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-1--1
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยสูง-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1356--69
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเตี้ย94--13
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างเตี้ย-7--7
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองสูงตามเกณฑ์243--45
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองค่อนข้างสูง-2--2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองสูง2---2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด118353112-583
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย4135-22
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย14256-45
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์9128097-468
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง7163-26
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง2191-22
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1847--65
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย-3--3
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย15--6
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1636--52
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-2--2
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง11--2
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2430--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย22--4
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย12--3
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์2125--46
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-1--1
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด186921-108
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย141-6
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย-72-9
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์165418-88
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง14--5
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด51181--232
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย618--24
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย416--20
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์41140--181
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-5--5
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-2--2
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด37136--173
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย1---1
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์32114--146
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง212--14
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง26--8
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2368--91
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย11--2
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย14--5
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1856--74
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-1--1
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง36--9
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1986--105
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย45--9
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย-7--7
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1570--85
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง-2--2
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-2--2
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด3281--113
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย413--17
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย59--14
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์2259--81
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง1---1
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1262--74
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเตี้ย-2--2
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงสูงตามเกณฑ์1040--50
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงค่อนข้างสูง16--7
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงสูง112--13
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด3411428-176
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเตี้ย14--5
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย153-9
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์299823-150
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง151-7
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยสูง221-5
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด4910540-194
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเตี้ย17123-32
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย9153-27
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์237633-132
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-2--2
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยสูง--1-1
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด389728-163
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-2--2
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย211-4
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์337924-136
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง351-9
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-102-12
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด206622-108
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย582-15
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย3171-21
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์123818-68
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-2--2
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-11-2
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1558--73
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย517--22
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย215--17
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์826--34
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด618--24
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-7--7
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย24--6
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์47--11
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด4610652-204
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-72-9
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย4142-20
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์328144-157
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง513-9
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง531-9
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2263--85
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย14--5
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย33--6
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์1847--65
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-6--6
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-3--3
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1345--58
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย-4--4
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย13--4
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์1135--46
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง12--3
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-1--1
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3511450-199
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย-22-4
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย671-14
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์299643-168
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-41-5
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-53-8
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด835--43
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย11--2
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์629--35
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง13--4
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-2--2
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2263--85
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย13--4
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย22--4
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์1852--70
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง14--5
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-2--2
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1348--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย317--20
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย-11--11
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์820--28
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง1---1
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง1---1
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด101622--723
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย1950--69
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย829--37
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์43500--543
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง724--31
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง2419--43
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด939--48
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-2--2
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์728--35
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง15--6
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง11--2
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1649--65
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย16--7
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย11--2
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์1342--55
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง1---1
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2040--60
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์1731--48
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง24--6
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง13--4
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1232--44
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเตี้ย81--9
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างเตี้ย32--5
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูงตามเกณฑ์129--30
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนค่อนข้างสูง-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสูง-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2086--106
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย23--5
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์1769--86
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง14--5
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-7--7
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด299954-182
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย144-9
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย264-12
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์258144-150
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง172-10
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-1--1
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด205530-105
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย21--3
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์144530-89
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง13--4
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง36--9
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1142--53
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-12--12
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์326--29
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง8---8
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2386--109
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย33--6
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย23--5
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์1764--81
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง18--9
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-8--8
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1350--63
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-15--15
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย27--9
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์928--37
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง2---2
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด32106--138
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย519--24
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย615--21
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์2170--91
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-1--1
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-1--1
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2284--106
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย32--5
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย16--7
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์1668--84
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-5--5
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง23--5
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด929--38
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์823--31
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-2--2
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง14--5
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1666--82
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย510--15
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย28--10
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์948--57
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด4216857-267
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย5278-40
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย8258-41
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์2611341-180
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง32--5
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง-1--1
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด76298130-504
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเตี้ย142-7
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างเตี้ย197-17
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูงตามเกณฑ์64248115-427
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามค่อนข้างสูง5184-27
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสูง5192-26
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1171--82
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-1--1
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์856--64
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง26--8
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง16--7
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด198958-166
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย--2-2
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์177053-140
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง183-12
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง111--12
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด215--17
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์212--14
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-3--3
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด426--30
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-3--3
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย11--2
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์321--24
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-1--1
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด217627-124
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย-42-6
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย363-12
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์166522-103
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง11--2
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง1---1
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด934--43
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกเตี้ย49--13
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่อนข้างเตี้ย-8--8
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกสูงตามเกณฑ์516--21
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกค่อนข้างสูง-1--1
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกสูง-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด530--35
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย11--2
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-7--7
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์419--23
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง-2--2
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด2177--98
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เตี้ย1---1
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างเตี้ย-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูงตามเกณฑ์1565--80
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ค่อนข้างสูง46--10
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สูง16--7
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด308225-137
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตเตี้ย372-12
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย253-10
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์246518-107
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง132-6
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตสูง-2--2
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด259055-170
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตเตี้ย171-9
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย532-10
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์187650-144
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง132-6
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตสูง-1--1
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด330--33
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตเตี้ย-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์325--28
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง-1--1
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตสูง-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด519--24
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตเตี้ย-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์516--21
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง-1--1
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตสูง-1--1
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1951--70
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตเตี้ย-2--2
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย24--6
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์1643--59
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง1---1
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตสูง-2--2
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1244--56
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตเตี้ย-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย1---1
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์831--39
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง38--11
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตสูง-5--5
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด2255--77
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตเตี้ย-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย1---1
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์2049--69
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง12--3
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตสูง-4--4
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด624--30
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตเตี้ย-4--4
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์615--21
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตสูง-1--1
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด1039--49
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตเตี้ย41--5
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย31--4
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์336--39
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตสูง-1--1
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนทั้งหมด52177--229
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตเตี้ย29--11
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่อนข้างเตี้ย19--10
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตสูงตามเกณฑ์44148--192
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตค่อนข้างสูง49--13
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตสูง12--3
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1651--67
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาเตี้ย-3--3
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-5--5
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์1641--57
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาค่อนข้างสูง-2--2
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาสูง-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1651--67
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาเตี้ย23--5
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย32--5
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์1143--54
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-2--2
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาสูง-1--1
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด239642-161
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาเตี้ย361-10
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย272-11
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์158138-134
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-21-3
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาสูง3---3
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด416--20
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาเตี้ย-1--1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย1---1
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์315--18
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาค่อนข้างสูง-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาสูง-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2052--72
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาเตี้ย24--6
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์1842--60
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-3--3
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาสูง-1--1
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด959--68
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาเตี้ย-3--3
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย311--14
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์444--48
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาค่อนข้างสูง11--2
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาสูง1---1
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1536--51
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาเตี้ย-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์1332--45
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาค่อนข้างสูง13--4
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาสูง1---1
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด209243-155
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาเตี้ย1103-14
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย262-10
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์177436-127
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-22-4
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาสูง-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด2961--90
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาเตี้ย11--2
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์2347--70
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาค่อนข้างสูง35--8
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาสูง28--10
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1026--36
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาเตี้ย-3--3
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย34--7
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์618--24
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาค่อนข้างสูง1---1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาสูง-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด446--50
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาเตี้ย-6--6
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย28--10
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์131--32
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาค่อนข้างสูง-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาสูง11--2
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนทั้งหมด1028--38
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาเตี้ย-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาสูงตามเกณฑ์925--34
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาค่อนข้างสูง11--2
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาสูง-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2466--90
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-3--3
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย45--9
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1854--72
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง22--4
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-2--2
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1565--80
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-5--5
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย29--11
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1347--60
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-4--4
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1542--57
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-3--3
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1235--47
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง14--5
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง2---2
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด1034--44
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย1---1
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย12--3
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์729--36
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง13--4
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด5921291-362
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย2-1-3
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย-66-12
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์4616775-288
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง5197-31
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง6202-28
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1346--59
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย22--4
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย22--4
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์841--49
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-1--1
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง1---1
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1737--54
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-2--2
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย21--3
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1433--47
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง11--2
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด2754--81
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย812--20
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย55--10
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์1437--51
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด716--23
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-1--1
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์711--18
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-2--2
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด5619083-329
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย393-15
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย493-16
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์4416371-278
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง164-11
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง432-9
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด206929-118
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย862-16
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย371-11
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์95426-89
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-2--2
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด3479--113
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย36--9
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย57--12
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์2461--85
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง13--4
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง12--3
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด34108--142
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย211--13
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย112--13
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์3079--109
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง14--5
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-2--2
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด196112-92
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย1-2-3
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์155210-77
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง23--5
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง15--6
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1233--45
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-1--1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย12--3
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1125--36
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-1--1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง-4--4
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด48242--290
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-26--26
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย120--21
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์43166--209
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง36--9
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง124--25
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด319940-170
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-101-11
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย161-8
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์207936-135
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง-22-4
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง102--12
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด30117--147
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-4--4
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย14--5
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์2591--116
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง38--11
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง110--11
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนทั้งหมด528--33
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมเตี้ย-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างเตี้ย-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูงตามเกณฑ์424--28
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมค่อนข้างสูง12--3
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมสูง-1--1
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด6022982-371
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-61-7
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย254-11
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์4518266-293
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง7218-36
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง6153-24
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด2476--100
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย53--8
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1868--86
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง-2--2
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง1---1
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1664--80
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย11--2
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1355--68
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง17--8
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง11--2
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนทั้งหมด1636--52
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาเตี้ย-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างเตี้ย12--3
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูงตามเกณฑ์1324--37
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาค่อนข้างสูง12--3
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาสูง18--9
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1021--31
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเตี้ย-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูงตามเกณฑ์618--24
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวค่อนข้างสูง1---1
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสูง31--4
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด3010051-181
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-51-6
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-41-5
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์197948-146
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง291-12
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง93--12
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1837--55
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1530--45
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง16--7
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง21--3
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1242--54
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1035--45
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง14--5
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง1---1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1151--62
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-6--6
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย17--8
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1036--46
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-1--1
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-1--1
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2462--86
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย69--15
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย412--16
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1341--54
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง1---1
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด822--30
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์820--28
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-2--2
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1221--33
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-1--1
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย11--2
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์817--25
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง31--4
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-1--1
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1974--93
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-1--1
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1742--59
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง19--10
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง120--21
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด4210755-204
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-31-4
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-82-10
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์398648-173
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง262-10
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง142-7
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1240--52
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย22--4
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์932--41
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง1---1
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-3--3
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010204 บ้านชาดหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด266929-124
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย1213-16
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย12--3
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์125625-93
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-51-6
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง15--6
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด835--43
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์827--35
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-4--4
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด739--46
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย14--5
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-6--6
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์529--34
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง1---1
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด132--33
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-2--2
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์124--25
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-3--3
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด35109--144
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย11--2
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย41--5
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์2687--113
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-11--11
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง49--13
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1040--50
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-1--1
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย12--3
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์934--43
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-3--3
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด627--33
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-4--4
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์623--29
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1144--55
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-4--4
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์632--38
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง44--8
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง14--5
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด-28--28
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์-20--20
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-4--4
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด94022-71
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-11-2
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย191-11
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์72916-52
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง1-2-3
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-12-3
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด2073--93
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย1---1
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1358--71
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง410--14
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง25--7
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด928--37
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย1---1
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์625--31
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง12--3
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง11--2
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด86351--437
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย215--17
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย211--13
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์78291--369
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง116--17
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง318--21
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2476--100
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย22--4
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย53--8
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1567--82
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง24--6
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด719--26
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย11--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย11--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์416--20
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง11--2
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2153--74
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย1---1
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย12--3
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1843--61
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง18--9
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1331--44
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-4--4
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์1224--36
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง12--3
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1132--43
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย56--11
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย18--9
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์517--22
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-1--1
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด811--19
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์86--14
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-3--3
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-2--2
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2481--105
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-10--10
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-8--8
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์2463--87
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด143423-71
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย--1-1
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย11--2
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์122421-57
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง131-5
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-6--6
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2812147-196
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-1--1
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย153-9
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์258736-148
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง1135-19
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง1153-19
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด26--8
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายเตี้ย-3--3
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูงตามเกณฑ์12--3
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายค่อนข้างสูง1---1
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายสูง-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1462--76
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย33--6
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์951--60
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง13--4
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง11--2
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด1858--76
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย1---1
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย23--5
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1452--66
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง13--4
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด336--39
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย11--2
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์230--32
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง-1--1
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-3--3
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนทั้งหมด2077--97
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานเตี้ย18--9
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างเตี้ย39--12
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูงตามเกณฑ์1559--74
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานค่อนข้างสูง1---1
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานสูง-1--1
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด842--50
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-1--1
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย15--6
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์631--37
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-3--3
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง12--3
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1326--39
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-1--1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย13--4
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์1218--30
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง-3--3
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-1--1
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด2760--87
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย-1--1
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์2642--68
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง15--6
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-12--12
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด40135--175
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย117--18
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย211--13
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์2698--124
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง114--15
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์สูง-5--5
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด269233-151
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือเตี้ย191-11
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-53-8
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์247426-124
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง123-6
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือสูง-2--2
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด422--26
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย11--2
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์317--20
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-3--3
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือสูง-1--1
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนทั้งหมด1332--45
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์เตี้ย54--9
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์สูงตามเกณฑ์726--33
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ค่อนข้างสูง11--2
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์สูง-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด227--29
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-6--6
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-4--4
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์216--18
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือสูง-1--1
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1764--81
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือเตี้ย97--16
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย36--9
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์448--52
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง11--2
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือสูง-2--2
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด1528--43
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-1--1
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์1422--36
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-3--3
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือสูง11--2
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด2087--107
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยเตี้ย12--3
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย17--8
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์1865--83
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง-12--12
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยสูง-1--1
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด37104--141
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยเตี้ย-4--4
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-9--9
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์3083--113
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง14--5
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยสูง64--10
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด4397--140
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยเตี้ย29--11
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย57--12
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์3479--113
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง22--4
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยสูง-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1857--75
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยเตี้ย32--5
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย24--6
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์1249--61
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง12--3
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยสูง-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด224721-90
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยเตี้ย16--7
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย24--6
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์123521-68
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง21--3
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยสูง51--6
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด94329117-540
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือเตี้ย9237-39
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย61810-34
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์7625892-426
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง-144-18
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือสูง3164-23
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด3611845-199
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือเตี้ย21--3
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย141-6
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์278942-158
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง3122-17
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือสูง312--15
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด41108--149
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเตี้ย65--11
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย418--22
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์2783--110
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง21--3
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสูง21--3
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1646--62
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยเตี้ย-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-2--2
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์1233--45
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง47--11
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยสูง-4--4
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด417--21
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยเตี้ย-3--3
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์411--15
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยสูง-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด915--24
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์715--22
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง2---2
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือสูง-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด2015054-224
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือเตี้ย2114-17
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-91-10
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์1212046-178
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง171-9
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือสูง532-10
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด542--47
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-1--1
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย14--5
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์334--37
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง13--4
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือสูง-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือนักเรียนทั้งหมด849--57
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือเตี้ย-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างเตี้ย-1--1
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือสูงตามเกณฑ์542--47
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือค่อนข้างสูง25--7
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือสูง11--2
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลือส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด211--13
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยเตี้ย-2--2
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์29--11
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยสูง-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1121--32
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยเตี้ย-2--2
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย31--4
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์816--24
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง-1--1
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยสูง-1--1
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยนักเรียนทั้งหมด1153--64
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยเตี้ย-2--2
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่อนข้างเตี้ย-3--3
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยสูงตามเกณฑ์1147--58
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยค่อนข้างสูง-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยสูง-1--1
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจลือชัยอายุนอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด41180--221
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยเตี้ย29--11
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างเตี้ย29--11
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยสูงตามเกณฑ์34148--182
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยค่อนข้างสูง-7--7
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยสูง37--10
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----


230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH