จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด81,153254-1,415
ความพิการทางการมองเห็น-31-4
ความพิการทางการได้ยิน--1-1
ความพิการทางสติปัญญา37022-95
ความพิการร่างกายและสุขภาพ1197-27
ความพิการทางการเรียนรู้2970201-1,173
ความพิการทางการพูดและภาษา1143-18
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-4712-59
ความพิการทางการออทิสติก1164-21
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-143-17
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-175-22
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-175-22
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-56-11
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-4--4
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--5-5
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-89-17
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-89-17
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด1---1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ1---1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-46-10
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-45-9
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ