จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด171,523277-1,817
ความพิการทางการมองเห็น-61-7
ความพิการทางการได้ยิน--1-1
ความพิการทางสติปัญญา49234-130
ความพิการร่างกายและสุขภาพ3285-36
ความพิการทางการเรียนรู้51,278213-1,496
ความพิการทางการพูดและภาษา1202-23
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์15714-72
ความพิการทางการออทิสติก3192-24
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-235-28
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-205-25
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-205-25
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-65-11
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-4--4
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-14-5
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-118-19
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-118-19
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-75-12
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-65-11
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-6--6
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-3--3
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการมองเห็น-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการได้ยิน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางสติปัญญา-4--4
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการเรียนรู้-9--9
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-4--4
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการออทิสติก-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-3--3
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการออทิสติก-5--5
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-19--19
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด111--12
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-8--8
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก11--2
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-2--2
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด27--9
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก2---2
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-1--1
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-10--10
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-4--4
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-1--1
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-21--21
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-16--16
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการทางการมองเห็น-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการทางการได้ยิน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการทางการเรียนรู้-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการทางการออทิสติก-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-2--2
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-13--13
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-4--4
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-13--13
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-19--19
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการทางการมองเห็น-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการทางการได้ยิน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการทางสติปัญญา-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการทางการเรียนรู้-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการทางการออทิสติก-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออื่นๆ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-6--6
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-3--3
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-9--9
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-25--25
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด112--13
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา11--2
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-11--11
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-3--3
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-7--7
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-6--6
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-6--6
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-145-19
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-114-15
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-11-2
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด16--7
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์13--4
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-82-10
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-41-5
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-31-4
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-1--1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-4--4
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-96-15
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางสติปัญญา-12-3
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการเรียนรู้-54-9
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-14--14
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-3--3
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-1--1
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-16--16
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-11--11
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-105-15
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-104-14
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-4721-68
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-2610-36
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-154-19
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-11-2
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-45-9
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก--1-1
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-8--8
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-152-17
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-151-16
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด113--14
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-11--11
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา11--2
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-7--7
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด298-19
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา2-1-3
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-97-16
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการออทิสติก-2--2
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด11912-32
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-1--1
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา--1-1
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้11611-28
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด27--9
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ21--3
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-3--3
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการมองเห็น-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการได้ยิน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางสติปัญญา-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการเรียนรู้-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการออทิสติก-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนพิการทั้งหมด-1610-26
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการมองเห็น-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการได้ยิน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการทางสติปัญญา-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการเรียนรู้-1610-26
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการออทิสติก-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-67-13
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-14-5
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-42-6
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-1--1
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-1110-21
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-13-4
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-97-16
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-2010-30
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา--1-1
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-177-24
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-21-3
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-8--8
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-76-13
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา--1-1
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-65-11
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา-2--2
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-1--1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-46--46
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-46--46
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-8--8
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-7--7
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการมองเห็น-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการได้ยิน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการออทิสติก-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา-7--7
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-9--9
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-1810-28
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา-13-4
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-177-24
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-74-11
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา--1-1
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-73-10
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-2--2
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-7--7
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-717-24
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา--1-1
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-716-23
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการมองเห็น-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการได้ยิน-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางสติปัญญา-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการเรียนรู้-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการออทิสติก-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-66-12
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-66-12
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-52-7
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-41-5
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-11-2
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการทางการมองเห็น-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการทางการได้ยิน-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการทางสติปัญญา-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการทางการออทิสติก-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศานาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการมองเห็น-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการได้ยิน-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางสติปัญญา-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการออทิสติก-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด164-11
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา1---1
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-12-3
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-31-4
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-35-8
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-35-8
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010148 บ้านจานลานพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010150 บ้านผึ้งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-12--12
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-4--4
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตนักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการทางการมองเห็น-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการทางการได้ยิน-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการทางการเรียนรู้-22--22
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการทางการออทิสติก-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอื่นๆ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตข้อมูลผิดปกติ-----
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาเทพนิมิตอายุนอกเกณฑ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-1315-28
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-1313-26
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2-2
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-7--7
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010164 บ้านโพนเมืองพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด14--5
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้14--5
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-1810-28
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา--1-1
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-178-25
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-6--6
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010169 บ้านนายูงพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการทางการมองเห็น-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการทางการได้ยิน-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการทางสติปัญญา-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการทางการออทิสติก-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอื่นๆ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาข้อมูลผิดปกติ-----
37010170 บ้านจิกพนาพระเหลาอายุนอกเกณฑ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-4--4
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-1510-25
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น--1-1
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา--1-1
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-158-23
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-2--2
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-1414-28
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-11-2
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-912-21
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-41-5
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้--1-1
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-115-16
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-21-3
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-74-11
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-1--1
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-2--2
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-1--1
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการมองเห็น-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการได้ยิน-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางสติปัญญา-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการเรียนรู้-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการออทิสติก-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอื่นๆ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมข้อมูลผิดปกติ-----
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมเสนางค์ประจิมอายุนอกเกณฑ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-486-54
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-465-51
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-10--10
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-14--14
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพานักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการมองเห็น-1--1
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการได้ยิน-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางสติปัญญา-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการเรียนรู้-6--6
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการออทิสติก-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอื่นๆ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาข้อมูลผิดปกติ-----
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมเสนางค์บูรพาอายุนอกเกณฑ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการมองเห็น-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการได้ยิน-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางสติปัญญา-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการเรียนรู้-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการออทิสติก-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-224-26
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการมองเห็น-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการได้ยิน-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางสติปัญญา-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-224-26
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการออทิสติก-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการมองเห็น-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการได้ยิน-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางสติปัญญา-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการออทิสติก-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการมองเห็น-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการได้ยิน-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการออทิสติก-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการมองเห็น-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการได้ยิน-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางสติปัญญา-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการออทิสติก-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด113--14
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการมองเห็น-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการได้ยิน-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางสติปัญญา-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ11--2
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการออทิสติก-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อื่นๆ-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการมองเห็น-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการได้ยิน-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางสติปัญญา-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการเรียนรู้-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการออทิสติก-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอื่นๆ-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานข้อมูลผิดปกติ-----
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานอายุนอกเกณฑ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการมองเห็น-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการได้ยิน-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางสติปัญญา-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการเรียนรู้-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการพูดและภาษา-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพานความพิการทางการออทิสติก-----
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน