จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,58220,0162,501-28,099
ไทย5,56119,9562,493-28,010
กัมพูชา-94-13
เกาหลีใต้-----
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา22--4
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-----
ลาว11363-50
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ571-13
อื่นๆ36--9
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด3312752-212
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย3312752-212
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1436--50
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1436--50
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1049--59
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1049--59
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด125429-95
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกไทย125429-95
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1321--34
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1321--34
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1335--48
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1335--48
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1933--52
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1933--52
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด348050-164
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย348050-164
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด319756-184
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย319656-183
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-1--1
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1363--76
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1363--76
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด810--18
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย810--18
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2481--105
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย2481--105
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3310349-185
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย3310349-185
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1685--101
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย1685--101
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1441--55
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย1340--53
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว11--2
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด214--16
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย214--16
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1344--57
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย1344--57
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1642--58
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1642--58
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1755--72
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1755--72
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1842--60
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1842--60
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด634--40
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย634--40
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1552--67
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1552--67
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3463--97
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย3463--97
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3310934-176
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย3310934-176
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด23103--126
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย22103--125
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1033--43
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย1033--43
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด177543-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย177543-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2358--81
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย2357--80
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-1--1
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด23--5
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย23--5
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1760--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย1760--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด3088--118
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายไทย3088--118
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายจีน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายลาว-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2185--106
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายไทย2185--106
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายจีน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายลาว-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1633--49
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายไทย1633--49
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายจีน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเนปาล-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายลาว-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด922--31
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายไทย922--31
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายจีน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเนปาล-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายลาว-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด31103--134
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย31103--134
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1229--41
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1229--41
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1351--64
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1351--64
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1049--59
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1049--59
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด619--25
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย619--25
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1628--44
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายไทย1628--44
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายจีน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายลาว-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด165419-89
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายไทย165419-89
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายจีน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายลาว-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด916--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายไทย916--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายจีน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายลาว-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1637--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายไทย1637--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายจีน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายลาว-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด827--35
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายไทย827--35
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายจีน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายลาว-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2643--69
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายไทย2643--69
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายจีน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายลาว-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2870--98
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายไทย2870--98
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายจีน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเนปาล-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายลาว-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด46127--173
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายไทย46127--173
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายจีน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายลาว-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด514--19
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายไทย314--17
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายกัมพูชา-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายจีน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเนปาล-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายปากีสถาน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเมียนมา-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายมาเลเซีย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายลาว-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเวียดนาม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายศรีลังกา-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสิงคโปร์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอินเดีย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1586--101
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย1586--101
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1958--77
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย1958--77
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2061--81
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2061--81
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2146--67
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2146--67
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2296--118
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2296--118
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2489--113
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2489--113
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด3796--133
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย3796--133
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด832--40
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย829--37
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-2--2
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2483--107
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2483--107
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด514--19
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือไทย514--19
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือกัมพูชา-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเกาหลีใต้-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือจีน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือซาอุดีอาระเบีย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือญี่ปุ่น-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเนปาล-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือปากีสถาน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเมียนมา-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือฟิลิปปิน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือมาเลเซีย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือลาว-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเวียดนาม-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือศรีลังกา-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสิงคโปร์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออินเดีย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออินโดนีเซีย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออื่นๆ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด320--23
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย320--23
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด109705--814
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย109704--813
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด26185--211
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย26185--211
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3401,682--2,022
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย3391,678--2,017
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว11--2
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-2--2
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1031--41
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย930--39
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา11--2
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3088--118
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย3087--117
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1876--94
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย1876--94
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1537--52
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย1537--52
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2068--88
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย2068--88
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3495--129
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย3495--129
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด198452-155
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย198452-155
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1885--103
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย1885--103
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด730--37
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย730--37
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด528--33
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย528--33
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4411333-190
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย4311333-189
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ1---1
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด637--43
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย637--43
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2035--55
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย2035--55
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1645--61
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย1645--61
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด3812644-208
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย3812543-206
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-1--1
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว--1-1
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด299971-199
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย299971-199
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3311060-203
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย3311060-203
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3596--131
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย3596--131
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด5511449-218
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย5411449-217
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว1---1
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด49163--212
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยไทย49162--211
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-1--1
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2153--74
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย2151--72
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-2--2
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1985--104
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย1985--104
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด197330-122
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไทย197330-122
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5825878-394
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยไทย5725878-393
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยลาว1---1
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2561--86
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยไทย2561--86
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด5922294-375
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยไทย5922194-374
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยลาว-1--1
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด844--52
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยไทย843--51
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยลาว-1--1
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1637--53
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไทย1637--53
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด268432-142
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยไทย268432-142
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1760--77
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยไทย1760--77
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010097 บ้านนางามชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1045--55
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองไทย1045--55
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด95341133-569
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย95340131-566
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-11-2
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2249--71
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย2047--67
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว22--4
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010100 บ้านคันสูงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2331--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย2331--54
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010101 บ้านหินขันชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด226118-101
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย226018-100
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-1--1
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด57189--246
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย55186--241
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา1---1
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว13--4
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด32136--168
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย29130--159
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว26--8
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ1---1
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1970--89
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย1969--88
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-1--1
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2876--104
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย2875--103
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-1--1
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2085--105
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย2085--105
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด1064--74
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย1061--71
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-3--3
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด2711335-175
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยไทย2711335-175
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด3910334-176
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยไทย3910334-176
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด3910139-179
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย3910139-179
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด155914-88
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย155814-87
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-1--1
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1658--74
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย1658--74
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด219--21
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย218--20
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-1--1
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด4710347-197
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย4610247-195
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว11--2
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด2360--83
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย2359--82
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-1--1
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด842--50
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไทย842--50
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกัมพูชา-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเกาหลีใต้-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจีน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซาอุดีอาระเบีย-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามญี่ปุ่น-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเนปาล-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามปากีสถาน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเมียนมา-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามฟิลิปปิน-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมาเลเซีย-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามลาว-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเวียดนาม-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามศรีลังกา-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสิงคโปร์-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินเดีย-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินโดนีเซีย-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด3411056-200
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไทย3411056-200
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกัมพูชา-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเกาหลีใต้-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจีน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซาอุดีอาระเบีย-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามญี่ปุ่น-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเนปาล-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามปากีสถาน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเมียนมา-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามฟิลิปปิน-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมาเลเซีย-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามลาว-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเวียดนาม-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามศรีลังกา-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสิงคโปร์-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินเดีย-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินโดนีเซีย-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1529--44
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไทย1528--43
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกัมพูชา-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเกาหลีใต้-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจีน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซาอุดีอาระเบีย-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามญี่ปุ่น-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเนปาล-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามปากีสถาน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเมียนมา-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามฟิลิปปิน-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมาเลเซีย-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามลาว-1--1
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเวียดนาม-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามศรีลังกา-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสิงคโปร์-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินเดีย-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินโดนีเซีย-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2459--83
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไทย2459--83
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกัมพูชา-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเกาหลีใต้-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจีน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซาอุดีอาระเบีย-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามญี่ปุ่น-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเนปาล-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามปากีสถาน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเมียนมา-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามฟิลิปปิน-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมาเลเซีย-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามลาว-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเวียดนาม-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามศรีลังกา-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสิงคโปร์-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินเดีย-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินโดนีเซีย-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1546--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไทย1546--61
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกัมพูชา-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเกาหลีใต้-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจีน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซาอุดีอาระเบีย-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามญี่ปุ่น-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเนปาล-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามปากีสถาน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเมียนมา-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามฟิลิปปิน-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมาเลเซีย-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามลาว-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเวียดนาม-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามศรีลังกา-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสิงคโปร์-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินเดีย-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินโดนีเซีย-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด110655--765
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย110655--765
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด636--42
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย636--42
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1250--62
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย1250--62
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1638--54
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย1638--54
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนนักเรียนทั้งหมด1134--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไทย1134--45
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนกัมพูชา-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเกาหลีใต้-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนจีน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนซาอุดีอาระเบีย-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนญี่ปุ่น-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเนปาล-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนปากีสถาน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเมียนมา-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนฟิลิปปิน-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนมาเลเซีย-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนลาว-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนเวียดนาม-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนศรีลังกา-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนสิงคโปร์-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินเดีย-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอินโดนีเซีย-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอื่นๆ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนข้อมูลผิดปกติ-----
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพนอายุนอกเกณฑ์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด2874--102
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไทย2873--101
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกัมพูชา-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเกาหลีใต้-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจีน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซาอุดีอาระเบีย-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามญี่ปุ่น-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเนปาล-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามปากีสถาน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเมียนมา-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามฟิลิปปิน-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมาเลเซีย-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามลาว-1--1
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเวียดนาม-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามศรีลังกา-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสิงคโปร์-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินเดีย-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินโดนีเซีย-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามนักเรียนทั้งหมด1910444-167
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไทย1910444-167
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามกัมพูชา-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเกาหลีใต้-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามจีน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามซาอุดีอาระเบีย-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามญี่ปุ่น-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเนปาล-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามปากีสถาน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเมียนมา-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามฟิลิปปิน-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามมาเลเซีย-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามลาว-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามเวียดนาม-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามศรีลังกา-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามสิงคโปร์-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินเดีย-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอินโดนีเซีย-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอื่นๆ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามข้อมูลผิดปกติ-----
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงามอายุนอกเกณฑ์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด226029-111
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไทย226029-111
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กัมพูชา-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เกาหลีใต้-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จีน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ญี่ปุ่น-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เนปาล-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ปากีสถาน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เมียนมา-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ฟิลิปปิน-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้มาเลเซีย-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ลาว-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เวียดนาม-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ศรีลังกา-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้สิงคโปร์-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อินเดีย-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อินโดนีเซีย-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อื่นๆ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาปทุมราชใต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้นักเรียนทั้งหมด1038--48
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้ไทย938--47
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้กัมพูชา-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้เกาหลีใต้-----
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาปทุมราชใต้จีน-----
37010130 บ้าน