จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด3912350-212
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย3912250-211
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-1--1
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1328--41
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1328--41
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010002 บ้านวังแคนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1558--73
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1558--73
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด157038-123
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกไทย157038-123
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด723--30
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย723--30
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010005 บ้านนาเมืองเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2235--57
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย2235--57
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1445--59
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1445--59
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด229169-182
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย229169-182
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด3010662-198
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย3010562-197
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-1--1
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2458--82
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย2458--82
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด416--20
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย416--20
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3065--95
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย3065--95
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด419962-202
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย419962-202
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด3672--108
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย3672--108
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010014 บ้านดอนไร่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด523--28
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย523--28
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด317--20
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย317--20
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010016 บ้านนาคำเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1343--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย1343--56
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด639--45
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย639--45
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010018 บ้านดอนเมยเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2054--74
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย2054--74
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1636--52
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1636--52
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1522--37
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1522--37
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด1761--78
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย1761--78
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยนักเรียนทั้งหมด2143--64
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไทย2143--64
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยกัมพูชา-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเกาหลีใต้-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยจีน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยซาอุดีอาระเบีย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยญี่ปุ่น-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเนปาล-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยปากีสถาน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเมียนมา-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยฟิลิปปิน-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยมาเลเซีย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยลาว-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยเวียดนาม-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยศรีลังกา-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยสิงคโปร์-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินเดีย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอินโดนีเซีย-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอื่นๆ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยข้อมูลผิดปกติ-----
37010023 บ้านเชือกเมืองไก่คำนาจิกดอนเมยอายุนอกเกณฑ์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด4313245-220
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย4313245-220
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2999--128
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย2999--128
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1629--45
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย1629--45
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด228231-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย228231-135
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด2168--89
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย2168--89
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด515--20
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย515--20
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้นักเรียนทั้งหมด1661--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไทย1661--77
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้กัมพูชา-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เกาหลีใต้-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้จีน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ซาอุดีอาระเบีย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ญี่ปุ่น-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เนปาล-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ปากีสถาน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เมียนมา-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ฟิลิปปิน-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้มาเลเซีย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ลาว-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้เวียดนาม-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ศรีลังกา-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้สิงคโปร์-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินเดีย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อินโดนีเซีย-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อื่นๆ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้ข้อมูลผิดปกติ-----
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้อายุนอกเกณฑ์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด24100--124
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายไทย24100--124
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายจีน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายลาว-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010031 บ้านนายมเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด29102--131
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายไทย29100--129
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายกัมพูชา-1--1
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-1--1
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายจีน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายลาว-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010032 บ้านนาเยียเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1338--51
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายไทย1338--51
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายจีน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเนปาล-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายลาว-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด528--33
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายไทย528--33
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายจีน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเนปาล-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายลาว-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด4691--137
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย4691--137
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1134--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1134--45
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด1837--55
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย1837--55
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด944--53
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย944--53
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกนักเรียนทั้งหมด726--33
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกไทย726--33
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกกัมพูชา-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเกาหลีใต้-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกจีน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกซาอุดีอาระเบีย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกญี่ปุ่น-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเนปาล-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกปากีสถาน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเมียนมา-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกฟิลิปปิน-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกมาเลเซีย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกลาว-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกเวียดนาม-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกศรีลังกา-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกสิงคโปร์-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอินเดีย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอินโดนีเซีย-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอื่นๆ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกข้อมูลผิดปกติ-----
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังกุดปลาดุกอายุนอกเกณฑ์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด324--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายไทย324--27
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายจีน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายลาว-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด196630-115
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายไทย196629-114
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายจีน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายญี่ปุ่น--1-1
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายลาว-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด223--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายไทย223--25
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายจีน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายลาว-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010042 บ้านหนองเรือเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1538--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายไทย1538--53
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายจีน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายลาว-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด232--34
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายไทย232--34
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายจีน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายลาว-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด1544--59
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายไทย1544--59
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายจีน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายลาว-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด2176--97
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายไทย2176--97
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายจีน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเนปาล-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเมียนมา-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายลาว-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010047 บ้านดอนดู่เมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายนักเรียนทั้งหมด17106--123
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายไทย17105--122
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายกัมพูชา-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายจีน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเนปาล-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายปากีสถาน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเมียนมา-1--1
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายมาเลเซีย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายลาว-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายเวียดนาม-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายศรีลังกา-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายสิงคโปร์-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอินเดีย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอื่นๆ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายนักเรียนทั้งหมด416--20
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายไทย416--20
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายกัมพูชา-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเกาหลีใต้-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายจีน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายซาอุดีอาระเบีย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายญี่ปุ่น-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเนปาล-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายปากีสถาน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเมียนมา-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายฟิลิปปิน-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายมาเลเซีย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายลาว-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายเวียดนาม-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายศรีลังกา-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายสิงคโปร์-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอินเดีย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอินโดนีเซีย-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอื่นๆ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายข้อมูลผิดปกติ-----
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองป่าดงใหญ่ลำเซบายอายุนอกเกณฑ์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2879--107
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2879--107
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2264--86
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2264--86
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1268--80
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย1268--80
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1544--59
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย1544--59
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด31101--132
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย31101--132
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2688--114
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2688--114
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010055 บ้านทับเมยเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด3587--122
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย3585--120
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-2--2
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด1236--48
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย1135--46
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-1--1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด2272--94
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย2272--94
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010059 มิ่งมงคลเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือนักเรียนทั้งหมด821--29
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือไทย821--29
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือกัมพูชา-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเกาหลีใต้-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือจีน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือซาอุดีอาระเบีย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือญี่ปุ่น-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเนปาล-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือปากีสถาน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเมียนมา-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือฟิลิปปิน-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือมาเลเซีย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือลาว-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือเวียดนาม-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือศรีลังกา-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือสิงคโปร์-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออินเดีย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออินโดนีเซีย-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออื่นๆ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลือข้อมูลผิดปกติ-----
37010060 บ้านดอนแดงเมืองเสมาลืออายุนอกเกณฑ์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด-32--32
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย-32--32
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด126744--870
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย126744--870
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองนักเรียนทั้งหมด23186--209
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไทย23186--209
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองกัมพูชา-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเกาหลีใต้-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองจีน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองญี่ปุ่น-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเนปาล-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองปากีสถาน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเมียนมา-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองฟิลิปปิน-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองมาเลเซีย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองลาว-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองเวียดนาม-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองศรีลังกา-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองสิงคโปร์-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินเดีย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอินโดนีเซีย-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอื่นๆ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองพระมงคลมิ่งเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2791,663--1,942
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย2791,663--1,942
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1134--45
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย1034--44
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา1---1
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2591--116
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย2590--115
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2778--105
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย2778--105
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด838--46
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย838--46
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด2580--105
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย2580--105
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2883--111
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย2883--111
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด308038-148
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย308038-148
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010072 บ้านโนนดู่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด24100--124
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย24100--124
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1028--38
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย1028--38
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด1834--52
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย1834--52
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010075 บ้านบากเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3311242-187
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย3311242-187
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1732--49
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย1732--49
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010077 บ้านดงสีโทเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด1343--56
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย1343--56
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด2257--79
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย2257--79
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่นักเรียนทั้งหมด4911251-212
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไทย4911151-211
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่กัมพูชา-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เกาหลีใต้-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่จีน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ซาอุดีอาระเบีย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ญี่ปุ่น-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เนปาล-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ปากีสถาน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เมียนมา-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ฟิลิปปิน-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่มาเลเซีย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ลาว-1--1
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่เวียดนาม-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ศรีลังกา-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่สิงคโปร์-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินเดีย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อินโดนีเซีย-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อื่นๆ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่อายุนอกเกณฑ์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด4310480-227
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย4310480-227
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด3410867-209
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย3410867-209
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวนักเรียนทั้งหมด30102--132
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไทย30102--132
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวกัมพูชา-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเกาหลีใต้-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวจีน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวซาอุดีอาระเบีย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวญี่ปุ่น-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเนปาล-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวปากีสถาน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเมียนมา-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวฟิลิปปิน-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวมาเลเซีย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวลาว-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวเวียดนาม-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวศรีลังกา-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวสิงคโปร์-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินเดีย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอินโดนีเซีย-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอื่นๆ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวข้อมูลผิดปกติ-----
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวอายุนอกเกณฑ์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด3312749-209
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย3312749-209
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด72162--234
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยไทย72161--233
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-1--1
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2348--71
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย2346--69
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-2--2
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงนักเรียนทั้งหมด2683--109
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงไทย2681--107
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงกัมพูชา-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเกาหลีใต้-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงจีน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงซาอุดีอาระเบีย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่น-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเนปาล-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงปากีสถาน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเมียนมา-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงฟิลิปปิน-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงมาเลเซีย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงลาว-2--2
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงเวียดนาม-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงศรีลังกา-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงสิงคโปร์-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอินเดีย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอินโดนีเซีย-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอื่นๆ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงข้อมูลผิดปกติ-----
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานลุ่มน้ำโขงอายุนอกเกณฑ์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด258418-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไทย258418-127
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด8226272-416
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยไทย8226272-416
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด1463--77
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยไทย1463--77
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยลาว-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยเวียดนาม-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยศรีลังกา-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยสิงคโปร์-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอินเดีย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอินโดนีเซีย-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอื่นๆ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยข้อมูลผิดปกติ-----
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานดงคำเดือยอายุนอกเกณฑ์-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยนักเรียนทั้งหมด6223990-391
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยไทย6223789-388
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยกัมพูชา-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเกาหลีใต้-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยจีน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยซาอุดีอาระเบีย-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยญี่ปุ่น-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเนปาล-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยปากีสถาน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยเมียนมา-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยฟิลิปปิน-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยมาเลเซีย-----
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานดงคำเดือยลาว-21-3
37010093 บ้านบุ่งเขียว