ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ธุรการครูอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรวม
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก10110100013
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก101010003
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก106000007
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก20120100015
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก002010003
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย103020006
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย102010004
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย10120100014
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย10130101016
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย1061110010
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย002010003
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้104022009
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้10130200016
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้1050230011
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้113110007
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้000010001
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้100011003
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย103110006
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย105110008
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย103210007
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย201010004
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย104010107
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย103010106
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้10102100014
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้2080200012
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้103012007
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้10110100013
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้104010006
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้003010004
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้004010106
37010031 บ้านนายมเมืองนายมลำเซบาย10100101013
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายมลำเซบาย1080101011
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายมลำเซบาย102110005
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายมลำเซบาย101120005
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก1090100011
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก103020006
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก101210005
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก104010006
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก002110004
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้าลำเซบาย102010004
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้าลำเซบาย10100201014
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้าลำเซบาย001010002
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้าลำเซบาย103010106
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีกลำเซบาย002010003
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีกลำเซบาย103011006
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีกลำเซบาย106011009
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีกลำเซบาย1090100011
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์ป่าดงใหญ่ลำเซบาย101010003
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง1060300010
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง107010009
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง103010005
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง104010006
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง1081110012
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง103010005
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง10100101013
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง102111006
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง1071100010
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่งเสมาลือ102010004
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่002020004
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง12221100027
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง1070011010
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11760100079
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่103011006
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว1091111014
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว204010007
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว103021007
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว104012008
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่104010006
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10110101014
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่104010006
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่100010002
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่003010004
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10161100019
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว102101106
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว103010005
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่104011108
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10120100014
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10152010019
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10180120022
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10100200013
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง20130100016
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย10100110013
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง205010008
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง105010007
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย105011008
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย10140101017
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่งดงคำเดือย108000009
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่งดงคำเดือย10131100016
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่งดงคำเดือย103010117
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่งดงคำเดือย101130006
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่งดงคำเดือย20140101018
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่งดงคำเดือย106010008
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่งพระมงคลมิ่งเมือง204010007
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง10200100022
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง104011007
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง204010108
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง10142100018
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง107010009
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง2080100011
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง105110008
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง1071120012
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง105010007
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง104010006
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อดงคำเดือย20143210022
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อดงคำเดือย10100100012
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน1092101014
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน20110200015
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน1080100010
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน202010005
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน10141110018
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน106011009
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม101010003
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10100011013
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม303010007
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม105011008
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม102002005
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน10233100028
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน104110007
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน203010006
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน104010006
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน103011006
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม1070211012
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10110100013
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้1080100010
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้203002007
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้1061101010
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้103111007
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้10100200013
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้105001007
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้102010004
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม104211009
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม11140100017
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10161000018
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้205010008
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้10140100016
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้003011005
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้001010002
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้2090110013
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วยนาวังกุดปลาดุก106020009
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้103001016
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้106110009
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลานเทพนิมิต10112101016
37010148 บ้านจานลานพนาจานลานเทพนิมิต30110200016
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลานเทพนิมิต101010003
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลานเทพนิมิต102102006
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลานเทพนิมิต105021009
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลานเทพนิมิต203000106
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลานเทพนิมิต103010005
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลานเทพนิมิต103011006
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนาเทพนิมิต102100004
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนาเทพนิมิต10101200014
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพระเหลา102014008
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพระเหลา105010007
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพระเหลา10140110017
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพระเหลา202010005
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอนพระเหลา103010005
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอนพระเหลา1070210011
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอนพระเหลา103010005
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอนพระเหลา10111110015
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอนพระเหลา204110008
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอนพระเหลา003001004
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอนพระเหลา205001008
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอนพระเหลา003111006
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม1080100010
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม007010109
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม104013009
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม103110006
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา11170000019
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา104110007
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา106010008
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม205010008
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม001010002
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม10140100016
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา10111210016
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา105010007
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา106010008
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา10100110013
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา102001004
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา1091130015
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม00121112017
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม20100101014
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม101011015
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา10100261020
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา108000009
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา105011109
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา105001108
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว104010006
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์20171111023
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์102010004
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์101001003
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์003010004
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์104010006
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน101010003
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน002011004
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน105011008
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน10140221020
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1021420010
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย1082130015
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย203011007
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย003010004
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย100010002
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย1081200012
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน103000004
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน101000002
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน102020005
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน003012006
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1080100010
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1080200011
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน101010003
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์10170100019
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์205011009
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์102110005
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์104011209
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย103111108
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย103110006
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย103210007
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย1060121011
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย105010007
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย10110100013
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย001110003
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน2050120010
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน105001007
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน001001013
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน103010005
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์201200016
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์100120004
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์100001002
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์1070101010
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบังเสมาลือ10130010015
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบังเสมาลือ101010003
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบังพระศรีเจริญรัตน์201010004
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบังเสมาลือ103010005
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบังเสมาลือ1061160015
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบังเสมาลือ102010004
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยางลือชัย107010009
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยางลือชัย10110201015
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลางลือชัย10100010012
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลางลือชัย104010006
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลางลือชัย1062020011
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือยเสมาลือ10260100028
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือยเสมาลือ10100100012
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย1080100010
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย1070020010
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมดลือชัย101010003
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ203011007
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ10110012015
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ204000107
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ103101006
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจลือชัย001010002
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจลือชัย103010005
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจลือชัย103010106
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อดงคำเดือย1070111011
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH