สพป.อจ. อำเภอ ปทุมราชวงศา


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18311
1%
26:1
อนุบาล 2184201385
48%
3710:1
อนุบาล 3208197405
51%
3910:1
ระดับปฐมวัย400401801
18%
7810:1
ประถมศึกษาปีที่ 1237208445
14%
3911:1
ประถมศึกษาปีที่ 2249257506
16%
4013:1
ประถมศึกษาปีที่ 3275245520
17%
4013:1
ประถมศึกษาปีที่ 4290286576
19%
4014:1
ประถมศึกษาปีที่ 5270253523
17%
4013:1
ประถมศึกษาปีที่ 6256256512
17%
3913:1
ระดับประถมศึกษา1,5771,5053,082
70%
23813:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19977176
35%
1116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28768155
31%
1114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311562177
35%
1116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น301207508
12%
3315:1
รวมทั้งสิ้น2,2782,1134,391
100%
34913:1