สพป.อจ. อำเภอ พนา


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29885183
51%
228:1
อนุบาล 39384177
49%
209:1
ระดับปฐมวัย191169360
21%
429:1
ประถมศึกษาปีที่ 19499193
16%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 286120206
17%
2110:1
ประถมศึกษาปีที่ 389112201
16%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 4113104217
18%
2210:1
ประถมศึกษาปีที่ 512088208
17%
2110:1
ประถมศึกษาปีที่ 610694200
16%
229:1
ระดับประถมศึกษา6086171,225
70%
1309:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1321648
29%
412:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2322557
35%
414:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3322860
36%
415:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9669165
9%
1214:1
รวมทั้งสิ้น8958551,750
100%
18410:1