สพป.อจ. อำเภอ ลืออำนาจ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
1%
13:1
อนุบาล 213088218
46%
2110:1
อนุบาล 3148105253
53%
2411:1
ระดับปฐมวัย279195474
20%
4610:1
ประถมศึกษาปีที่ 1124126250
15%
2410:1
ประถมศึกษาปีที่ 2120139259
16%
2311:1
ประถมศึกษาปีที่ 3129133262
16%
2411:1
ประถมศึกษาปีที่ 4122145267
17%
2312:1
ประถมศึกษาปีที่ 5138167305
19%
2413:1
ประถมศึกษาปีที่ 6129144273
17%
2411:1
ระดับประถมศึกษา7628541,616
68%
14211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1483583
31%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2534194
35%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3534093
34%
616:1
มัธยมศีกษาตอนต้น154116270
11%
1815:1
รวมทั้งสิ้น1,1951,1652,360
100%
20611:1