สพป.อจ.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1323668
1%
155:1
อนุบาล 21,3871,2142,601
47%
26310:1
อนุบาล 31,4681,4452,913
52%
26511:1
ระดับปฐมวัย2,8872,6955,582
20%
54310:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6031,4583,061
15%
27411:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,6291,4533,082
15%
27511:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,5701,6163,186
16%
26712:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,7161,6903,406
17%
27412:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8241,7693,593
18%
27513:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,8851,8033,688
18%
27613:1
ระดับประถมศึกษา10,2279,78920,016
71%
1,64112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1476416892
36%
5616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2482342824
33%
5515:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3417368785
31%
5714:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3751,1262,501
9%
16815:1
รวมทั้งสิ้น14,48913,61028,099
100%
2,35212:1