สพป.อจ. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1383371
1%
155:1
อนุบาล 21,4251,3762,801
48%
26011:1
อนุบาล 31,5251,3872,912
50%
26211:1
ระดับปฐมวัย2,9882,7965,784
20%
53711:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6211,4803,101
15%
27311:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,5751,6173,192
16%
27012:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,7271,6933,420
17%
27512:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8251,7973,622
18%
27413:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8951,8043,699
18%
27214:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,7411,7153,456
17%
27413:1
ระดับประถมศึกษา10,38410,10620,490
71%
1,63813:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1515356871
33%
5616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2469386855
33%
5715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3498380878
34%
5616:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,4821,1222,604
9%
16915:1
รวมทั้งสิ้น14,85414,02428,878
100%
2,34412:1