ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโนนทุ่งดอนชาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010165
PERCODE 6 หลัก750166
กระทรวง 10 หลัก1037750166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทุ่งดอนชาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONTOONGDONCHARD
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไม้กลอน
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520096
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750166
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.72099528
Longitude
104.7894042

KM.

นาย ปรีชา สิงห์โท
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3933
นาย ภาสกร อุตส่าห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วราพร บุญยิ่ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว สุภาวดี เผ่าผม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว จารุกัญญ์ ดาวัลย์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน