แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
37010001 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุกเมือง10
37010002 โรงเรียนบ้านวังแคน กุดปลาดุกเมือง
37010003 โรงเรียนบ้านนาสีนวน กุดปลาดุกเมือง
37010004 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ กุดปลาดุกเมือง
37010005 โรงเรียนบ้านนาเมือง กุดปลาดุกเมือง
37010006 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ไก่คำเมือง
37010007 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ไก่คำเมือง
37010008 โรงเรียนบ้านไก่คำ ไก่คำเมือง
37010009 โรงเรียนบ่อบุโปโล ไก่คำเมือง
37010010 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ไก่คำเมือง
37010011 โรงเรียนบ้านโคกค่าย ไก่คำเมือง
37010012 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ คึมใหญ่เมือง
37010013 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม คึมใหญ่เมือง
37010014 โรงเรียนบ้านดอนไร่ คึมใหญ่เมือง
37010015 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก คึมใหญ่เมือง
37010016 โรงเรียนบ้านนาคำ คึมใหญ่เมือง
37010017 โรงเรียนบ้านหัวภู นาแต้เมือง
37010018 โรงเรียนบ้านดอนเมย ดอนเมยเมือง
37010019 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ดอนเมยเมือง
37010020 โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) ดอนเมยเมือง
37010021 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง นาจิกเมือง
37010022 โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด นาจิกเมือง
37010023 โรงเรียนบ้านเชือก นาจิกเมือง
37010024 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ นาแต้เมือง
37010025 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน นาแต้เมือง
37010026 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด นาผือเมือง
37010027 โรงเรียนนาผือโคกกอก นาผือเมือง
37010028 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง นาผือเมือง
37010029 โรงเรียนบ้านโคกสูง นาผือเมือง
37010030 โรงเรียนบ้านนาเรือง นาผือเมือง
37010031 โรงเรียนบ้านนายม นายมเมือง
37010032 โรงเรียนบ้านนาเยีย นายมเมือง
37010033 โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ นายมเมือง
37010034 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นายมเมือง
37010035 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย นาวังเมือง
37010036 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาวังเมือง
37010037 โรงเรียนบ้านดงสวาง นาวังเมือง
37010038 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว นาวังเมือง
37010039 โรงเรียนนาวังกุดตากล้า นาวังเมือง
37010040 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี นาหมอม้าเมือง
37010041 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า นาหมอม้าเมือง
37010042 โรงเรียนบ้านหนองเรือ นาหมอม้าเมือง
37010043 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหมอม้าเมือง
37010045 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา น้ำปลีกเมือง
37010046 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ น้ำปลีกเมือง
37010047 โรงเรียนบ้านดอนดู่ น้ำปลีกเมือง
37010048 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก น้ำปลีกเมือง
37010049 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โนนโพธิ์เมือง
37010050 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า โนนโพธิ์เมือง
37010051 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน โนนโพธิ์เมือง
37010052 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม โนนโพธิ์เมือง
37010053 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง โนนหนามแท่งเมือง
37010054 โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย โนนหนามแท่งเมือง
37010055 โรงเรียนบ้านทับเมย โนนหนามแท่งเมือง
37010056 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ โนนหนามแท่งเมือง
37010057 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี บุ่งเมือง
37010059 โรงเรียนมิ่งมงคล บุ่งเมือง
37010060 โรงเรียนบ้านดอนแดง บุ่งเมือง
37010061 โรงเรียนบ้านโนนจาน บุ่งเมือง
37010062 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ บุ่งเมือง
37010063 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ บุ่งเมือง
37010064 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ บุ่งเมือง
37010065 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น) บุ่งเมือง
37010067 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ปลาค้าวเมือง
37010068 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ปลาค้าวเมือง
37010069 โรงเรียนบ้านก่อนาดี ปลาค้าวเมือง
37010070 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ปลาค้าวเมือง
37010071 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย สร้างนกทาเมือง
37010072 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สร้างนกทาเมือง
37010073 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สร้างนกทาเมือง
37010074 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว สร้างนกทาเมือง
37010075 โรงเรียนบ้านบาก สร้างนกทาเมือง
37010076 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซวเมือง
37010077 โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซวเมือง
37010078 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร หนองมะแซวเมือง
37010080 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล ห้วยไร่เมือง
37010081 โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ห้วยไร่เมือง
37010083 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล เหล่าพรวนเมือง
37010084 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เหล่าพรวนเมือง
37010085 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง เหล่าพรวนเมือง
37010086 โรงเรียนบ้านคำแก้ว คำเขื่อนแก้วชานุมาน
37010087 โรงเรียนบ้านคำเดือย คำเขื่อนแก้วชานุมาน
37010088 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น คำเขื่อนแก้วชานุมาน
37010089 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ คำเขื่อนแก้วชานุมาน
37010090 โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี คำเขื่อนแก้วชานุมาน
37010091 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง คำเขื่อนแก้วชานุมาน
37010092 โรงเรียนบ้านโคกก่ง โคกก่งชานุมาน
37010093 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว โคกก่งชานุมาน
37010094 โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ โคกก่งชานุมาน
37010095 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี โคกก่งชานุมาน
37010096 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา โคกก่งชานุมาน
37010097 โรงเรียนบ้านนางาม โคกก่งชานุมาน
37010098 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ โคกก่งชานุมาน
37010099 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา โคกสารชานุมาน
37010100 โรงเรียนบ้านคันสูง โคกสารชานุมาน
37010101 โรงเรียนบ้านหินขัน โคกสารชานุมาน
37010102 โรงเรียนบ้านโนนกุง ชานุมานชานุมาน
37010103 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน ชานุมานชานุมาน
37010104 โรงเรียนบ้านนาสีดา ชานุมานชานุมาน
37010105 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ชานุมานชานุมาน
37010106 โรงเรียนเพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชานุมานชานุมาน
37010107 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ชานุมานชานุมาน
37010108 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ชานุมานชานุมาน
37010109 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ป่าก่อชานุมาน
37010110 โรงเรียนบ้านห้วยทม ป่าก่อชานุมาน
37010111 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ คำโพนปทุมราชวงศา
37010112 โรงเรียนบ้านคำโพน คำโพนปทุมราชวงศา
37010113 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพนปทุมราชวงศา
37010114 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม คำโพนปทุมราชวงศา
37010115 โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา คำโพนปทุมราชวงศา
37010116 โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) นาหว้าปทุมราชวงศา
37010117 โรงเรียนบ้านสามัคคี นาป่าแซงปทุมราชวงศา
37010118 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี นาป่าแซงปทุมราชวงศา
37010119 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา นาป่าแซงปทุมราชวงศา
37010120 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) นาป่าแซงปทุมราชวงศา
37010121 โรงเรียนบ้านคำย่านาง นาป่าแซงปทุมราชวงศา
37010122 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา นาหว้าปทุมราชวงศา
37010123 โรงเรียนบ้านหนองแสง นาหว้าปทุมราชวงศา
37010124 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม นาหว้าปทุมราชวงศา
37010125 โรงเรียนบ้านทวีผล นาหว้าปทุมราชวงศา
37010126 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นาหว้าปทุมราชวงศา
37010127 โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงามปทุมราชวงศา
37010128 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น โนนงามปทุมราชวงศา
37010129 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ลือปทุมราชวงศา
37010130 โรงเรียนบ้านชูชาติ ลือปทุมราชวงศา
37010131 โรงเรียนบ้านลือนาคำ ลือปทุมราชวงศา
37010132 โรงเรียนบ้านแสนสุข ลือปทุมราชวงศา
37010133 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ ลือปทุมราชวงศา
37010134 โรงเรียนบ้านเกษมสุข ลือปทุมราชวงศา
37010135 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา ลือปทุมราชวงศา
37010136 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า หนองข่าปทุมราชวงศา
37010137 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย หนองข่าปทุมราชวงศา
37010138 โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองข่าปทุมราชวงศา
37010139 โรงเรียนบ้านตาด ห้วยปทุมราชวงศา
37010140 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) ห้วยปทุมราชวงศา
37010141 โรงเรียนบ้านหนองสะโน ห้วยปทุมราชวงศา
37010142 โรงเรียนบ้านคำน้อย ห้วยปทุมราชวงศา
37010143 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ ห้วยปทุมราชวงศา
37010144 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ห้วยปทุมราชวงศา
37010145 โรงเรียนบ้านดอนชาด ห้วยปทุมราชวงศา
37010146 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ห้วยปทุมราชวงศา
37010147 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) จานลานพนา
37010148 โรงเรียนบ้านจานลาน จานลานพนา
37010149 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง จานลานพนา
37010150 โรงเรียนบ้านผึ้ง จานลานพนา
37010151 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน จานลานพนา
37010152 โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) จานลานพนา
37010153 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง จานลานพนา
37010154 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง จานลานพนา
37010156 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ พนาพนา
37010157 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พนาพนา
37010159 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) พระเหลาพนา
37010160 โรงเรียนบ้านนาสะแบง พระเหลาพนา
37010161 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก พระเหลาพนา
37010162 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) พระเหลาพนา
37010163 โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย ไม้กลอนพนา
37010164 โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไม้กลอนพนา
37010165 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด ไม้กลอนพนา
37010166 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ไม้กลอนพนา
37010167 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ไม้กลอนพนา
37010168 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ไม้กลอนพนา
37010169 โรงเรียนบ้านนายูง ไม้กลอนพนา
37010170 โรงเรียนบ้านจิก ไม้กลอนพนา
37010171 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ นาเวียงเสนางคนิคม
37010172 โรงเรียนบ้านโนนสูง นาเวียงเสนางคนิคม
37010173 โรงเรียนบ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์) นาเวียงเสนางคนิคม
37010174 โรงเรียนบ้านห่องเตย นาเวียงเสนางคนิคม
37010175 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทองเสนางคนิคม
37010176 โรงเรียนบ้านโป่งหิน โพนทองเสนางคนิคม
37010177 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก โพนทองเสนางคนิคม
37010178 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุกเสนางคนิคม
37010179 โรงเรียนบ้านศรีราชา ไร่สีสุกเสนางคนิคม
37010180 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุกเสนางคนิคม
37010181 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เสนางคนิคมเสนางคนิคม
37010182 โรงเรียนบ้านบก เสนางคนิคมเสนางคนิคม
37010183 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ เสนางคนิคมเสนางคนิคม
37010184 โรงเรียนบ้านคึมข่า เสนางคนิคมเสนางคนิคม
37010185 โรงเรียนบ้านนาสะอาด เสนางคนิคมเสนางคนิคม
37010186 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) เสนางคนิคมเสนางคนิคม
37010187 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ หนองสามสีเสนางคนิคม
37010188 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง หนองสามสีเสนางคนิคม
37010189 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองสามสีเสนางคนิคม
37010190 โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮเสนางคนิคม
37010191 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง หนองไฮเสนางคนิคม
37010192 โรงเรียนบ้านนาอุดม หนองไฮเสนางคนิคม
37010193 โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองไฮเสนางคนิคม
37010194 โรงเรียนบ้านหนองแคน คำพระหัวตะพาน
37010195 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ คำพระหัวตะพาน
37010196 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ คำพระหัวตะพาน
37010197 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม คำพระหัวตะพาน
37010198 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง คำพระหัวตะพาน
37010199 โรงเรียนบ้านโนนเมือง คำพระหัวตะพาน
37010200 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่หัวตะพาน
37010201 โรงเรียนบ้านเป้า เค็งใหญ่หัวตะพาน
37010202 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง เค็งใหญ่หัวตะพาน
37010203 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่หัวตะพาน
37010204 โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่หัวตะพาน
37010205 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ จิกดู่หัวตะพาน
37010206 โรงเรียนบ้านโพนขวาว จิกดู่หัวตะพาน
37010207 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน จิกดู่หัวตะพาน
37010208 โรงเรียนบ้านหนองเทา จิกดู่หัวตะพาน
37010209 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา จิกดู่หัวตะพาน
37010210 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
37010211 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
37010212 โรงเรียนบ้านชะแงะ โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
37010213 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
37010214 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
37010215 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
37010216 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
37010217 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) รัตนวารีหัวตะพาน
37010218 โรงเรียนประชารัฐวิทยา รัตนวารีหัวตะพาน
37010219 โรงเรียนบ้านหนองแสง รัตนวารีหัวตะพาน
37010220 โรงเรียนบ้านเสียว รัตนวารีหัวตะพาน
37010221 โรงเรียนบ้านคำข่า สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
37010222 โรงเรียนบ้านคำน้อย สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
37010223 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
37010224 โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
37010225 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
37010226 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
37010227 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
37010228 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ หนองแก้วหัวตะพาน
37010229 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว หนองแก้วหัวตะพาน
37010230 โรงเรียนบ้านโนนค้อ หนองแก้วหัวตะพาน
37010231 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง หนองแก้วหัวตะพาน
37010232 โรงเรียนบ้านคำเจริญ หัวตะพานหัวตะพาน
37010234 โรงเรียนบ้านหนองขอน หัวตะพานหัวตะพาน
37010235 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน หัวตะพานหัวตะพาน
37010236 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน หัวตะพานหัวตะพาน
37010237 โรงเรียนบ้านกุงชัย ดงบังลืออำนาจ
37010238 โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ดงบังลืออำนาจ
37010239 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ดงบังลืออำนาจ
37010240 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงบังลืออำนาจ
37010241 โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ดงบังลืออำนาจ
37010242 โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา ดงบังลืออำนาจ
37010243 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ ดงมะยางลืออำนาจ
37010244 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน ดงมะยางลืออำนาจ
37010245 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลางลืออำนาจ
37010246 โรงเรียนบ้านกุดสิม โคกกลางลืออำนาจ
37010247 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา โคกกลางลืออำนาจ
37010248 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) เปือยลืออำนาจ
37010249 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม เปือยลืออำนาจ
37010250 โรงเรียนประชาสามัคคี แมดลืออำนาจ
37010251 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี แมดลืออำนาจ
37010252 โรงเรียนบ้านน้ำซับ แมดลืออำนาจ
37010254 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขีลืออำนาจ
37010255 โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขีลืออำนาจ
37010256 โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขีลืออำนาจ
37010257 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ไร่ขีลืออำนาจ
37010258 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจลืออำนาจ
37010259 โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ อำนาจลืออำนาจ
37010261 โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจลืออำนาจ
37010262 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ป่าก่อชานุมาน
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH