ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านคำน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010222
PERCODE 6 หลัก750219
กระทรวง 10 หลัก1037750219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHAMNOI
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสร้างถ่อน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์844315779
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750219
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.61667188
Longitude
104.494572

KM.

นาย วิทยา ศรีรักษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3932
นาย อลงกต ศิลาวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว จริยา สินทรัพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วัฒนา จิตรเที่ยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิตยา แสนคำ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว พิมพกานต์ เวชสุวรรณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน