ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาสีนวน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010003
PERCODE 6 หลัก750037
กระทรวง 10 หลัก1037750037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสีนวน
ชื่อ (อังกฤษ)nasinoun
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน0
ตำบลกุดปลาดุก
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์637655496
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750037
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.96186594
Longitude
104.5121988

KM.

ว่าที่ร้อยตรี สมัครชัย กุมภิโร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุพจน์ สินเติม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมคิด คณะบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นางสาว จิราพร แก้วดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง มาลี สุขกันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ปิยณัฐ ทิพย์เที่ยงแท้
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว รัชนีกร ประทุมพิมพ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน