ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านกุดน้ำกิน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010025
PERCODE 6 หลัก750052
กระทรวง 10 หลัก1037750052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดน้ำกิน
ชื่อ (อังกฤษ)kudnumkin
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน199 หมู่ 5 ต. นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ตำบลนาแต้
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์910197925
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750052
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.999698
Longitude
104.7098458

KM.

นางสาว ลัดดาวรรณ ได้พึ่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง ดวงใจ แสนโท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง กิ่งแก้ว บุญทา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาง ธนภร อำนาจเจริญพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิลุบล เจริญรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นภัสพร เอื้อเฟื้อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง รจณี ทิพอุตร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาง นงนุช บุพชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3936
นางสาว ณัฐกฤตา โปร่งจิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว วิไลวรรณ ไชยสุวรรณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศรัณย์ บุบผาวัลย์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน