ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
นาห้วยยางสองคอน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010051
PERCODE 6 หลัก750007
กระทรวง 10 หลัก1037750007
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาห้วยยางสองคอน
ชื่อ (อังกฤษ)Nahuaiyangsongkorn
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ตำบลโนนโพธิ์
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750007
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.86367233
Longitude
104.5371795

KM.

นาย แสงศักดิ์ ชัยทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาง ฐิตารีย์ ธารรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3945
นาง กรรณิการ์ รักชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3934
นางสาว น้ำใจ นิ่มพงษ์พันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3934
นาง กรรณิการ์ แพงเนตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3934
นางสาว ลักขณา บุญภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรญา วงค์จันทา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรชนก ผิวบาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว ฟางทิพย์ บุตรวงษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน