ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโนนค้อทุ่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010213
PERCODE 6 หลัก750213
กระทรวง 10 หลัก1037750213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนค้อทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONKORTONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนค้อทุ่ง
ตำบลโพนเมืองน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45052052
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750213
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.62280439
Longitude
104.5943443

KM.

นาง ศิริลักษณ์ มังกรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3932
นางสาว ดวงกมล ศรีบุญเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
ว่าที่ร.ต. สมัย จุฬารมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว วรรณิสา สีเขียว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว กษมล เมืองรื่น
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปัทมาวดี สุทธิคุณ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน