ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010223
PERCODE 6 หลัก750220
กระทรวง 10 หลัก1037750220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Nakoo(kururatauppatum)
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสร้างถ่อน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520083
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750220
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.62960817
Longitude
104.5362289

KM.

นาย ปรีชา ชวนชม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พชรภัทร หลักบ้าน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาง แพงศรี ศรีบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาย สามารถ สมานพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อภิญญา ทองชุม
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปฤษฎาพร สวัสดิ์พันธ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย สหรัฐ สมานพงษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน