ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010248
PERCODE 6 หลัก750251
กระทรวง 10 หลัก1037750251
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanlueamnat(chumchonpueyhuadong)
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน0/89
ตำบลเปือย
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45272335
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750251
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.68283233
Longitude
104.6898258

KM.

นาย วิษณุ กาญจนาภา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3936
นาง บังอร ภักตะภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง สันทยา ประทุมชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3931
นางสาว วิมลรัตน์ โฉมรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง อาภรณ์ ดารุนิกร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3926
ว่าที่ร.ท. นิพนธ์ ดารุนิกร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3926
นาย อุดร บุญปรุง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัศนีวรรณ ทองห่อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง สนธยา มั่นแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว สุขใจดี อุตส่าห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนา ผ่องแผ้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว สุชาวดี เผ่าผม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว วาสนา เสนาจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว วิมล พลราช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3930
นาง กุหลาบ พันธ์โยธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง โยพิณ ศรีบูรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง ปิยวดี มาฎารักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว จุฬาลักษณ์ สุทธิพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รินญา มงคล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3932
นาง ทองใบ โคกสุนันท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นาย ธีระชัย ปานุเวช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3946
นาง พรรณี ปาวรีย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยินดี หลินหะตระกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นาง พิมพรรณ บริสุทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศักดิ์ชัย ประทุมชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฉวีวรรณ สมบูรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3930
นาง ปราณี อมรสิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กนกวรรณ พลเกตุ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน