สพป.อจ. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1383371
24%
155:1
อนุบาล 25552107
36%
157:1
อนุบาล 37148119
40%
158:1
ระดับปฐมวัย164133297
29%
457:1
ประถมศึกษาปีที่ 15068118
16%
158:1
ประถมศึกษาปีที่ 2405595
13%
156:1
ประถมศึกษาปีที่ 35961120
16%
158:1
ประถมศึกษาปีที่ 47662138
19%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 58359142
19%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 66563128
17%
159:1
ระดับประถมศึกษา373368741
71%
908:1
รวมทั้งสิ้น5375011,038
100%
1358:1