สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
1%
13:1
อนุบาล 26152113
50%
1110:1
อนุบาล 36544109
48%
1110:1
ระดับปฐมวัย12798225
25%
2310:1
ประถมศึกษาปีที่ 15152103
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 24064104
16%
1010:1
ประถมศึกษาปีที่ 34761108
17%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 45751108
17%
1011:1
ประถมศึกษาปีที่ 55171122
19%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 65548103
16%
119:1
ระดับประถมศึกษา301347648
72%
6410:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1819
43%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2123
14%
13:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3549
43%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น14721
2%
37:1
รวมทั้งสิ้น442452894
100%
9010:1